źródła finansowania budżetu państwa

Rząd w poszukiwaniu pieniędzy oskładkuje wszystkie umowy-zlecenia. A to nie koniec nowych danin

Pełne oskładkowanie zaplanowano od nowego roku. A w planach są już kolejne opłaty, podatki i składki.

Fitch: Pakiet PiS grozi wzrostem deficytu general gov't do ok. 3% PKB w 2020

budżetu 2019) oraz 3% w 2020 r. […] Uważamy, że korzyści z zaproponowanych rozwiązań fiskalnych dla wzrostu gospodarczego będą umiarkowane, a najbardziej bezpośrednio skorzysta na nich konsumpcja gospodarstw domowych" - czytamy w komunikacie. Inne potencjalne źródła finansowania w 2019 r

Autopoprawka do projektu ws. cen energii wprowadza Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, co jest wartością minimalną dopuszczalną przez prawo europejskie. Szacowany wpływ na budżet państwa to 1,85 mld zł netto. Obniżeniu ulegnie również opłata przejściowa o 95% dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Szacowany wpływ to 2,24 mld zł. Zgodnie z

Sejm przyjął nowelizację ustawy tworzącą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który zapewni obsługę bankową. Źródła finansowania Funduszu to: - dotacja celowa z budżetu państwa, której wysokość oparta będzie o odpowiedni procent planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych; - odsetki od wolnych

BGK otrzymał od CEB 800 mln zł na program Społecznego Budownictwa Czynszowego

lokali socjalnych bądź komunalnych. Jednocześnie programy rządowe powinny być realizowane w sposób efektywny z punktu widzenia kosztów instytucji rozwoju i zaangażowania budżetu państwa. Dlatego BGK aktywnie poszukuje i zdobywa kolejne źródła refinansowania programów m.in. dotyczących samorządowych

ME szacuje koszt programu rekompensat na ok. 4-5 mld zł

gospodarstw domowych mają być naliczane automatycznie i pojawią się na rachunku od kwietnia 2019 r. Rekompensaty dla małych i średnich przedsiębiorstw będą wymagały złożenia wniosku, co będzie możliwe od kwietnia. Źródła finansowania funduszu to: - środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, - środki

Moody's: Inwestycje samorządów w CEE będą zależne od absorpcji funduszy UE

kapitałowych pochodzących z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. W związku z tym łączne wydatki zależne będą od stopnia wykorzystania tej puli. Inne spodziewane źródła finansowania inwestycji samorządów to środki własne z niewielkim udziałem długu. W latach 2007-2015 samorządy w regionie

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

dochody, jak i wydatki jednostek sektora finansów publicznych, tj. budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Resort szacuje, że w ciągu 10 lat obowiązywania ustaw do budżetu państwa wpłynie łącznie 7 476,7 mln zł, a do budżetów JST wpłynie 2 968,9 mln zł. W blok regulacji upraszczających

Projekt budżet 2017: Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną do 79 mld zł

budżetu państwa w wysokości 59 345,5 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 9 634,5 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 10 032,1 mln zł. W rezultacie planowane w 2017 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 79 012,1 mln

BFG może przeznaczyć 18,62 mld zł na wypłaty środków gwarantowanych

odebranymi) wyniosły 6 mld 549 mln zł" - czytamy też w komunikacie. BFG podkreślił, że ustawa o BFG przewiduje możliwość pozyskania na potrzeby wypłaty środków gwarantowanych pożyczki lub dotacji z budżetu państwa oraz kredytu krótkoterminowego z NBP. (ISBnews)  

ING: Działania z APK obniżą deficyt general government do 1,2-1,5% PKB w 2020r.

dzięki wyższemu podatkowi VAT oraz składkom na ubezpieczenia społeczne jest trudne do osiągnięcia w przyszłym roku i szacują te przychody do budżetu na poziomie 5-10 mld zł. "Należy przyznać, że Wieloletni Plan Finansowy wskazuje też wiarygodne źródła dodatkowych dochodów budżetowych

Świadczenia dla rodzica z 4 dzieci obciążą budżet kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat

, bądź wychowały co najmniej 4 dzieci. Konsultacje mają potrwać do 3 października 2018 r. Świadczenia takie obciążą budżet państwa łączną kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat "Projekt określa kryteria przyznawania prawa do tego świadczenia oraz zasady wypłacania i finansowania tego świadczenia

