źródła niepewności

Panika z małym happy endem

W drugiej połowie dnia złoty zdołał odrobić znaczną część przedpołudniowych strat, jakie poniósł na fali panicznej wyprzedaży aktywów na rynkach globalnych, mającej swe źródła w narastających obawach o przyszłość włoskiej gospodarki. Odbicie to korelowało z podobnym zachowaniem eurodolara, europejskich rynków akcji oraz rynku długu. To sugeruje, że doszło do krótkoterminowego przesilenia i w środę proces wygaszania negatywnych emocji będzie postępował. W perspektywie kolejnych tygodni, a prawdopodobnie i miesięcy, na rynkach wciąż jednak będzie nerwowo. Nie tylko z uwagi na niepewność o przyszłość krajów zaliczanych do grupy PIIGS, ale również ze względu na obserwowane spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie.

Prezes GPW: Należy przyspieszyć realizację Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

wprowadzenie obligacji rozwojowych, które pozwolą na stworzenie dodatkowego źródła finansowania infrastruktury regionalnej i ogólnokrajowej. Według prezesa GPW, Polska ma szanse na odbicie gospodarcze po pandemii w kształcie litery V. "Rynkami finansowymi nadal będą rządzić globalne trendy, a wpływ

PKO BP: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrośnie do 8,1% na koniec 2020 roku

rynek pracy jednym z najbardziej podatnych w Europie na ryzyko gwałtownego wzrostu bezrobocia (częściowo ryzyko to łagodzi istotny odsetek pracujących w Polsce cudzoziemców)" - czytamy w kwartalniku ekonomicznym PKO BP. Główne źródła niepewności dla prognozy to: trwałość pandemii zestawiona z

Morawiecki: Będziemy konsultować możliwość dopłat indywidualnych do nowych IKE

konsultacjach dziś będziemy przedstawiać różne opcje, również to, żeby poprzez te fundusze na IKE, na których te środki się będą znajdowały, żeby można było dodatkowo jeszcze inwestować indywidualnie. Przebudowujemy system emerytalny tak, by były zdywersyfikowane źródła emerytalne" - powiedział Morawiecki

Projekcja NBP: PKB spadnie o 5,4% w 2020, wzrośnie o 4,9% w 2021 i o 3,7% w 2022

społecznych (np. korzystania z części usług). Dodatkowo, przy utrzymującej się podwyższonej niepewności i obawach o utratę źródła dochodów, gospodarstwa domowe będą bardziej skłonne do zwiększania oszczędności kosztem bieżącej konsumpcji. " - czytamy dalej. W 2021 r., przy dalszej odbudowie aktywności

'Minutes' RPP: Członkowie RPP podzielni co skali obniżki stóp proc. w marcu

miało ograniczony wpływ na realną gospodarkę, bowiem źródła wstrząsu gospodarczego są egzogeniczne, a barierą dla akcji kredytowej jest obecnie niski popyt na kredyt i wysoka niepewność w gospodarce" - czytamy dalej. Większość członków Rady oceniła, że dla ograniczenia negatywnych konsekwencji

EuroRating obniżył rating LPP do BBB-, perspektywa negatywna

zamknięcia prowadzonych przez nią stacjonarnych sklepów odzieżowych na kluczowych rynkach. Nadzwyczajne środki administracyjne podjęte w związku z globalną pandemią koronawirusa wiążą się dla odzieżowej grupy z brakiem uzyskiwania w tym czasie przychodów z głównego źródła, jakim jest sprzedaż w sklepach

KSF-M podjął uchwałę ws. utrzymania 0% wskaźnika bufora antycyklicznego

, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. "Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym wskazane w cyklicznej ankiecie przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w KSF. Stwierdzono, że ogólna bieżąca ocena ryzyka nie uległa istotnej zmianie w

NBP: Odporność krajowego systemu finansowego na materializację ryzyk wysoka

finansowy funkcjonował stabilnie. Źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego pozostają podobne do tych zidentyfikowanych w poprzedniej edycji 'Raportu', jednak zmianie uległo natężenie niektórych z nich. Wzrosła również niepewność co do kształtowania się sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu

EuroRating obniżył rating CCC do B+, utrzymana negatywna perspektywa

głównego źródła, jakim jest sprzedaż w sklepach stacjonarnych (generująca ok. 3/4 łącznych przychodów grupy), przy jednoczesnym ponoszeniu bieżących kosztów operacyjnych" - czytamy w komunikacie. EuroRating szacuje, że w okresie przymusowego zamknięcia sklepów spółka generować będzie wysokie straty

Czerwińska:Tempo wzrostu PKB UE spowolni, pogorszy się otoczenie polskiej gosp.

