źródła prawa zamówień publicznych

Marek Okniński

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zawartymi w art. 82 ust. 1, wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może złożyć tylko jedną ofertę . Wskazana zasada ma charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczy również przypadków gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz będąca również wspólnikiem spółki cywilnej.

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

Podanie nazwy własnej w ramach formułowanego opisu przedmiotu zamówienia może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Pzp - nowelizacja ustawy

11 lipca 2016 roku prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych. Jednolity tekst Pzp jest już dostępny na Komunikaty.pl

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak i ustawy o finansach publicznych nie określają, choćby w sposób ramowy, procedur jakie powinny być zachowane przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 - określenie odpowiednich zasad należy do wyłącznej prerogatywy zamawiającego

Zasada konkurencyjności

Zasada konkurencyjności

przedmiotu zamówienia publicznego, który nie powinien  odnosić się do określonego wyrobu lub źródła  lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności, b

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone kursywą. Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 19 października 2014 r. ma charakter wyłącznie

KE: Nowa strategia zakłada m.in. likwidację barier w jednolitym rynku

która musi stać się bardziej ekologiczna i cyrkulacyjna. Przyjęcie do połowy 2020 r. działań, zmierzających do wyeliminowania zakłóceń wywoływanych na jednolitym rynku przez dotacje zagraniczne, a także do uregulowania dostępu podmiotów spoza UE do unijnych zamówień publicznych i unijnego finansowania

Pzp - nowelizacja ustawy

Pzp - nowelizacja ustawy

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Agora S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do tekstu ustawy zamieszczonego w serwisie. Prawo

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

(...)”. Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej na Portal ZP

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego) oraz prawa o ustroju sądów powszechnych i prawa budowlanego nie powinna być dokonywana w tej ustawie i je z tej ustawy usunął. Przyjął również szereg poprawek doprecyzowujących. Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

, gdy jest to jednorazowa opinia i w dodatku archiwalna. Co więcej, w myśl art. 87 Konstytucji RP, opinia UZP nie stanowi źródła prawa. Uwaga! Zamówienie z wolnej ręki jest trybem niekonkurencyjnym, którego zastosowanie jest możliwe tylko i wyłącznie po ścisłym zaistnieniu przesłanek wymienionych w art

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

zamówień publicznych może posiłkować się potencjałami podmiotów trzecich, co określone zostało w art. 26 pkt. 2b Prawa zamówień publicznych. Natomiast w przypadku warunków przedmiotowych zobowiązany jest potwierdzić spełnianie warunków przez sam przedmiot zamówienia, w tym przypadku próbkę. Zamawiający nie

Reprezentacja spółki cywilnej w postępowaniu o zamówienie publiczne

Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy traktować jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podstawą uczestnictwa spółki cywilnej w postępowaniu o zamówienie publiczne jest art. 23 ust

Śmieciarze protestują przeciw zmianom w zamówieniach publicznych

Śmieciarze protestują przeciw zmianom w zamówieniach publicznych

sejmowej podkomisji. Przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadza możliwość dokonywania tzw. zamówień in-house, czyli bezprzetargowego zlecania spółkom komunalnym pracy - w tym wywozu i przetwarzania odpadów. Przedsiębiorcy zrzeszeni w ZPGO są przekonani, że to dla nich

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. 5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa

Przegląd informacji ze spółek

przedwstępne umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu, o łącznej powierzchni ok. 15 ha wraz z własnością położonych na jednym z gruntów budynków stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, podał Lokum Deweloper. Szacowana całościowa kwota ceny

Wysyłając wykonawcom wyjaśnienia do siwz uważaj, aby nie ujawnić źródła zapytania

wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieścić na tej stronie. Jeśli zamawiający przekazał treść zapytań i wyjaśnienia siwz za pomocą poczty elektronicznej i nie ukrył adresów

Przegląd informacji ze spółek

najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez firmę Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji i dotyczącym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, w Krakowie przy ul. Bagrowej 3 o łącznej powierzchni około 1,69 ha, poinformowała spółka.  Rada nadzorcza

Dobry odczyt PMI wpłynie na poprawę tempa wzrostu PKB w I kw. wg analityków

nowych zamówień w eksporcie wyniosła w lutym 54,3 pkt. wobec 55,2 pkt. w styczniu. Ankietowane firmy wskazywały rynek europejski i amerykański jako główne źródła wzrostu nowych zamówień. Naszym zdaniem utrzymujący się szybki wzrost zamówień eksportowych jest efektem nasilającego się ożywienia w globalnej

