światowa gospodarka energetyczna

MR zwraca się o założenia projektów wodorowych, które mogą uzyskać wsparcie UE

energetycznej, a zwłaszcza rozporządzenia (UE) nr 347/2013 tzw. rozporządzenia TEN-E. Chodzi w nim m.in. o zasady wybierania projektów energetycznych (które są przedmiotem wspólnego zainteresowania i mogą otrzymywać wsparcie unijne). Konsultacje mają trwać do 10 lipca. Celem jest przygotowanie wniosku

Morawiecki w expose: Zainwestujemy kilkadziesiąt mld zł w wielkie projekty

Środkowej. Strategiczne inwestycje państwa polskiego będą też poduszką bezpieczeństwa przed dzisiejszymi prognozami w gospodarce światowej" - powiedział Morawiecki w Sejmie. "W ciągu najbliższych 4-6 lat, zgodnie z 'Planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju', zainwestujemy dziesiątki miliardów

MR: Eksport wzrośnie o ok. 6%, a import o ok. 3,5% w 2019 r.

do prognozowania, co w głównej mierze wynika z niejednoznacznych oczekiwań, co do perspektyw gospodarki światowej, w rezultacie licznych czynników niepewności. Niemniej od ostatniej naszej projekcji miało miejsce pogorszenie perspektyw dla większości gospodarek, nie tylko rozwiniętych, ale również

Greenpeace: Ochrona klimatu może zapewnić wzrost zatrudnienia w energetyce

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Działania na rzecz ochrony klimatu mogą spowodować, że liczba miejsc pracy w światowym sektorze energetycznym wzrośnie o 66% do 48 mln w 2025 roku. W przypadku krajów europejskich należących do OECD - do tej grupy należy Polska - przewidywany jest wzrost o 87

PERN wdraża pakiet antykryzysowy na rzecz wykonawców robót budowlanych

oparciu o zaktualizowany harmonogram czy pomóc w realizacji płatności za dostarczane maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania umowy, poinformowano. "Epidemia koronawirusa jest dużym wstrząsem dla gospodarki światowej, w tym także dla polskiej. Rozumiemy, że jest to także trudny okres dla naszych

Gaz-System i PGE GiEK mają umowę na przyłączenie El. Dolna Odra do sieci gazowej

stacji gazowej. Planowany termin jej zakończenia to III lub IV kwartał 2023 r. "Gaz-System rozbudowuje krajowy system przesyłowy wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu gospodarki na niskoemisyjne źródła energii. Spółka w porozumieniu z polskimi firmami energetycznymi tak planuje

Emilewicz: We Francji wzrasta zapotrzebowanie na polskie produkty

, że tylko dzięki współpracy między państwami Europa może stawić czoła największym światowym gospodarkom: Chinom i Stanom Zjednoczonym. Apelował o stworzenie funduszu innowacji europejskich, który przyczyniałby się do rozwoju nowych technologii i podnoszenia konkurencyjności gospodarki europejskiej

Projekcja NBP:Inflacja CPI wyniesie 3,3% w 2020 r. oraz 1,5% w 2021, 2,1% w 2022

bezrobocia oraz umiarkowane tempo wzrostu wynagrodzeń. Globalny zasięg epidemii i powolne tempo odbudowy PKB u partnerów handlowych Polski będzie skutkować niską inflacją w otoczeniu gospodarczym Polski oraz obniżonym poziomem cen surowców energetycznych na rynkach światowych" - czytamy dalej

PKN Orlen nie zamierza ograniczać produkcji, inwestycji ani akwizycji

opóźnień w planach realizacji capeksu" - dodał. Szef Orlenu nie chciał ujawnić, o ile spadła sprzedaż paliw na stacjach koncernu od czasu wybuchu pandemii, ale zapewnił, że firma nie ma planów zamykania lub ograniczania pracy stacji paliw. "Mimo ciężkiego czasu dla gospodarki wszelkie dostawy

Transition Technologies miał ponad 200 mln zł przychodów w I poł. 2020 r.

gospodarczych, co sugeruje, że powrót gospodarki światowej na normalne tory zajmie zdecydowanie więcej czasu i okres koniunktury post COVID-19 to dopiero rok 2021" – dodał prezes. Spółka planuje wykorzystać obecny czas na rozwój nowych linii produktowych oraz dodatkowo wykorzystać szansę na zmianę

Bank Światowy: Zwiększenie udziału OZE przyniosłaby korzyści polskiej gospodarce

energetycznej, musi działać już teraz" – wskazałą Xiaodong Wang, starsza specjalistka ds. energii w Banku Światowym i autorka raportu. Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W skład Grupy Banku Światowego