- podobnie jak w Polsce - pozostaje popyt krajowy, w szczególności konsumpcja prywatna, której w głównej mierze sprzyja dobra sytuacja na rynku pracy. Wyraźnie gorzej radzi sobie jednak przemysł, czego źródła należy upatrywać w podwyższonej niepewności związanej z napięciami w światowym handlu, czy Brexitem

PKO BP: Płace w gospodarce narodowej wzrosną o 6,8% w 2019 r. i o 8,8% w 2020 r.

zatrudnienia w gospodarce w kierunku ograniczenia roli najmniejszych, najmniej wydajnych firm" - czytamy dalej. Główne źródła niepewności dla prognozy PKO BP to: (1) zmiany salda migracji; (2) polityka płacowa w sektorze publicznym, (3) wdrożenie PPK oraz zmiany regulacyjne (opodatkowanie i

Emmerson Evaluation: Ceny mieszkań będą spadać o 5-7% rocznie do końca 2022 r.

rynku do normalności. Należy jednak podkreślić, że w międzyczasie praktycznie wszystkie banki istotnie zaostrzyły politykę kredytową, podnosząc wymagany poziom wkładu własnego, marże oraz ograniczając akceptowane w liczeniu zdolności kredytowej źródła dochodu" - napisano też w raporcie. Z drugiej

GNB widzi powrót odpływów środków klientów do 'normalnych poziomów'

., wokół sytuacji banku powstał szum medialny, który wywołał niepewność wśród klientów i inwestorów banku. "W wyniku tego notowania akcji banku uległy znacznej przecenie i fluktuacji oraz odnotowano wzmożone wypływy środków ulokowanych w banku. Źródła zaistniałej sytuacji nie były związane z

PSF: Brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju fotowoltaiki

. "Odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaika, mogą wnieść swój istotny wkład w jak najszybszą odbudowę potencjału gospodarczego Polski po pandemii koronawirusa. Jednak brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju tego sektora i może zaprzepaścić jego ogromny potencjał"

INC w nowej strategii celuje w 6-krotny wzrost wartości firmy do IX 2022 r.

wzrost wartości firmy do września 2022 - wynika z założeń programu motywacyjnego, będącego jednym z narzędzi realizacji nowej strategii. Wśród fundamentów planu rozwoju INC są zdywersyfikowane źródła przychodów z działalności doradczo-transakcyjnej. Grupa planuje również rozszerzyć działalność poza

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w bieżącym roku pozostanie relatywnie wysoki

oczekiwań. "Oceniano, że głównym źródłem niepewności dla prognozowanej dynamiki PKB jest sytuacja w otoczeniu polskiej gospodarki" - czytamy w "minutes".  Oceniając sytuację gospodarczą w II kw. br., wskazano, że trudno wskazać źródła spowolnienia wzrostu inwestycji w gospodarce

EuroRating nadał Dino Polska ratinrating na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

charakter długoterminowy. "Do silnych stron handlowej spółki EuroRating zalicza również generowanie stosunkowo wysokich i rosnących proporcjonalnie do wzrostu przychodów ze sprzedaży przepływów z działalności operacyjnej. Do niedawna Dino mogło niemal wyłącznie z tego źródła finansować rosnące

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

analitycy. Główne źródła niepewności dla prognozy banku to: (1) presja na wzrost kosztów pracy w sektorze publicznym, (2) skala poprawy ściągalności podatków, (3) stan cyklicznego komponentu dochodów, (4) ograniczenia podażowe absorpcji środków z UE. (ISBnews)  

Morawiecki: Wzrost PKB sięgnie zapisanych w budżecie 3,6% w tym roku

gospodarczy osiągnie poziom zakładany w dokumentach rządowych - w budżecie zapisano wzrost PKB w br. w wysokości 3,6%. "W naszej ocenie, pomimo istniejących ryzyk oraz utrzymującej się niepewności, których źródła znajdują się w znacznym stopniu poza Polską, ocena perspektyw polskiej gospodarki jest

