świadectwo pracy termin wydania

Leszek Kostrzewski

Duże zmiany w kodeksie pracy [INFORMATOR]

Duże zmiany w kodeksie pracy [INFORMATOR]

Nowe zasady w zatrudnieniu młodocianych, większa ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem, nowe uregulowania z wydawaniem świadectw pracy.

"Dobra zmiana" w kodeksie pracy. Będzie łatwiej walczyć z dyskryminacją i mobbingiem

O odszkodowanie za mobbing będziemy mogli się ubiegać, nawet jeśli nie odeszliśmy z pracy. Przez Sejm jak burza przeszedł prezydencki projekt nowelizacji kodeksu pracy.

Twoja emerytura może być wyższa. Wystąp do ZUS o kapitał początkowy

Twoja emerytura może być wyższa. Wystąp do ZUS o kapitał początkowy

wyliczenie kapitału początkowego Świadectwa pracy Aby wystąpić o wyliczenie kapitału początkowego, musimy dostarczyć świadectwa pracy i informacje o zarobkach sprzed 1999 r. Na tej podstawie ZUS zdecyduje, czy dopisze do naszego konta kilka, kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy. Jeśli nasz zakład pracy

Chcesz otrzymać świadczenie przedemerytalne? Nie zwalniaj się dobrowolnie z pracy!

Chcesz otrzymać świadczenie przedemerytalne? Nie zwalniaj się dobrowolnie z pracy!

, dokumenty potwierdzające lata składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. ZUS ma 30 dni (od dostarczenia ostatniego dokumentu) na wydanie decyzji. Jeżeli nie przyznał świadczenia, możemy się odwołać. Jeżeli nie uwzględni odwołania, możemy się procesować. Pismo do sądu

Kto może liczyć na wyższe świadczenie przedemerytalne po marcowej waloryzacji?

Kto może liczyć na wyższe świadczenie przedemerytalne po marcowej waloryzacji?

interwencyjnych; – dokumenty potwierdzające lata składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. ZUS ma 30 dni, od dnia dostarczenia ostatniego dokumentu, na wydanie decyzji. Jeżeli nie przyznał świadczenia, możemy się odwołać. Jeżeli nie uwzględni odwołania, możemy się

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

tym, jak Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził ją w połowie grudnia 2019 r. W przypadku pozostałych trzech wniosków spółek obrotu URE nie wydał pozytywnej decyzji. "Urząd uznał za uzasadnione koszty przedstawione przez Tauron. Natomiast koszty przedstawione w pozostałych wnioskach

Przegląd informacji ze spółek

obejmuje wydanie pełnych wersji produkcji na PC w 2020 roku i obejmuje "Gas Station Simulator", "Food Truck Simulator", "Airport Contraband", "Detective Simulator" oraz "Paparazzi Simulator". Pharmena rozpoczęła globalną współpracę z Amazon EU w zakresie

Rząd przyjął projekt ustawy o tachografach, ma wzrosnąć bezpieczeństwo przewozów

;(dane Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego). Ponadto, założono możliwość wydania jednego zezwolenia na prowadzenie działalności serwisowej dotyczącej wszystkich rodzajów tachografów. Wyłączono możliwość prowadzenia działalności serwisowej przez przewoźników i podmioty, których działalność może

Przegląd prasy

mocniej doświadcza brokerów Dziennik Gazeta Prawna -- Nowy projekt ordynacji podatkowej przewiduje drastyczny wzrost opłat za wydanie interpretacji  -- W inwestycjach nastąpił przełom pomimo coraz gorszych nastrojów za granicą  -- Polskie rafinerie będą dziś rozmawiać  z rosyjskimi

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

zakładowych jest sprzedawana na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem skarbu państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością skarbu państwa. To zakład pracy

Przegląd informacji ze spółek

Projekt, podał Polwax. Oferta konsorcjum w składzie: Bumech Mining (lider) oraz Bumech - Technika Górnicza została wybrana przez Polską Grupę Górniczą w przetargu na prace o wartości 47,45 mln zł, podał Bumech. Kruk podjął decyzję w sprawie zwiększenia emisji niezabezpieczonych obligacji serii

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

, które mają już obliczoną emeryturę według nowych zasad (z uwzględnieniem kapitału początkowego), powinny same wystąpić o ponowne ustalenie wysokości emerytury, z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego. W takich przypadkach termin na wydanie decyzji wynosi 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

przypadkach termin na wydanie decyzji wynosi 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Wypłaty emerytury w nowej wysokości dokonuje się na ogólnych zasadach, nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku". Na kapitale mogą skorzystać zarówno ci urodzeni PRZED

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze. Jak zostać jego właścicielem?