MC rozpoczął konsultacje Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

jego realizację odpowiednich środków finansowych. Z uwagi na charakter tego programu jego finansowanie muszą zapewnić środki publiczne pochodzące z budżetu UE, budżetów resortów oraz na poziomie regionalnym z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. "Priorytetowe obszary do realizacji e

Eksperci apelują o powrót do prac nad Refundacyjnym Trybem Rozwojowym

przez krajowy przemysł do budżetu państwa a wydatkami NFZ na refundację produkowanych przez nas leków wynosi równowartość środków przeznaczanych na psychiatrię w Polsce" - wyliczała. Z kolei Krzysztof Łanda, wiceminister zdrowia w latach 2015-2017, autor pierwotnej koncepcji refundacyjnego trybu

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

uprawnieni korzystają ze zwolnienia) zostanie sfinansowany z dotacji budżetu państwa. Ubezpieczeni będą mieli zachowaną ciągłość nabywania uprawnień emerytalno-rentowych oraz zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i chorobowych. Powyższy ubytek składek będzie imputowany w transakcji składki na

ZBP: Banki są gotowe finansować projekty OZE, ale niezbędne są zmiany w prawie

zainteresowane finansowaniem sektora energetyki odnawialnej, jednak z zastrzeżeniem konieczności zmiany otoczenia regulacyjnego w jakim funkcjonują projekty OZE, podał ZBP.  Według ZBP, przeniesienie całego ciężaru finansowania inwestycji w zakresie OZE na budżet państwa będzie nieefektywne i pogłębi

Nowy projekt uszczelnienia CIT zakłada ok. 27,5 mld zł dodatk. dochodów w 10 lat

konsultacji społecznych, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, które ma dać budżetowi państwa i jednostek samorządu centralnego łącznie ok. 27,5 mld zł w ciągu 10 lat.  Według uzasadnienia

Rząd przyjął nowelę dot. utworzenia Krajowego Funduszu Gwarancyjnego dla MŚP

interesariuszy w dowolnym przedziale czasowym. W tym układzie budżet pełniłby rolę wspomagającą. W praktyce tak skonstruowany system zasilania KFG zapewni stały dopływ środków na gwarancje, a budżet państwa umożliwiałby jedynie pełne wywiązywanie się BGK ze swoich zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdyby

Przegląd prasy

ustawę o 13. świadczeniu, ale bez źródła finansowania --KIR rozliczył 161,38 mln transakcji o wartości 483,81 mld zł w styczniu --Bit Evil odnotował 1,45 mln zł przychodów i 7 tys. zł zysku netto w 2019 r. --Senat nie zgodził się na przyznanie 1,95 mld dla publicznego radia i TV --PGZ: A. Kensbok

Paweł Szamałacha podsumowuje. Więcej VAT-u płynie do budżetu

Paweł Szamałacha podsumowuje. Więcej VAT-u płynie do budżetu

- stwierdził minister. Resort finansów wylicza, że dochody z najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy, czyli z VAT, są wyższe niż przed rokiem o 7,9 proc., czyli o 4,5 mld zł. Do kasy państwa wpłynęło tu 63,2 mld zł. Z akcyzy budżet dostał 31,1 mld zł, rok temu o tej porze 29,6 mld zł. O 1,7 mld zł wyższe

MIB: Wybór dróg do budowy przez spółkę spec. przeznaczenia w ciągu miesiąca

żadnego problemu z finansowaniem ani ze zwrotem z tej inwestycji. Teraz rzecz w tym, abyśmy dołączyli do niej kilka 'słabszych' odcinków" - powiedział Szmit podczas konferencji "Źródła finansowania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2013 (z perspektywą do 2025 roku)". Dodał, że

Rząd przyjmie nowęlę - Prawo wodne w IV kw. 2018 r.

reprezentacji Skarbu Państwa przez Wody Polskie oraz koszty zastępstwa procesowego ponoszone przez Wody Polskie na rzecz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Wśród rozwiązań ujętych w projekcie są: 1. Rekomendowanym rozwiązaniem jest zapewnienie finansowania służb państwowych z budżetu państwa. 2. W