PGE Baltica: Rusza projekt badawczy nt. produktywności morskich farm wiatrowych

;wiatru będą w stanie realnie wygenerować. Im wyższa niepewność, tym większe prawdopodobieństwo, że oszacowane w prognozie poziomy produkcji energii nie ziszczą się, a tym samym, gorsza będzie zakładana na etapie decyzji inwestycyjnej rentowność morskiej farmy wiatrowej. Jest to

Nextbike Polska złożyło wnioski o postępowanie układowe i o ogłoszenie upadłości

. Ze względu na to, że łączne wystąpienie powyższych zdarzeń przyczynia się do powstania niepewności co do niezakłóconej kontynuacji działalności spółki w przyszłości, w tym możliwości terminowego regulowania jej wymagalnych zobowiązań, zarząd podjął strategiczną decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie

BM Reflex: Rośnie szansa na tańsze paliwa na stacjach

;Spadek cen to odzwierciedlenie obaw o popytową stronę rynku ropy  wynikającą z niepewności co do wpływu wojen handlowych na tempo wzrostu światowej gospodarki a co za tym idzie konsumpcji paliw. W kwietniu konsumpcja produktów ropopochodnych zgodnie z informacjami podanymi przez Narodową

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się w Jachrance 23-24 X

restrukturyzacyjnymi. Jest to istotne, mając na względzie narastający poziom niepewności co do perspektywy gospodarczej. W tym kontekście powstaje pytanie, czy polscy przedsiębiorcy są przygotowani na spowolnienie?" - powiedział Kazimierz Jeleński, radca prawny, wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy

Zysk netto Voxel spadł r/r do 11 mln zł w 2016 r.

finansowania operatorów medycznych (szpitali publicznych i jednostek prywatnych) przy jednoczesnej niepewności co do ich ostatecznego kształtu, jak i terminu wprowadzenia w życie, skutkowały wstrzymaniem nowych decyzji inwestycyjnych. Spadek obrotów na rynku zanotowano we wszystkich segmentach, w których

EuroRating obniżył perspektywę ratingu PGE do negatywnej ze stabilnej

również. "Agencja zakłada, że ze względu na wymagane ogromne nakłady inwestycyjne, bardzo długi czas budowy, a także wysoką niepewność odnośnie opłacalności produkcji energii przez elektrownie atomowe, realizacji tych projektów prawdopodobnie nie podejmą się żadne podmioty prywatne. Z uwagi na fakt

NBP: Zagrożenia dla stabilności krajowego systemu fin. wciąż głównie zewnętrzne

krajowego systemu finansowego mają nadal głównie charakter zewnętrzny. Utrzymująca się niepewność w otoczeniu gospodarczym Polski wskazuje na możliwość wystąpienia negatywnych szoków, mogących dodatkowo spowolnić wzrost gospodarczy w Polsce. Bezpośrednia ekspozycja polskiego systemu bankowego na zagranicę

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

zachorowań na COVID-19 w Polsce, jak również niepewność związana z rynkiem pracy" - menedżer ds. Klientów Strategicznych z DNB Bank Polska Magdaleny Szlezyngier "Lipiec był kolejnym miesiącem poprawy wyników sprzedaży detalicznej towarów. Po czterech miesiącach spadków (od marca br.) dynamika w

Pracodawcy RP: Dzięki PPK aktywa funduszy emeryt. mogą sięgnąć 17% PKB w 2030 r.

główny ekonomista Pracodawców RP Łukasz Kozłowski, cytowany w komunikacie Oznacza to, że wprowadzenie PPK przyniesie korzyści nie tylko przyszłym emerytom, lecz również całej gospodarce w postaci pojawienia się nowego źródła finansowania długofalowych przedsięwzięć inwestycyjnych. W ocenie

Inflacja może spowolnić do poniżej 3% r/r na koniec tego roku wg analityków

usługowych oraz towarowych (odzież i obuwie) pozostawały przez cały miesiąc zamknięte, co zwiększa niepewność dotyczącą oszacowania. W naszej ocenie, przy obecnym załamaniu popytu w kraju i za granicą, inflacja będzie się w kolejnych miesiącach stopniowo obniżać, czemu będą sprzyjały spadki dynamiki cen w

KSF: Powołano grupę roboczą ds. ryzyka walutowych kredytów mieszkaniowych

przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego odpowiednich informacji dotyczących tego bufora, podkreślił NBP. "Mając na uwadze istotną niepewność w otoczeniu makroekonomicznym, związaną m.in. z wynikami referendum nt. członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, Komitet podkreślił wagę utrzymywania