Przegląd informacji ze spółek

na niskich i średnich poziomach napięcia oraz wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ ), poinformowała spółka. Amica proponuje wyznaczenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

będą obowiązywać wyłącznie do umów zawartych w wyniku postępowań wszczętych po wejściu w życie omawianej nowelizacji. Jednak art. 4 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza możliwość zmiany umów - w przypadku zaistnienia tych samych okoliczności (VAT, minimalne

Jak rozumieć kwotę jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W obu przepisach użyto dwa inne zwroty: "kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" i "kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na

Przegląd informacji ze spółek

podjął uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę 6 mln zł, tj. z kwoty 34,54 mln zł do kwoty 40, 54 mln zł w drodze emisji 2 mln nowych akcji serii B, o wartości nominalnej 3 zł każda, podała spółka. Zarząd zdecydował o wyłączeniu prawa poboru akcji serii

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna wynosi 130 zł za akcję. Źródło:ISBnews Comarch: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 12,2 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł za akcję, podała spółka. Silvair Inc: Postanowił

Przegląd prasy

dzielenie się zyskiem --Przez dwa lata resort finansów ani razu nie nałożył na firmy tzw. klauzuli obejścia prawa, którą miał zwalczać agresywną optymalizację podatkową --W czerwcu Litwa przyjęła nową, zieloną strategię dla sektora energetycznego, zakładającą szeroko zakrojone inwestycje w odnawialne

Przegląd prasy

wzrósł do 53,9 pkt w XI wg wst. danych --Fortum rozpoczęło montaż kotła wielopaliwowego dla elektrociepłowni w Zabrzu --T-Systems i Strabag gotowe do przetargu na system poboru opłat drog. w Polsce --Oferta publiczna akcji serii B Ekoplastu rozpoczęła się dziś --Zamówienia na dobra trwałego

Przegląd informacji ze spółek

składa się zadłużenie spółki i jej kapitalizacja, podał inwestor. Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła w listopadzie br. o 16% r/r i wyniosła 23,4 mln zł, podała spółka. Arrinera rozpoczyna publiczną emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru do 10,1 mln zł netto. Środki pozyskane z emisji mają

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

postuluje rozbudowę Publicznego Portalu Informacji o Prawie i publikację w nim na bieżąco ujednoliconych tekstów wszystkich obowiązujących aktów prawnych wraz z możliwością porównywania między wersjami tekstów.  Źródło: ISBnews Telekomunikacja: Wśród Polaków w wieku ponad 15 lat 92,9% korzystało z

Rząd Beaty Szydło uzyskał wotum zaufania w Sejmie

Warszawa, 19.11.2015 (ISBnews) - Rząd Beaty Szydło uzyskał wotum zaufania w Sejmie - za wnioskiem o udzielenie mu wotum opowiedziało się 236 posłów, przy czym wymagana bezwzględna większość wynosiła 229 głosów. Za wnioskiem głosowali wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości (PiS), wstrzymało

Jak wykonawca może uzasadnić konieczność utajnienia informacji?

w terminie składania ofert, że referencje i dane dotyczące ich wystawców nie mogą być udostępniane. Podstawa prawna: art. 8, art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze. zm.); art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Boniek twarzą świata myślącego mamoną

etycznie prezes związku sportowego zachwalający grę u bukmacherów. Abstrahuję teraz od wadliwości bądź niewadliwości ustawy hazardowej, nie zajmuję się tym, kogo karać, a kogo nie, pomijam nawet cyniczne kiwanie polskiego prawa przez Bońka - mogę sobie wręcz wyobrazić, że nie istnieją u nas żadne

Rządzący Europą i USA chłoszczą wielkie korporacje, które uchylają się od płacenia części podatków

autorskich, tantiemach, honorariach patentowych, reklamach... Firma A płaci za te prawa spółce B, co generuje firmie A koszty odliczalne od podstawy opodatkowania w Irlandii. I choć firma B na sprzedaży tych praw zarabia, w jej raju podatkowym od tych dochodów nie trzeba płacić CIT. Przykłady? "

Zamówienia publiczne: inwestycyjne spowolnienie

budowlanych (prawie 23 proc. wzrost). Środki unijne jednak się kończą i już wkrótce główny motor naszej gospodarki zacznie się dławić. O nadchodzącym osłabieniu w budownictwie jednoznacznie świadczy spadająca liczba ogłaszanych nowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Realizowane obecnie