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze. Jak zostać jego właścicielem?

państwa. Jeśli zakład pracy zdecyduje, że przeznacza mieszkanie na sprzedaż, przyśle najemcy informację pocztą. Wtedy w wyznaczonym terminie trzeba złożyć oświadczenie o chęci wykupu. Jeżeli lokator sam złoży wniosek, otrzyma odpowiedź w ciągu 30 dni. Do wniosku najemca musi dołączyć: decyzję

Świadczenia przedemerytalne - kto może się o nie starać

ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. ZUS ma 30 dni (od dostarczenia ostatniego dokumentu) na wydanie decyzji. Jeżeli świadczenia nie przyznał, możemy się odwołać. Jeżeli odwołania ZUS nie uwzględni, możemy się procesować w sądzie. Pismo do sądu składamy za pośrednictwem swojego oddziału ZUS. Uwaga

Windykator ściga studentów. Mają płacić za nieodebrane dokumenty

studenci mogli się zapoznać podczas rekrutacji, wyraźnie informuje w punkcie 7, że jeżeli nie odbiorą swoich dokumentów w terminie 30 dni od daty obrony pracy, to za każdy rok przechowywania naliczana jest opłata w wysokości 60 zł - tłumaczy "Wyborczej" Przemysław Błachut, kanclerz WSU. Prawnicy

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Art. 43. 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Zostań właścicielem mieszkania zakładowego

Zostań właścicielem mieszkania zakładowego

pocztą. Wtedy w wyznaczonym terminie trzeba złożyć oświadczenie o chęci wykupu. Jeżeli lokator sam złoży wniosek, otrzyma odpowiedź w ciągu 30 dni. Do złożonego wniosku najemca musi dołączyć: * umowę najmu zawartą na czas nieokreślony lub określony – związaną ze stosunkiem pracy, którą lokator jako

Przegląd informacji ze spółek

spółka.  Energa szacuje, że potencjalny wpływ oddalenia powództw spółki zależnej Energa-Obrót w trzech postępowaniach o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia na wyniki finansowe to ok. 16 mln zł, podała

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

, o której mowa w art. 138f ust. 1, albo bezskutecznie upłynął termin na wydanie takiej decyzji. Art. 133. 1. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał początkowy [PORADNIK]

początkowego. W takich przypadkach - termin na wydanie decyzji wynosi 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Wypłaty emerytury w nowej wysokości dokonuje się na ogólnych zasadach, nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku". Studenci z mniejszym

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

, że przynajmniej pół roku pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych i że nie odmówiliśmy stawienia się do prac interwencyjnych; (dokumenty potwierdzające lata składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. ZUS ma 30 dni (od dostarczenia ostatniego dokumentu) na wydanie

Jak odzyskać rentę i odwołać się od decyzji ZUS

różnych instancji, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wymienionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli decyzja organu rentowego była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym, które zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku (art. 4011, 405 i 407 k.p.c.). Wznowienie

Jak skutecznie walczyć z ZUS o pieniądze

jako osoby bezrobotne i przez co najmniej pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Dopiero po tym czasie (z zaświadczeniem z pośredniaka) można zgłosić się do ZUS po świadczenie przedemerytalne. Ważne, aby do ZUS zgłosić się w ciągu 30 dni od wydania zaświadczenia z urzędu pracy. Gdy ten termin

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw, lub których uznano za nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niżw drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego

) dana osoba może zgłosić się do ZUS-u po świadczenie przedemerytalne. Trzeba się zgłosić w ciągu 30 dni od wydania zaświadczenia z urzędu pracy.

Odwołaj się od decyzji ZUS

przedemerytalne. Ważne jest, aby do ZUS zgłosić się w ciągu 30 dni od wydania zaświadczenia z urzędu pracy. Gdy ten termin przekroczymy, o świadczeniu przedemerytalnym możemy zapomnieć. Problem z nauczycielami Do redakcji dzwonią nauczyciele z pytaniem, czy rząd zabierze im świadczenia kompensacyjne. - Słyszałem

Jest szansa na wyższe emerytury, czyli jak podnieść swój kapitał początkowy

(dzień, miesiąc, rok), nazwy zakładów pracy lub nazwiska i adresy pracodawców, okres pozostawania bez pracy, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, przebywania na urlopie wychowawczym, korzystania z urlopu bezpłatnego potrzebne będą też świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

. Nr 182, poz. 1228); 5) wykonawców, którzy naruszyli zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw, lub których uznano za nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o

Zadbaj o kapitał początkowy i podwyższ sobie emeryturę

adnotacją, że naliczą mi kapitał początkowy w późniejszym terminie. Wcześniej ponad rok przeszukiwałam wszelkie możliwe archiwa w poszukiwaniu dokumentów płacowych nieistniejących firm, z których mam świadectwa pracy, ale nie mam druków RP-7, które przecież wtedy nie istniały. Jest to daremny trud, bo nawet

Przegląd informacji ze spółek

netto w 2015 r., poinformował agencję ISBnews prezes Michael Wolff. Sąd Rejonowy w Gryfinie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie GryfBank SA Adam Karaczun z siedzibą w Gryfinie, podała Komisja Nadzoru Finansowego. Ciech

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

wszystkich dokumentów poświadczających zarobki i staż pracy, m.in. świadectwa pracy i książeczki ubezpieczeniowe z adnotacją o wysokości zarobków. Potrzebna też będzie dokumentacja medyczna oraz czytelnie wypełniony wniosek na druku ZUS Rp-1. Potem pozostaje czekać na wezwanie do stawienia się przed lekarzem

ZUS oszczędzi 750 tys. godzin

oddziałów, wspólnie omawiamy wyniki, wprowadzamy programy naprawcze, ale też nagradzamy. W tych pomiarach bierzemy pod uwagę wydajność, jakość obsługi klienta, poziom błędów w wydanych decyzjach, terminowość wydawania decyzji. Przy czym dystans między oddziałami jest coraz mniejszy. Kiedy zaczynałem pracę w