EIM: 82% Polaków obawia się podwyżek cen energii elektr. w najbliższych 5 latach

Europejskiego Instytut Miedzie, obawy te nie są bezpodstawne. Nasza gospodarka jest o 13% bardziej energochłonna niż w przypadku unijnej średniej. Jeżeli obecna sytuacja się utrzyma, do 2035 r. w krajowym systemie energetycznym może zabraknąć nawet 13 GW mocy, wskazano także. W ocenie analityków EIM

PCA: Strategia oszczędności energii ma istotny wpływ na efektywność gospodarki

i bezpieczeństwo energetyczne, poinformował zastępca dyrektora PCA Andrzej Kolasa.    „Podjęte w ostatnich latach działania w zakresie oszczędności energii mają istotny wpływ na poprawę efektywności ekonomicznej polskiej gospodarki oraz jej konkurencyjność. Jednym z elementów tych

Przegląd prasy

Konsorcjum Stali z obrotu na GPW nastąpi 18 czerwca --Sygnity miało 13,35 mln zł zysku netto w I poł. r. finans. 2019/2020 --Bank Światowy: Polska może zyskać na zmianach w światowych łańcuchach dostaw --Bank Światowy: Polska gospodarka odporniejsza na efekty wirusa niż kraje regionu --Marek Kamola

Ceny ropy naftowej odbijają po środowej zniżce

nich, że przyszły rok będzie okresem trwałej nadwyżki podaży ropy nad popytem. To tej sytuacji mają przyczynić się głównie rosnąca produkcja surowca z łupków, spowolnienie światowej gospodarki oraz perspektywa pogłębiającej się wojny handlowej. Paweł Grubiak - prezes zarządu, doradca inwestycyjny w

BCG: Strategię transformacji energetycznej można i warto opracować bardzo szybko

Katowice, 15.05.2019 (ISBnews) - Polskie przedsiębiorstwa są w stanie samodzielnie przeprowadzić pewne elementy transformacji energetycznej, natomiast by dokonać jej w sposób całościowy, biznes potrzebuje transparentnych, długoterminowych ram działania, które określałyby cele, do jakich dążymy

ARP i KOWR zawarły porozumienie o utworzeniu parku przem. w Ząbkowicach Śląskich

. Obecnie posiada swoje grunty w 9 specjalnych strefach ekonomicznych. Z oferty KOWR skorzystało już wiele światowych koncernów. Cieszymy się, że grunty należące do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa mogą zostać również wykorzystane do utworzenia EURO-PARK-u Ząbkowice. Jego powstanie niewątpliwie

PSEW: OZE jest bardziej odporne na kryzysy niż energetyka konwencjonalna

energetyki wiatrowej dla budowania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki są więc wielowymiarowe i obejmują także  szeroko pojęte bezpieczeństwo energetyczne Polski. Podejmowane dzisiaj decyzje będą zatem silnie rzutować na przyszłość. Energetyka wiatrowa posiada wszelkie predyspozycje, by na nowo

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 1,7% 2019 r. oraz 2,7% w 2020 r.

dalej. Realizacja scenariusza projekcyjnego będzie w istotnym stopniu uzależniona od stanu przyszłej koniunktury w gospodarce światowej, podkreślił bank centralny. Do czynników ryzyka dla wzrostu gospodarczego i inflacji należy możliwe zaostrzenie sporów handlowych i podejmowanie działań

PKN Orlen: Należy spodziewać się kolejnych obniżek cen paliw na stacjach

makroekonomicznych jak: cena ropy naftowej, giełdowe notowania gotowych produktów paliwowych czy relacje kursów walut. Ceny paliw na stacjach benzynowych Polsce należą niezmiennie do najniższych w Europie (obecnie w krajach Unii Europejskiej tańsza benzyna jest jedynie w Rumunii), zastrzegł koncern. Na światowy

EIM: Wydatki na offshore do 2040 r. powinny być znacznie większe niż 140 mld zł

(EIM) działa w ramach światowej organizacji Copper Alliance, której celem jest tworzenie warunków na rynku dla zwiększenia zastosowań produktów z miedzi i jej stopów w wielu dziedzinach gospodarki takich jak energetyka, telekomunikacja, budownictwo, architektura, ochrona środowiska i

MPiT: Nowa polityki przemysłowa UE powinna skupiać się m.in. na innowacyjności

handlowej, antymonopolowej, cyfrowej, energetycznej, spójności. "Postulujemy jeden sprawnie skoordynowany na poziomie KE mechanizm europejskiej polityki przemysłowej. Polska będzie dążyć do zapewnienia synergii pomiędzy polityką UE ukierunkowaną na budowę niskoemisyjnej gospodarki i wzmocnienie

Grupa CCC ogłosiła pierwszą strategię zrównoważonego rozwoju

, odpowiedzialność względem pracowników oraz wobec społeczeństwa. "Wiodącym celem zrównoważonego rozwoju jest minimalizacja negatywnego wpływu prowadzonej działalności na otoczenie poprzez dalsze obniżenie wskaźników emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie

PKN Orlen ogłosił postępowanie na projekt morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