NIK: Podatek bankowy nie wpłynął negatywnie na stabilność instytucji finansowych

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Wprowadzenie podatku bankowego nie wpłynęło negatywnie na stabilność instytucji finansowych i sektora ubezpieczeniowego, poinformowała Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Z podatku bankowego do budżetu państwa wpłynęło blisko 8 mld zł w ciągu dwóch lat

"Tarcze antykryzysowe". Jak mogą pomóc? Prawnicy czytelnikom, odc. 85

nieodpłatne świadczenia (z wyjątkiem tych otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa) otrzymane na pokrycie kosztów albo, jako zwrot wydatków, z wyjątkiem, gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie

EKF: Nadmierne obciążenia banków hamują ekspansję zagraniczną, rozwój gospodarki

mogliby wskazać obecnie giełdy jako źródła inwestycji w Polsce. Co do finansowania zewnętrznego, to Brexit na pewno nie pomoże wspieraniu finansowania w Polsce. Polskie przedsiębiorstwa będą miały trudniej" - powiedział Sikora. Dodał, że pozostaje też pytanie, czy banki będą w stanie finansować

Lewandowski: Podatek od transakcji jest wydajny i publicznie akceptowalny

finansowych? Dlaczego podatkiem europejskim nie moglibyśmy nazwać części VAT? Każdy Europejczyk zobaczyłby na paragonie, ile łoży na unijny budżet. - Od razu widzę problem: "źródła własne" dochodów budżetu UE nie mogą uszczuplić dochodów poszczególnych państw. Owszem, europejska część VAT-u na

Państwo daje 500 zł na dziecko. Odbierze w podatkach

gotówki zawdzięcza. PiS rozdaje jednak pieniądze, których nie ma. Każdego roku będzie musiał znaleźć w budżecie 23 mld zł. Skąd je weźmie począwszy od 2017 roku? Nie wiadomo. Gdy w czasie sejmowej dyskusji nad ustawą posłowie i senatorowie pytali o źródła finansowania minister rodziny Elżbietę Rafalską

MI: Plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r. został uzgodniony

do poprawy poziomu życia obywateli, podawało wcześniej ministerstwo. Źródła finansowania Funduszu Dróg Samorządowych to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister

ClientEarth: Dergogacje CO2 wykorzystywane zwykle do rozwoju energetyki węglowej

pieniądze prywatne, ale środki publiczne. Pamiętajmy o tym, że zyski z aukcji uprawnieniami zasilają budżet państwa, a więc wszelkie odstępstwa od obowiązku kupna uprawnień oznaczają znaczne uszczuplenie wpływów do budżetu" – dodała Warso-Buchanan. Raport wskazuje także na brak transparentności

Rząd przyjął projekt budżetu 2016 z 54,74 mld zł deficytu, 3,8% wzrostu PKB

: dochody - 62 400 147 tys. zł, wydatki - 71 640 528 tys. zł, ujemny wynik budżetu środków europejskich - 9 240 381 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Rząd szacuje, że przychody z prywatyzacji w 2016 r. wyniosą 221,33 mln zł, a rozchody finansowane z tego źródła 3 433,84 mln zł. Ujemne saldo z tego

Grecja potrzebuje gotówki. Wiele wydatków państwa wstrzymanych

pożyczkodawców. Dziennik nie wyklucza, że te pieniądze zostaną teraz wypłacone w ramach doraźnej pożyczki. Wydatki wstrzymane Spłata obecnych zobowiązań Aten możliwa jest tylko dzięki wstrzymaniu wielu wydatków państwa. W czwartek ministerstwo finansów ogłosiło, że w budżecie po pierwszym półroczu nadwyżka

Na co rząd wyda pieniądze za CO2?

zagospodarowują samodzielnie, albo rząd sprzedaje na aukcjach firmom z całej Europy. Inni muszą je od nas kupić, jeśli sami nie dostają darmowych uprawnień. Te pieniądze zasilają budżet państwa, a sprzedażą zajmuje się Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Liczba potencjalnych klientów to 11 tys

Beata Szydło chce opodatkować banki

wynieść 10 mln zł, dopłaty na dzieci mają pochłonąć 22 mld zł, a podniesienie kwoty wolnej od podatku ma być obciążeniem dla budżetu państwa w wysokości 7 mld zł rocznie.Źródła finansowania propozycjiZgodnie ze wskazaniami Szydło, środki na spełnienie powyższych obietnic pochodzić mają z pięciu