Analitycy PKO BP: PKB będzie rósł dzięki rynkowi wewnętrznemu, spadek nastrojów w firmach jest przejściowy

się odbudowywać, choć jeszcze w II kwartale - jak prognozuje PKO BP - mieliśmy do czynienia z ich spadkiem. Ten zastój wynika w znacznej części z opóźnień w rozdysponowywaniu pieniędzy z nowej unijnej perspektywy. - Choć być może część spadku to efekt niepewności związanej z sytuacją polityczną w

NBP: Zagrożenia dla stabilności systemu finansowego mają charakter zewnętrzny

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego mają obecnie głównie charakter zewnętrzny. Utrzymująca się niepewność w otoczeniu gospodarczym Polski, mimo pozytywnej bieżącej sytuacji makroekonomicznej, wskazuje na możliwość wystąpienia negatywnych

BCG: Ponad 2/3 polskich studentów w Wielkiej Brytanii nie martwi się Brexitem

Londyn, 26.11.2018 (ISBnews) - Perspektywa zmian związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie stanowi źródła obaw dla 71% polskich studentów studiujących w tym kraju, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Boston Consulting Group (BCG) wśród uczestników konferencji Poland 2.0

Rząd zmienia przepisy związane z podatkiem od wynajmu mieszkań. Kto będzie płacił mniej, a kto więcej?

niepewności. „Doradcy podatkowi doradzają podatnikom ostrożność, gdyż nawet korzystna interpretacja może być zakwestionowana w późniejszym postępowaniu podatkowym”. Na dwoje babka wróżyła O tym, że fiskus wydaje różne decyzje, świadczy przykład pani Anny. Jako osoba prywatna wynajmowała kilka

PKN Orlen, KGHM, Pekao: Kryzys szansą dla polskich czempionów - debata ISBnews

polskie firmy, a szczególnie czempiony naszej gospodarki, są dobrze przygotowane na kryzys. Dotyczy to szczególnie podmiotów o szerokiej skali działania, gdy mogą dywersyfikować źródła przychodów i zysków. "Polskie firmy przez ostatnie cztery lata rozwijały się bardzo dynamicznie. To dobry znak

Niejasna przyszłość Brexitu

, że dopóki rząd nie przybliży brexitowych planów, dopóty zagraniczne firmy będą wstrzymywać się z inwestycjami. Według nowego raportu Resolution Foundation niepewności dotyczące Brexitu mogą osłabić wzrost płac. Najmniej zarabiający mogą dostać w 2017 r. o 200 funtów mniej, niż zakładano we

Poprawa nastrojów na rynkach po debacie Clinton-Trump wspiera dziś złotego

przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA (kolejne zaplanowane są na 9 i 19 października). W zasadzie echa tej debaty. Warto zauważyć, że Trump, który z perspektywy rynków finansowych jest gorszą opcją (z jego potencjalną prezydenturą wiąże się więcej niepewności), nieco złagodził swą retorykę

Polska bardziej innowacyjna, ale prognozy są kiepskie

od lat przyciągają talenty z całego świata. Polska nie tylko nie przyciąga ich z zagranicy, ale również traci dużo swoich najzdolniejszych obywateli. I będzie tracić coraz więcej, np. w przypadku zapowiadanej podwyżki podatków dla lepiej zarabiających (czyli w znacznym stopniu dla talentów). Źródła

RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt proc. w założeniach polityki pienieżnej na 2017

- tak jak w ostatnich latach - odchylenia dynamiki cen od celu są związane głównie z silnym obniżeniem cen surowców na świecie, przypomina RPP. Wywołana w ten sposób ujemna dynamika cen ma bowiem zewnętrzne źródła oraz - w świetle obecnie dostępnych informacji - nie wpływa negatywnie na aktywność

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Zaplanowane w projekcie budżetu na 2016 r. poziomy dochodów, wydatków i deficytu mogą faktycznie osiągnąć wartości odbiegające od planu, natomiast szczególnym źródłem niepewności co do poziomu dochodów i wydatków budżetu jest uzależnienie części pozycji

EBC: podatek bankowy zachętą do transferu aktywów za granicę

. Efekt ten mógłby również zachęcić niektóre banki do ograniczenia działalności, prowadząc do zmniejszenia dostępności kredytu oraz wytworzenia dla tych banków sytuacji niepewności - ostrzegł Draghi. Banki będą płacić niższy podatek? W uwagach szczegółowych skrytykował definicję podstawy opodatkowania