Orlen. "Uważnie przyglądamy się trendom na światowym i europejskim rynku energetycznym, dostosowując naszą działalność do wyzwań, które są z nimi związane. Morska energetyka wiatrowa wpisuje się w strategię PKN Orlen, zakładającą stworzenie silnego koncernu multienergetycznego. W ten sposób

PKN Orlen miał 3 970 mln zł zysku netto, 5 693 mln zł EBITDA LIFO w II kw.

r. oraz wzrostu cen sprzedaży produktów wynikającego ze stopniowej poprawy sytuacji popytowej w związku z odmrażaniem gospodarek światowych. - (-) 0,1 mld zł z tytułu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych na skutek decyzji o zrzeczeniu się koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie

PKN Orlen: Rozmowy z KE w sprawie przejęcia Lotosu w finalnej fazie

przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen to włączenie się Polski w światowy trend budowania znaczących graczy na rynku paliwowo-energetycznym. To odpowiedź polskich przedsiębiorstw na globalne trendy przemysłu rafineryjnego, która w przyszłości zmniejszy ryzyko utraty płynności przez krajowe 

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

" - powiedział Mrowiec, cytowany w komunikacie. W raporcie przypomniano, że wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło otwieranie się polskiej gospodarki na wymianę międzynarodową i włączenie w światowe łańcuchy dostaw. "W relacji do PKB polski eksport towarów i usług wzrósł z 23% w 1995 roku do

ZBP dostrzega groźbę zjawiska 'credit crunch', chce m.in. zmiany wymogów kredyt.

niższych od skutków credit crunch dla gospodarki, a udzielone w ten sposób wsparcie pozwoli na przynajmniej częściowe zminimalizowanie skutków kryzysu gospodarczego w tych obszarach, których funkcjonowanie jest uzależnione od regulacji wewnętrznych, a nie od sytuacji na rynkach światowych" - podano w

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2% w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r.

handlu detalicznym oraz stopniowe domykanie się luki popytowej w ślad za obniżającym się krajowym wzrostem gospodarczym" - czytamy dalej. Realizacja scenariusza projekcyjnego będzie w istotnym stopniu uzależniona od stanu przyszłej koniunktury w gospodarce światowej, podkreślono. "Do

KGHM i PGE mają list intencyjny ws. współpracy przy projektach fotowoltaicznych

Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź i Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisały podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych. Planowane inwestycje mają powstać na terenach należących do KGHM Polska

EIM:Magazynowanie energii coraz ważniejsze dla szybszej transformacji energetyki

gospodarki niskoemisyjnej nie będzie możliwa bez zapewnienia odpowiedniej elastyczności systemu energetycznego, pozwalającej na uniezależnienie procesu wytwarzania energii od jej zużycia. Będzie to miało kluczowe znaczenie, gdy krajowy system elektroenergetyczny zostanie zdominowany przez OZE o zmiennej

Komisja Europejska przyjęła strategię neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

gospodarka neutralna dla klimatu wymaga wspólnych działań w siedmiu obszarach strategicznych: efektywność energetyczna; energia ze źródeł odnawialnych; czysta, bezpieczna i oparta na sieci mobilność; konkurencyjny przemysł i gospodarka o obiegu zamkniętym; infrastruktura i połączenia międzysystemowe

PZPB: Wydajność dużych firm budowlanych spadła o 5-20% w czasie pandemii

Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Budownictwo należy do nielicznych sektorów, które wykazują relatywnie dużą odporność na utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarki wywołane epidemią COVID-19. Wszystkie duże firmy wykonawcze kontynuują prace budowlane z wydajnością tylko o ok. 5-20% niższą w

EIM: Przez elektromobilność globalny popyt na miedź wzrośnie o 1,7 mln t do 2027

elektromobilności do 2027 r. światowe zapotrzebowanie na miedź wzrośnie o 1,7 mln ton, wskazano. Z szacunków Europejskiego Instytutu Miedzi wynika, że każdy kilogram surowca użyty w systemie energetycznym, w zależności od wykorzystywanej technologii, przynosi oszczędność pierwotnie wytworzonej energii od 500 do

Zamet miał 8,56 mln zł zysku netto w 2017 r., -6,23 mln zł EBIT

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 167,58 mln zł w 2017 r. wobec 186,22 mln zł rok wcześniej. "Wskutek osłabienia kondycji sektora Oil & Gas (na skutek relatywnie niskich cen ropy i gazu na światowych rynkach w ostatnich latach) zmniejszył się wolumen sprzedaży w tym segmencie do poziomu

IS: Polskie IT musi rosnąć 3 razy szybciej by Polska została cyfrowym liderem UE

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Polska branża IT musi rosnąć 3 razy szybciej, jeśli Polska ma stać się liderem cyfryzacji w skali europejskiej, a nawet światowej, poinformował członek zarządu Instytutu Sobieskiego (IS) i jeden z autorów raportu "Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12