Janusz Lewandowski: Europodatek na ratowanie eurobudżetu

skonstruować nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-20. Jednym z kluczowych elementów tej propozycji ma być wprowadzenie "europodatku", który docelowo stałby się jednym z głównych źródeł finansowania budżetu Unii Europejskiej. Obecnie budżet UE jest oparty przede wszystkim na bezpośrednich

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

, że świadczenie będzie przysługiwać osobom mieszkającym w Polsce, jeśli mają polskie obywatelstwo lub prawo pobytu na terytorium naszego kraju. Skąd pieniądze? Wypłata świadczenia ma być finansowana ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dotacji może mu udzielać budżet

Resort finansów: Deficyt budżetowy w 2016 r. był poniżej planu i wyniósł 46,3 mld zł

Dochody budżetu w 2016 r. wyniosły 314,6 mld zł (100,3 proc. planu), wydatki były na poziomie 360,9 mld zł (o 2,1 proc. niższe niż wynosił plan). Wyższe wpływy z PIT Zdaniem cytowanego przez PAP wiceministra finansów Leszka Skiby pozytywna dynamika dochodów podatkowych wynika z większego, niż

Haitong Bank zaleca niedoważanie energetyki, górnictwa i handlu detalicznego

najważniejszych czynników, które wpłyną na rynki, analitycy wymieniają przede wszystkim wykonanie budżetu państwa, który ma dość ambitne założenia jeśli chodzi o tempo wzrostu PKB na poziomie 3,6% (wobec 3,2% w obecnym konsensusie). Wysoki poziom deficytu przy niższych wpływach podatkowych nie daje dużego pola

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

odbiegać od wielkości przyjętych w ustawie budżetowej" - czytamy w "Opinii". W 2015 r. pojawił się znaczący niedobór dochodów podatkowych w relacji do planu ustawowego, podkreśliła Rada. "Szczególnym źródłem niepewności co do poziomu dochodów i wydatków budżetu państwa w 2016 r

NIK: Obecny plan modernizacji kolei nie powinien powtarzać błędów z poprzedniego

wprowadzenie systemu zaliczkowego z udziałem środków budżetu państwa, który zapewni płynność finansową zarządcy infrastruktury kolejowej, w tym poprawi terminowość regulowania przez niego zobowiązań wobec kontrahentów. Kolejny wniosek NIK to stwierdzenie, że usprawniając system finansowania inwestycji

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

(licząc od 2018 r.) dochody sektora finansów publicznych z tytułu uszczelnienia systemu podatku dochodowego od osób prawnych wzrosną o ok. 17 mld zł, z czego 16 mld zł trafi do budżetu państwa, a 1 mld zł do budżetów jednostek samorządu terytorialnego" - czytamy dalej. W projekcie przewidziano

Fitch: Propozycje polityków najbardziej uderzą w mniejsze banki

łakomym kąskiem, bo jej roczne zyski od kilku lat sięgają 15-16 mld zł, i to niezależnie od tempa rozwoju gospodarki oraz poziomu stóp procentowych. Podatek bankowy funkcjonuje także w innych państwach Europy, ale opodatkowane są nie aktywa, lecz pasywa banków, czyli źródła finansowania działalności

Przejęcie władzy, a nie rozwój. Rząd rozda pieniądze, których nie ma

dziura Program socjalny rządu PiS jest szczególnie destrukcyjny dla stabilności finansów publicznych, ponieważ ma być finansowany z deficytu i powoduje dalszy wzrost udziału wydatków sztywnych w budżecie, redukując praktycznie do zera niewielką już zdolność do reagowania na niekorzystne zmiany

Szałamacha: Po decyzji S&P złoty może się osłabiać jeszcze do połowy dnia

, że budżet jest wiarygodny, i że go zrealizujemy w pełni, jeżeli się da - nawet z nawiązką i działania polegające na tym, żebyśmy jako kraj odbudowali źródła dochodów podatkowych i byli w mniejszym zakresie zależni od finansowania długiem" - powiedział także minister. Standard & Poor's ogłosił

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

; zostanie zrefundowana przez budżet państwa, a zatem wysokość przyszłej emerytury nie ucierpi przez skorzystanie z ulgi? Fakt zwolnienia z obowiązku opłacenia składek nie będzie miał wpływu na wysokość przyszłej emerytury. Wynika to z faktu, że w świetle art. 31zr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o