RPP obniży stopy w marcu, redukcja o 25 pb jest niemal pewna wg analityków

stóp może być natomiast przedłużający się okres delfacji, choć ze względu na podażowy charakter deflacji decyzje o stopach procentowych nie wyeliminują ich źródła" - analitycy Banku Millennium "Sądzimy, że Rada poprzestanie na jednorazowym dostosowaniu stóp, gdyż preferować będzie ostrożną

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

niepewnością, tak krajową jak i zagraniczną, z kolei samorządy zaczęły wydawać nieco więcej na inwestycje ale i w tym przypadku niepewność, poza opóźnieniami w uruchomieniu środków unijnych z nowej puli, odgrywa istotną rolę. Nie ma co liczyć na to, że w ostatnim kwartale br. inwestycje znajdą się na plusie

RWE inwestuje w swój siódmy projekt wiatrowy w Polsce o mocy 17 MW

;Inwestujemy w Polsce w energetykę wiatrową od 2008 r., a Opalenica to nasz siódmy projekt. Dla RWE nasz kraj jest jednym z kluczowych rynków, na którym koncern chce dalej realizować inwestycje w odnawialne źródła energii. Po okresie niepewności co do ostatecznego kształtu regulacji, finalizowane są obecnie

'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do długości trwania deflacji

, że obecnie deflacja w Polsce jest głównie efektem oddziaływania czynników zewnętrznych, które przyczyniają się przede wszystkim do spadku cen energii i żywności. "Zdaniem niektórych członków Rady na takie źródła ujemnej dynamiki cen wskazuje utrzymująca się w warunkach szybkiego wzrostu

Dynamika PKB osłabnie w I kw. po dobrym IV kw. ub.r. wg analityków

PKB, chociaż źródła tego ożywienia trudno traktować jako trwałe" - analitycy Raiffeisen Polbanku "W I kw. oczekujemy okresowego spowolnienia wzrostu gospodarczego poniżej 3,5% r/r, w kwartałach kolejnych oczekujemy powrotu dynamiki PKB do poziomu bliskiego 4,0% r/r z tytułu skokowego

Przegląd prasy

500+" to koszt około 20 mld zł rocznie; uszczelnienie systemu podatkowego oraz nowe źródła dochodu dadzą nam taką kwotę, program się bilansuje Parkiet --Nowy prezes Taurona: Koncepcja budowania silnych dużych grup energetycznych w Polsce jest mi bliska Prezes MCI: Mamy do wydania kilkaset

Problemy deweloperów: jakie mieszkania budować i gdzie

znalezienie gruntu i jego zakup, analizę rynku, wybór standardu budownictwa czy wreszcie przygotowanie projektu. - Błąd popełniony w fazie koncepcyjnej inwestycji może przesądzić o jej niepowodzeniu - twierdzi Bartosz Turek. Deweloperzy przyznają, że najbardziej spędza im sen z powiek niepewność gospodarcza

Produkuj prąd we własnej minielektrowni

kraju może sobie pozwolić na wydatek co najmniej kilkunastu tysięcy złotych na panele fotowoltaiczne. Żeby odnawialne źródła energii mogły się rozwijać, a nie były tylko fanaberią dla najbogatszych, potrzebne jest finansowe wsparcie. Za dofinansowanie odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony

Wzrost PKB zacznie przyspieszać w drugiej połowie roku wg analityków

stopą bezrobocia. Z drugiej jednak strony na skutek wzrostu niepewności generowanej przez zmiany polityczne oraz rosnące obawy związane z kondycją globalnej gospodarki wzrost inwestycji najprawdopodobniej wyhamuje w 2016 r. Spodziewamy się, że w I kw. 2016 r. dynamika PKB spadnie do 3,4% r/r, niemniej

W strefie euro poprawa, ale banki nie odkręciły kurka z kredytami

, Finlandii czy na Malcie. Eksperci EY przewidują, że w kolejnych miesiącach euro powinno się osłabiać wobec dolara, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności europejskiego eksportu przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, ale także na rynki wschodzące. Jednak niektóre dotychczasowe źródła

Amerykańskie banki (nie)potrzebują kapitału

badaniem zapoznają się z jego wynikami dopiero dziś. Również dziś dowiedzą się, jak Fed oraz Departament Skarbu zamierzają ujawnić swoje wnioski, które stanowią dane wrażliwe dla rynków finansowych - informuje agencja Reuters, powołując się na nieoficjalne źródła. Amerykańskie władze nie komentują tych