KE zastosowała procedurę 'stop the clock' w sprawie połączenia Orlenu i Lotosu

środowiska. Przykładem planowane inwestycje w budowę morskich farm wiatrowych. Sfinalizowanie procesu przejęcia Lotosu to włączenie się Polski w światowy trend budowania znaczących podmiotów na rynku paliwowo-energetycznym. To odpowiedź polskich przedsiębiorstw na globalne trendy przemysłu

PKN Orlen dokonał odpisów na łączną kwotę około 2,5 mld zł w I kw. 2020 r.

zabieg o charakterze księgowym, bezgotówkowy, który pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową PKN Orlen. To efekt trudnej sytuacji branży w związku z gwałtownym obniżeniem cen ropy naftowej na światowych rynkach, spowodowanych m.in. pandemią koronawirusa. Podobnych odpisów dokonały w tym

Bogdanka, JSW i KGHM mają list intencyjny ws. współpracy technicznej

światowej gospodarki budujemy w oparciu o te zasoby. Zgodnie z nową strategią, już teraz znacznie zwiększamy nakłady na innowacje. Współpraca w tym obszarze i wymiana doświadczeń pozwoli zintensyfikować nasze działania" - ocenił z kolei prezes KGHM Marcin Chludziński, również cytowany w

Rząd Mateusza Morawieckiego uzyskał wotum zaufania w Sejmie

skok cywilizacyjny naszego kraju, które uczynią z Polski jedno z kluczowych centrów transportowych i energetycznych Europy Środkowej. Strategiczne inwestycje państwa polskiego będą też poduszką bezpieczeństwa przed dzisiejszymi prognozami w gospodarce światowej" - powiedział także Morawiecki

Coface obniżył ocenę polskiego sektora motoryzacyjnego do 'ryzyko średnie'

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Coface obniżył ocenę polskiego sektora motoryzacyjnego do "ryzyko średnie" z "niskie ryzyko" i pozostawił oceny pozostałych 12 sektorów polskiej gospodarki bez zmian, podała firma specjalizująca się w ubezpieczeniach należności. "Jako

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

Arak, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi. Autorzy raportu zwracają uwagę, że pandemia COVID-19 pokazuje również, jak istotne miejsce w gospodarce państwa zajmuje przemysł i jak bliska współpraca z firmami zwiększa możliwości szybkiej reakcji. "Amerykański Ford, francuski PSA czy

IEO: Moc instalacji PV w Polsce może sięgnąć 2,5 GW w 2020 r. i 7,8 GW w 2025 r.

PV, i mają ambitne plany wybiegające poza 2020 rok, a z państwową gwarancją rozwoju rynku co najmniej do końca 2022 roku, a więc do czasu, kiedy cala gospodarka powinna wyjść z okresu spowolnienia. "Fotowoltaika walnie przyczyni się do przełomu, który rozpoczyna transformację energetyczną

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2,3% w 2019 r. oraz 2,8% w 2020 r.

będzie w istotnym stopniu uzależniona od stanu przyszłej koniunktury w gospodarce światowej, podkreślono. Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 1,9% w 2019 r., 2,6% w 2020 r. i 2,4% w 2021 r. wobec 0,7% w 2018 r. "Relatywnie wysoka ścieżka cen

PIE: Program Czyste Powietrze kojarzy 44% Polaków i 50% mieszk. domów jednorodz.

ostatnich miesiącach sparaliżowało światową gospodarkę. Jednym z priorytetów rządu w zakresie ochrony powietrza jest rozpoczęty w 2018 r. program Czyste Powietrze. Program zakłada poprawę efektywności energetycznej ponad 4 mln budynków jednorodzinnych do 2029 r. Skokowej poprawy jakości powietrza w

ARP przyznała trzy granty na transfer technologii dla MŚP w ramach programu SOI

r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym

MPiT: Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji

samorządów. Gminy, które będą pełnić rolę inwestorów, zidentyfikują gospodarstwa domowe, których dotyczy problem ubóstwa energetycznego, zaplanują i przygotują działania inwestycyjne w ramach realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz oszacują ich koszt. Minister właściwy ds. gospodarki - obecnie minister

FPP do KE: Włączmy hutnictwo miedzi i górnictwo metali nieżelazn. do rekompensat

jednostek samorządu terytorialnego (województwo, powiaty, gminy) kwotą ponad 24 mld zł" - wskazano także. "Warto zwrócić uwagę na kwestię stale rosnącego zapotrzebowanie na miedź generowanego przez wszystkie rozwijające się gospodarki świata. Już w 2017 r. Bank Światowy prognozował, że do 2050 r