Czy fiskus jest uczciwy? Podatki potrzebują kultury

. Da się znaleźć źródła dochodów państwa, które zrekompensowałyby ubytek dochodów ZUS? - Sfinansowanie dawnych zobowiązań emerytalnych bezpośrednio z budżetu, poza składkami obciążającymi pracę, wydaje się mało realne, bo trudno sobie wyobrazić nowe źródła dochodów państwa. Marzenia, że sfinansują to

Sejm przegłosował ustawę 500 zł na dziecko

zasiłku najbogatszych (Nowoczesna). - Progu nie wprowadzamy, a jak ktoś nie chce pieniędzy, może wniosku nie składać - odpowiadała Rafalska. Opozycja nie dostała też odpowiedzi o źródła finansowania programu w 2017 roku i kolejnych latach, gdy co roku trzeba będzie znaleźć w budżecie państwa ponad 23 mld

Panama Papers. Unikanie podatków to wielki biznes. Jak z tym walczyć?

dobra strona? Dziś optymalizacja to wielki wyspecjalizowany biznes, który cały czas się rozwija. Poza tym raje podatkowe - jak wynika z badań Komisji Europejskiej - są przy okazji wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy, które trafiają następnie do państw np. w Afryce Północnej i Azji Południowo

NIK krytykuje unijną "chwilówkę"

rząd wykorzystuje pieniądze unijne do wypłacania sobie budżetowych "chwilówek". Jak stwierdziła NIK, w latach 2006-08 na finansowanie deficytu i innych potrzeb pożyczkowych przeznaczone zostały przychody budżetu państwa w postaci środków z zaliczki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

IBnGR: 2/3 Polaków oszczędzałoby w III filarze, ale przy dopłatach do składki

częściej deklarują chęć przejścia na emeryturę jak najpóźniej. Podzielone jest wśród Polaków zdanie na temat źródła finansowania świadczeń emerytalnych. Połowa opowiada się za systemem mieszanym (repartycyjno-kapitałowym). Mniej więcej co piąty respondent jest zwolennikiem czysto repartycyjnego lub

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

prowadzenia biznesu czy dostępu do finansowania dla startupów Warszawa dorównuje innym europejskim stolicom. Źródło:ISBnews E-bankowość: Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 38,72 mln na koniec I kwartału br., co oznacza wzrost o 8,47% w skali roku. Liczba

Prezes ZUS mówi, jak gasić emerytalne pożary. Ile stażu pracy? Jak łączyć emeryturę z pracą? [WYWIAD]

ubezpieczenia społecznego regresywności, tzn. sytuacji, w której osoby o wyższym dochodzie są relatywnie mniej obciążone obowiązkiem opłacania składek od osób o niższym dochodzie. Takich osób nie jest zbyt wiele - ok. 300 tys. Poza tym państwo ma prawo wprowadzać progresywność w zakresie opodatkowania. Z tego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

%), wymieniono w informacji. Źródło: ISBnews Legislacja: Polscy przedsiębiorcy nie mają dzisiaj dostępu do nowoczesnego i przejrzystego źródła wiedzy o obowiązujących przepisach, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Dlatego FPP

KNF: Brali franki, wiedzieli, czym to grozi [WYWIAD]

;Polskich inwestycji rozwojowych" w projektach infrastrukturalnych. Jeśli spojrzeć na to, ile dobrego OFE zrobiły na rynku kapitałowym, to bilans ich funkcjonowania jest zdecydowanie dodatni. Budżet państwa nie jest jednak z gumy. Może nas po prostu nie stać na finansowanie ZUS-u i przyszłych emerytów

Minister finansów: Nie chcę zabierać ulgi małżeńskiej

społeczeństwa bardzo ważne. Dlatego ulgi na dzieci są uzasadnione, ale nie można się spodziewać, że państwo w całości sfinansuje wychowanie dzieci. Chciałby pan, by dochód był dzielony przez liczbę członków rodziny? - Cokolwiek byśmy wymyślili, to musi to być propozycja, która równoważy się finansowo w budżecie

Maystadt: Dałem Polsce kolejny miliard

na jeszcze większy udział w korzystaniu z naszych środków w najbliższych latach. - Czy sądzi pan, że nowe kraje członkowskie UE są w wystarczającym stopniu doinformowane o możliwościach korzystania z pomocy EIB jako źródła finansowania istotnych dla tych gospodarek problemów? - Nie wszędzie jesteśmy