Decyzja S&P osłabi złotego i zwiększy koszty obsługi długu wg analityków

złagodziła jej wymowę i poinformowała, że nie oczekuje już poprawy kondycji sektora finansów publicznych. Podkreślając wątpliwe źródła finansowania dla wprowadzonych nowych wydatków budżetowych S&P podwyższyła prognozę deficytu sektora finansów publicznych z 2,8% do 3,2% PKB na ten rok. Dokonana zmiana była

Z pierwszej ręki - doradcy DB PBC o wiedzy finansowej Polaków

, koszty ubezpieczenia brakującego wkładu własnego czy ubezpieczenie na okres przejściowy do czasu wpisu banku do hipoteki - dzielą się swoim doświadczeniem doradcy z gdyńskiego oddziału Deutsche Bank PBC. Niepewność przy inwestowaniu Niepewność ma inny charakter w przypadku produktów inwestycyjnych

Wyraźny wzrost inflacji jest możliwy w połowie roku wg analityków

poniedziałek powinien być zgodny z naszymi wcześniejszymi szacunkami tj. 0,6%-0,7% r/r. Najważniejszą informacją w dzisiejszych danych są źródła obniżenia inflacji bazowej, dla której jeszcze w lutym spodziewano się wzrostu do 0,8%-1,0% r/r. Wcześniejsze przypuszczenia, że odpowiadać za to mogły ceny

Poranny komentarz rynkowy XTB - szczyt bez perspektyw

rzeczywiście tak to wygląda), zaś premier Samaras przechodzi rekonwalescencję po operacji oka. Tym samym nie będzie możliwości negocjacji zmian, których chcą Grecy (pisaliśmy o nich wczoraj http://www.xtb.pl/media/pl/newsletter/market-snapshots/pkr250612.pdf), przedłużając związaną z tym niepewność. Cypr

Czy Polacy zaczęli myśleć o emeryturze?

. oczekuje kampanii informacyjnej dedykowanej temu zagadnieniu. Informacji na temat emerytur będą szukać przede wszystkim w Internecie (64,5 proc.) oraz mediach (w prasie, radiu, telewizji - 61,5 proc.). Oficjalne źródła, jak urzędy czy ZUS wskazywano w dalszej kolejności. Do samodzielnego oszczędzania na

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

źródła tej negatywnej niespodzianki, bowiem GUS we wstępnych danych nie publikuje struktury wzrostu. W tym względzie nasze obawy dotyczą przede wszystkim poziomu inwestycji (wspominała o tym prezes GUS Halina Dmochowska na konferencji prasowej). Pasuje to do bardzo słabych w ostatnich miesiącach odczytów

Zbigniew Jagiełło: Korzystać z okazji, nawet stając na palcach [Wywiad]

warunkach dużej niepewności. Dla wszystkich najbardziej sprzyjającym środowiskiem jest stabilny rozwój. Jeśli wzrost PKB przyjmuje w kolejnych latach wartości od trochę powyżej zera do 2-3 proc., to jest to zła pogoda i dla przedsiębiorstw, i dla banków. Problem polega na tym, że jedni i drudzy muszą

I jak tu kupić mieszkanie?

mieszkań może być krótkotrwałe, jeśli w przyszłym roku nasza gospodarka wyraźnie nie przyspieszy. Utrzymujące się wciąż wysokie bezrobocie (13 proc.) i niepewność na rynku pracy nie zachęcają bowiem do zaciągania kredytów. Dodajmy, że Stanisław Kluza z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej

Zamówienia publiczne: inwestycyjne spowolnienie

2011 r. – 12,2%; w czerwcu 2010 r. – 11,7%). – Podstawowe zagrożenia dla polskiej gospodarki nadal mają swoje źródła poza naszymi granicami. Praktyczne bankructwo Grecji, problemy innych krajów strefy euro – Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, to tylko niektóre z

Zamówienia publiczne 2011: budowlany odwrót

. wskazuje na zwolnienia). Rok temu prognozy były znacznie lepsze - aż 65 proc. firm planowało zwiększenie zatrudnienia. – Ubiegły rok był już trzecim z kolei rokiem światowego kryzysu finansowego, mającego swe źródła między innymi w niezbilansowanych finansach publicznych. Wysoki poziom zadłużenia