PKN Orlen ma umowę na licencję i projekt bazowy rozbudowy produkcji fenolu

wspierać rozwój firmy, polskiej gospodarki, ale przyniosą też wymierne korzyści klientom" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.  Obecnie moce produkcyjne fenolu w zakładzie produkcyjnym w Płocku wynoszą ok. 46 tys. ton rocznie. Po rozbudowie kompleksu fenolu

Wybrano nowego szefa Międzynarodowej Agencji Energii

W piątek IEA ogłosiła, że rada gubernatorów Agencji - energetycznego ramienia organizacji najbardziej rozwiniętych państw świata OECD - w tym tygodniu zatwierdziła tę nominację. Fatih Birol zajmie fotel szefa IEA po Marii van der Hoeven, byłej minister gospodarki Holandii, której czteroletnia

PKN Orlen ma bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Energi

;Jest to szczególnie ważne w tak trudnej sytuacji, w której znajdujemy się teraz z powodu epidemii koronawirusa. Połączenie PKN Orlen z Grupą Energa to szansa na wzmocnienie obu firm, jak również polskiej gospodarki" - powiedział prezes PKN orlen Daniel Obajtek, chytowany w komunikacie

PwC, DnB: Zbliżamy się do Europy kontynent. pod względem natężenia regulacji

; Autorzy raportu wskazali, że światowy kryzys 2008 roku spowodował, że państwa znacznie zwiększyły zaangażowanie w gospodarkę, szczególnie w sektorze finansowym i motoryzacji.  "Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania, które interweniowały na rynku finansowym, a USA także na rynku

ARP: Przejście Polski do '4.0 industry' wymaga systemowych rozwiązań

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Przejście Polski na poziom gospodarki 4.0 wymaga systemowych rozwiązań, wynika z raportu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) „Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0". "Z diagnozy ARP S.A. wynika, że żeby Polska mogła przejść na poziom

RPP utrzymała stopy bez zmian, obecny ich poziom sprzyja gospodarce

umiarkowaną dynamikę wynagrodzeń w gospodarce brak jest obecnie presji inflacyjnej. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych oraz cen produkcji pozostają ujemne. Główną przyczyną utrzymywania się deflacji jest jednak silny spadek cen surowców energetycznych na rynkach światowych w ostatnich kwartałach. Oczekiwania

Famur spodziewa się ograniczenia liczby nowych inwestycji w sektorze wydobywczym

spowolnienia oraz ograniczenia liczby nowych inwestycji. Obserwujemy, że spadające od dłuższego czasu ceny węgla na światowych rynkach, utrzymujące się spadki ceny gazu oraz naciski na neutralność klimatyczną przekładają się na zmniejszającą się liczbę postępowań ofertowych zarówno w Polsce, jak i za granicą

PKN Orlen ma umowę z firmą Fluor na doradztwo przy rozbudowie kompleksu olefin

prowadzone w ramach programu wzmocnią naszą pozycję na europejskim rynku i zapewnią wymierne korzyści krajowej gospodarce, ponieważ Polska przekształci się z importera w eksportera produktów petrochemicznych" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Umowa na usługi doradztwa

Rafako traktuje Indie jako jeden z priorytetowych rynków

% energii pozyskiwanej w Indiach pochodzi ze spalania węgla. Kraj jest również jednym z największych światowych importerów tego surowca, co budzi uzasadnione obawy o bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego oprócz planów związanych z rozbudową energetyki węglowej Indie planują również zwiększenie wydobycia

ARP i Rafako zaprezentowały prototyp e-busa do konkursu NCBiR

; - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński. Prognozy dotyczące przyszłości rynku autobusów elektrycznych są optymistyczne. Według Electric Bus Market 2013-2025, światowy rynek autobusów elektrycznych będzie rósł rocznie o ok. 17%. Trend ten jest zauważalny również w Polsce. Jeszcze w 2016 r. na łączną sumę

MPiT oczekuje wzrostu eksportu o ok. 4%, a importu - o ok. 5% w 2019 r.

inwestować będą gromadzić gotówkę), - zmiany cen ropy naftowej i innych surowców energetycznych na rynkach światowych, - narastająca niepewność polityczną w Europie (sposób, w jaki Wielka Brytania opuści UE, wydarzenia we Francji, we Włoszech). (ISBnews)

Polskie państwowe firmy rzucają wyzwanie amerykańskiej Tesli

Kontrolowane przez rząd największe polskie spółki energetyczne: PGE, Energa, Enea i Tauron, zwróciły się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na zawiązanie spółki, która przygotuje prototyp elektrycznego samochodu osobowego i zajmie się jego masową produkcją w nowej fabryce. Spółka

BIEC: WPI wzrósł o 0,2 pkt w VIII, czynniki inflacjogenne przybierają ja sile

GUS z lipca br. przybyło menadżerów planujących podwyżki wśród przedsiębiorstw średnich i małych. Najsilniejsze zamiary wzrostu cen wyrażają przedstawiciele sektora energetycznego a wśród nich przede wszystkich branża przetwórstwa ropy naftowej. W pozostałych działach gospodarki narodowej silną