Dobre długi samorządów? Są największym inwestorem w Polsce

portalem obserwatorfinansowy.pl Wojciech Misiąg, ekonomista z Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową, były wiceminister finansów, przez lata odpowiedzialny za konstruowanie budżetu państwa. - Nie ma chyba w Polsce miasta, które nie miałoby potrzeb inwestycyjnych. Samorządy finansują je kredytem, bo tak

Przygotowania do przyjęcia unijnych funduszy strukturalnych przez samorządy

; oraz na pre-finansowanie. Fundusze strukturalne działają bowiem tak, że złotówki z budżetu Unii są wypłacane na podstawie, upraszczając, faktur za wykonaną pracę. I właśnie konieczność znalezienia - już teraz - źródła wydatków studzi entuzjazm władz samorządowych. Według szacunków ministerstwa finansów

Tusk: Naszym celem nie będzie zadośćuczynienie spekulantom

przyjęli te propozycje, tylko w 2009 roku zadłużylibyśmy każdą polską rodzinę na 2 tys. zł. To naiwny i cyniczny sposób na kryzys - podkreślał premier Tusk. Jego zdaniem, politycy mówiąc o walce z kryzysem powinni zacząć od siebie i dlatego finansowanie partii politycznych z budżetu państwa powinno być

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

na ZUS, ale także wiąże się z kosztami dla budżetu państwa. Wiele osób nie zauważa, że płacimy bieżące emerytury i renty i w tym samym czasie odkładamy na przyszłość. Płacimy na dzisiejszych emerytów i przyszłych. Ale inaczej nie da się stworzyć systemu kapitałowego o zdefiniowanej składce. Jeśli

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

, - lekkim wzroście dynamiki (mniejsza skala spadku) wydatków majątkowych finansowanych z budżetu państwa, - wzroście dynamiki (mniejsza skala spadku) wydatków inwestycyjnych JST, - niższej dynamice wydatków z budżetu środków europejskich dla programów najsilniej wpływających na wydatki inwestycyjne. Biorąc

I jak tu kupić mieszkanie?

firm spotęgowała ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dlaczego? Bo odcięła tym firmom dostęp do źródła finansowania inwestycji. Chodzi o wpłaty klientów. Żeby ich chronić, ustawodawca nakazał, by te pieniądze trafiały na bankowy powierniczy rachunek zamknięty. W

Bezpieczny, niski zysk, czy raczej ryzyko? Oszczędzanie dla początkujących

płacić jak najmniej. Trzeba pamiętać, że lokata to niejedyne źródło finansowania. Banki należące do międzynarodowych grup finansowych mogą pożyczać od banków-matek, czyli swoich właścicieli. Skoro mogą otrzymać tanie finansowanie z takiego źródła, nie będą chciały przepłacać na lokatach. Dlatego zwykle

Jak zmniejszyć rachunki za ciepło

budynku bądź modernizacji instalacji grzewczej jest specjalna premia termomodernizacyjna, którą wypłaca budżet państwa za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). O taką dopłatę mogą ubiegać się między innymi wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

nad tym projektem. Dla startujących z biznesem Kuśmierek wskazał takie źródła finansowania, jak: zaczynając od rodziny i przyjaciół, przez akceleratory biznesu, crowdfunding udziałowy, dofinansowanie z UE, po nawet UK Trade Investment. Dla młodych firm z celami rozwojowymi przewidziany jest

Zbuduj dom energooszczędny

właściciele już istniejących domów, którzy chcieliby zmniejszyć rachunki za ciepło. Zachętą do ocieplenia budynku bądź modernizacji instalacji grzewczej jest w tym przypadku specjalna premia termomodernizacyjna, którą wypłaca budżet państwa za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów przy Banku

Zamówienia publiczne: inwestycyjne spowolnienie

zawirowania u naszych głównych europejskich partnerów handlowych bardzo szybko by uzyskały przełożenie na kondycję rodzimego przemysłu, a więc także budżetu Państwa. Niestety niepewność na rynkach finansowych oraz stopniowe wyczerpywanie się funduszy unijnych nie sprzyjają nowym planom inwestycyjnym. Stąd