Zamówienia publiczne 2011: budowlany odwrót

oparciu o ogłoszenia przetargowe publikowane w serwisie www.Przetargi.eGospodarka.pl, pokazują, że w ostatnim miesiącu 2011 roku liczba ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spadła względem miesiąca poprzedniego o ponad 16 procent. Głównym winowajcą takiego poważnego spadku

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Jeżeli chodzi o techniczne aspekty dotyczące otrzymania dwóch odrębnych ofert i podpisania dwóch umów teoretycznie można takie zastrzeżenia poczynić na etapie przygotowawczym procedury, w ramach tworzenia zapisów siwz. Pytanie: Chcemy udzielić dwóch zamówień publicznych na roboty budowlane

Kawałek giełdowego parkietu dla każdego, czyli jak kupić akcje GPW?

będzie, bo takiej po prostu nie ma. Decydując się na zapis na akcje, będą kupować nie tylko udział w spółce prawa handlowego, ale też kawał historii przemian gospodarczych ostatniego dwudziestolecia. Przez ten długi czas tworzyli giełdę milionami swoich zleceń na akcje, obligacje, kontrakty terminowe

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

sezonową specyfiką działalności spółki w okresie letnim" - podsumowano w komunikacie. Źródło: ISBnews   Asseco Poland: Całkowity portfel zamówień wynosi obecnie prawie 5,8 mld zł i jest o 7% wyższy niż rok wcześniej, poinformowali przedstawiciele spółki. Portfel w oprogramowaniu i

Trudna droga ku chmurom obliczeniowym

hybrydowa. Najprościej rzecz ujmując, dane, które są dla istnienia firmy kluczowe, przechowywane są wewnątrz niej, natomiast usługi chmury publicznej przydają się tam, gdzie informacje można bezpiecznie wypuścić na zewnątrz. Wiesz, ile wydajesz Jednak prawo i obawy to niejedyna przeszkoda. Wiele firm

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

spadku inwestycji, które w 3Q były niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku już trzeci kwartał z rzędu. Nakłady na środki trwałe spały o 7,7% r/r po spadku o 5,0% r/r w Q2. W trzecim kwartale do spadku inwestycji samorządowych i publicznych przedsiębiorstw dołączył też sektor prywatny, co

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji i praw do akcji serii E, podała spółka. Jednocześnie podtrzymała, że debiut na GPW planowany jest na IV kwartał 2015

Dane za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB do ok. 2-2,5% w IV kw. wg analityków

przez GUS liderów ograniczania inwestycji prym wiodą branże o wysokiej współzależności od inwestycji samorządowych / unijnych / sektora publicznego (dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, wytwarzanie i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz , parę wodną i gorącą wodę), źródła potencjalnej

Czy umowa TTIP ma wielkie oczy? (DEBATA)

oznacza, że zaczynamy mówić o istotnych regulacjach w obszarach szczególnie wrażliwych - takich jak np. ochrona zdrowia, środowiska, produkcja farmaceutyków czy zamówienia publiczne i usługi. Negocjowanie TTIP dotyka zatem również kwestii politycznej, jak te aspekty powinny być uregulowane w naszym

Dobre długi samorządów? Są największym inwestorem w Polsce

, Nur, Polska Cerkiew, Leśnica, Płońsk, Sejny, Hel, Ożarów i Wilczęta. Ministerstwo Finansów z niepokojem patrzy na szybko rosnące zadłużanie się samorządów, bo ich dług liczy się do deficytu sektora finansów publicznych. Ten ma przekroczyć w tym roku 112 mld zł, mimo że planowano go na prawie 80 mld zł

Polityka spójności to nie fanaberie ubogich

jakim skutkiem wydawane są unijne pieniądze. Jeśli chodzi o błędy i nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy z UE, w 99,5 proc. dotyczy to przede wszystkim zamówień publicznych i wymogów związanych z ochroną środowiska z powodu niedostosowania naszej legislacji do prawa unijnego. W sytuacji, kiedy

Szydło ujawniła program gospodarczy PiS. Podatek na hipermarkety i banki, niższy wiek emerytalny i dodatki na dzieci

zamówień publicznych ma trafiać do małych i średnich przedsiębiorstw, będą one bezwzględnie preferowane w zamówieniach samorządowych, a pełne obciążenie firm daninami publicznymi ma nastąpić po 24 miesiącach. W razie niepowodzenia będzie łagodna likwidacja, będzie kasowe rozliczenie VAT-u i przedłużone