RPP utrzymała stopy bez zmian, gdyż obecny ich poziom sprzyja gospodarce

warunkach i przy wciąż ujemnej luce popytowej, w gospodarce brak jest obecnie presji inflacyjnej. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych oraz cen produkcji pozostają ujemne. Główną przyczyną utrzymywania się deflacji pozostaje silny spadek cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Oczekiwania

Godło 'Teraz Polska' otrzymało m.in. 13 produktów i 7 usług

jest partnerem "Teraz Polska". "Konkurs 'Teraz Polska' pokazuje to, co najlepsze w krajowej gospodarce: różnorodność branż, zaawansowanie, wysoką jakość, a także solidność i kreatywność przedsiębiorców. Gdyby wszystkie firmy w kraju działały tak, jak przedsiębiorstwa wyróżnione w

PGE dołączyła do akceleratora Bridge to MassChallenge Warsaw

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) dołączyła jako partner do akceleratora startupów Bridge to MassChallenge Warsaw, podała spółka. "PGE Polska Grupa Energetyczna dołącza tym samym do prestiżowego grona, w którym są już PKO Bank Polski - największy bank regionu

NCSS: Kluczowe jest sformułowanie strategii dla bezpieczeństwa energetycznego

w formie ustawy, wynika z raportu "Bezpieczeństwo energetyczne RP - o stanie bezpieczeństwa polskiej gospodarki paliwowej", przygotowanego przez Narodowe Centrum Studiów Strategicznych (NCSS) na podstawie opinii wyrażonych podczas panelu eksperckiego. "Po pierwsze pewnych trudności

RPP utrzymała stopy bez zmian; liczy, że wzrost cen pozostanie umiarkowany

się również dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu. "Do wzrostu dynamiki cen przyczyniają się głównie wyższe niż rok wcześniej ceny surowców energetycznych na rynkach światowych, a więc czynniki pozostające poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej. Jednocześnie dynamikę tę

Autami na prąd chcą podbić świat? Nagłe zmiany komunikatu UOKIK

We wtorek kierowców w Polsce zelektryzowały plany kontrolowanych przez rząd gigantów energetycznych - PGE, Enei, Energi i Tauronu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił, że koncerny te zamierzają zawiązać spółkę ElectroMobilityPoland. Celem spółki ma być "w szczególności budowa

Prezydent Andrzej Duda otworzył biuro handlowe PAIH w Sydney

prawda, że od początku swojej prezydentury obiecałem wspierać te wielkie ambicje, które PAIH ma, jeśli chodzi o umożliwianie polskiej ekspansji na światowe rynki. Dziękuję za to, że Polska jest obecna w Australii, wspierając rozwój kontaktów biznesowych pomiędzy naszymi krajami" - powiedział podczas

Wspinamy się ku wolności gospodarczej

roku jako gospodarka jesteśmy coraz bardziej wolni, choć naszą pozycję warto jeszcze poprawić. To niejedyny wskaźnik pokazujący kierunek zmian w gospodarce. W ogłoszonym niedawno rankingu Banku Światowego "Doing Business" mamy jeszcze lepszą, 32. pozycję. Tu trudniej porównywać miejsca rok do

Lepsze życie w ekomieście. Gdzie w Polsce oddycha się świeżym powietrzem?

przedstawiciel Partnerstwa dla Klimatu. Pochwal się dobrym środowiskiem A jak będzie w tym roku? Konkurs rusza 10 lipca i potrwa do 16 października 2017 r. Samorządy mogą się zgłaszać w sześciu kategoriach: mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna budynków, systemy

Zgoda UE na szybką ratyfikację porozumienia paryskiego

uwzględnianie specyfiki naszej gospodarki opartej na węglu. Było to wywarcie presji - podpiszemy porozumienie, ale oczekujemy ustępstw dla naszej polityki energetycznej. Zdaniem ministra udało się ugrać ustępstwa. "Nasza gospodarka jest oparta na węglu i to zostało uwzględnione - czytamy w oświadczeniu

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 1,8% 2018 r. oraz 3,2% w 2019 r.

1,8% w 2018 r., 2,7% r/r w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r. "Podwyższenie prognozy inflacji CPI w 2019 r. w stosunku do wyników projekcji lipcowej wynika w największym stopniu ze wzrostu cen surowców na rynkach światowych i towarzyszącego mu osłabienia złotego względem dolara. Uwarunkowania te

Grupa Lotos: Instalacje do oczyszczania gazu zostaną oddane do użytku w 2021 r.

. Wspierany przez Grupę Lotos rozwój rynku paliw alternatywnych jest bardzo ważny dla kraju, przede wszystkim z uwagi na możliwość zdobycia konkurencyjnej pozycji w nowym obszarze europejskiej gospodarki. Jest to ogromna szansa i jednocześnie możliwość stworzenia nowej gałęzi gospodarki oraz sektora

KE: Nowa strategia zakłada m.in. likwidację barier w jednolitym rynku

ekologicznej i cyfrowej. Przegląd unijnych reguł konkurencji, w tym prowadzoną na bieżąco ocenę kontroli połączeń przedsiębiorstw i ocena adekwatności wytycznych w obszarze pomocy państwa, zagwarantuje dostosowanie naszych przepisów do potrzeb gospodarki, która szybko się zmienia, nabiera cyfrowego wymiaru i

Dane o produkcji za V wskazują na wyższy wzrost PKB w II kw. wg analityków

w Europie oraz recesji sektora przemysłowego w Niemczech. Jednak wyraźne spowolnienie w gospodarce niemieckiej będzie się przekładać na coraz wolniejszy wzrost aktywności w polskim przemyśle. Część analityków zwraca uwagę, że w połączeniu z wysoką aktywnością w handlu i usługach, może to oznaczać

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

; - prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej dotyczącej geologii oraz racjonalnej gospodarki zasobami przyrody nieożywionej; - analizowanie światowych i regionalnych uwarunkowań, działań, możliwości oraz trendów dotyczących zadań PAG; - reprezentowanie na arenie międzynarodowej

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, ryzyko przekroczenia celu nadal ograniczone

koniunktury, przy jednoczesnym obniżaniu się dynamiki cen importu wynikającemu z oczekiwanej stabilizacji cen surowców energetycznych oraz niskiej presji inflacyjnej za granicą. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone" - czytamy w komunikacie

ARP: Rynek firm kosmicznych w Polsce jest wyceniany na ok. 150 mln zł

.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym

Oto 10 najwolniej rozwijających się państw na świecie wg. Banku Światowego. Niemal 1/3 to nasi sąsiedzi

według prognoz Banku Światowego w latach 2014 - 17. 10. Jemen PKB 2015: -2.80% PKB 2016: +2.80% PKB 2017: +3.40% PKB 2014-17: +0.90% Gospodarka Jemenu uzależniona jest surowców energetycznych. Niemal 25 proc. PKB tego kraju pochodzi ze sprzedaży gazu i ropy. Dlatego też Jemen bardzo mocno został

ABB oficjalnie otworzyło Globalne Centrum Usług Wspólnych w Krakowie

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest to, żeby Polska stawała się europejskim i światowym hubem dla inwestorów, którzy mają ambicje i dokonania stawiające ich w pierwszym szeregu liderów nowej gospodarki" - powiedział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, obecny

RPP: Inflacja będzie w tym roku niższa niż założone w budżecie 1,7%

utrzymywania się w 2016 r. niskiej inflacji są silne spadki cen surowców energetycznych, w szczególności ropy naftowej, na rynkach światowych w II połowie ub.r. Według RPP, spadki te z pewnym opóźnieniem przełożą się na niższe ceny energii, obniżając inflację CPI w 2016 r. poniżej poziomu przyjętego w

UI TFI: Poza awersją do ryzyka po Brexit, GPW ciąży niepewność polityczna

atrakcyjnym miejscem dla inwestorów" - dodał dyrektor inwestycyjny UI TFI. Jednocześnie zaznaczył, że gdy emocje opadną dla koniunktury na globalnych rynkach akcji kluczowa będzie kondycja światowej gospodarki. Kluczową niewiadomą pozostaje przyszłe tempo wzrostu chińskiej gospodarki. Dyrektor

Żyżyński z RPP: Nie ma potrzeby zmieniania poziomu stóp w najbliższym okresie

czynników, które mogą wpłynąć na naszą prognozę w kolejnych okresach, a jednym z nich jest deflacja" - dodał. "Deflacja w Polsce ma charakter kosztowy, a tym czynnikiem kosztowym są ceny surowców energetycznych, szczególnie ropy naftowej na rynkach światowych. Jest to poważny czynnik na przykład

Rząd wprowadza program finansowania termomodernizacji w 22 miastach

to ok. 750 mln zł. W kolejnej unijnej perspektywie budżetowej chce realizować program operacyjny "Czyste powietrze". "Chcemy poprawić jakość powietrza w Polsce, chcemy poprawić jakość życia najmniej zamożnych gospodarstw domowych i chcemy poprawić efektywność energetyczną Polski"

Kalendarium ISBnews

międzynarodowej inwestycji o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki"   WTOREK, 6 grudnia --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --09:00-16:00: Konferencja Nafta/Chemia --11:00: Prezentacja raportu Banku Światowego nt. 'Risks and Returns: Managing Financial Trade-Offs

EIM: Inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne mogą obniżyć koszty firm

słonecznej, przyłączona do sieci w 2018 r. wyniosła 102,4 GW (wzrost o 4% r/r). Oznacza to, że całkowita zainstalowana moc energii słonecznej wynosi ponad 500 GW, podano także. Realizacja procesu transformacji energetycznej, zarówno globalnej, jak i polskiej gospodarki, będzie wymagała dostępu, nie tylko

Węgiel nas zabija

wychwalającego polski węgiel i gotowego nadal dopuszczać do tego, aby powietrze, którym oddychają Polacy, zbierało śmiertelne żniwo. Do tego prowadzi bowiem upór przeciwko odnawialnym źródłom energii (OZE), które nie tylko dadzą nam niepodległość energetyczną w ciągu kilkudziesięciu lat, ale też mogą uratować

Przegląd informacji ze spółek

Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski rozpoczęło się drążenie szybu głębinowego, podał Tauron Polska Energia. W drugim terminie zapisów w ramach wezwania na akcje Impexmetalu złożono zapisy na 7 142 741 akcji po 4,25 zł za sztukę, podała spółka. Gospodarka światowa nadal będzie spowalniać i będzie

BZ WBK Leasing wraz z EBOR przeznaczy 50 mln euro na inwestycje proekologiczne

polskiej gospodarki i dopasowywaniu jej do światowych standardów ekologicznych. Jednocześnie, program pozwala nam realizować oczekiwania naszych klientów, coraz częściej zainteresowanych finansowaniem przedsięwzięć proekologicznych" - dodał wiceprezes BZ WBK Leasing Tomasz Jąder. Tym bardziej

'Minutes' RPP: W pierwszych miesiącach br. inflacja wyraźnie wzrośnie

Warszawa, 23.02.2017 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniali, że w pierwszych miesiącach roku inflacja wyraźnie wzrośnie, głównie z powodu wzrostu cen surowców na światowych rynkach, ale w kolejnych kwartałach wpływ tego czynnika ustabilizuje

Bank Światowy zatwierdził wsparcie dla Ukrainy

Rada dyrektorów Banku Światowego zatwierdziła w czwartek trzy projekty wsparcia reform ukraińskiej gospodarki - poinformowała w czwartek wieczorem agencja prasowa UNIAN. Rząd Ukrainy otrzyma 750 mln dol. pożyczki na zasilenie budżetu. Ponadto firmy ciepłownicze z 10 ukraińskich miast dostaną 382

ARP obejmuje udziały w PIAP Space zajmującej się komercjalizacją robotyki

nisz technologicznych i polskich specjalizacji na rynku kosmicznym, które powinniśmy jak najlepiej zagospodarować. Zgodnie z szacunkami światowy rynek związany z tą dziedziną dynamicznie rośnie - w 2025 roku ma osiągnąć wartość 3,5 mld USD. Dlatego tak ważne jest, żeby możliwości PIAP Space zostały

Grupa PKP planuje współpracę z Kolejami Azerbejdżanu

kolejowych. Zmiany w gospodarce i logistyce już nie krajów ale wręcz regionów - takie jak tworzony przez Chiny Nowy Jedwabny Szlak czy ponowne włączanie Iranu w światową gospodarkę - są dla nas szansą stania się dla tych krajów kolejowymi wrotami do Europy Zachodniej" - podkreślił Beim. Grupa PKP

ARP, Łukasiewicz-ILOT i 4 firmy z Podkarpacia powołały spółkę lotniczą

możemy brać w nim udział. Dzięki połączeniu potencjału polskich zakładów produkcyjnych z Podkarpacia, wiedzy naukowców Łukasiewicza oraz funduszy ARP powstaje podmiot zdolny realizować ambitne, kompleksowe projekty na światowym poziomie" - wskazał prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński

Zmierzch Ameryki? Bez żartów. Trump staje na czele największej potęgi gospodarczej świata

farmacja to obok informatyki branże, w których dokonują się najważniejsze dla światowej gospodarki innowacje. Amerykańska firma Tesla Motors jest liderem w produkcji samochodów z silnikami elektrycznymi. Korporacja Google nie tylko wywarła ogromny wpływ na rynek mediów, ale też pracuje nad - podobnie jak

BIEC: WPI spadł o 0,1 pkt w październiku, deflacja utrzyma się kilka miesięcy

, jak i z powodu zmniejszonego popytu wynikającego z gorszej aktywności gospodarki Chin, a w konsekwencji niższego tempa wzrostu w pozostałych czołowych gospodarkach świata. Ceny wszystkich surowców na światowych rynkach spadają; tj. największe spadki dotyczą surowców energetycznych, które są tańsze o

Grupa Lotos zamówiła 2 mln baryłek irańskiej ropy, tankowiec przybędzie w VIII

Oil Company) - spółki odpowiadającej za sprzedaż irańskiej ropy na światowych rynkach. Negocjacje doprowadziły do uzgodnienia warunków handlowych, dzięki którym po raz pierwszy od wielu lat ropa irańska trafi do rafinerii Lotosu w Gdańsku. Grupa Lotos podkreśla, że jest zainteresowana każdą