świadectwo pochodzenia

Energa ma 8 ugód ws. praw majątkowych, stara się o zmianę decyzji ws. 12 umów

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Energa ma osiem ugód kończących spory dotyczące ramowych umów sprzedaży praw majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia, poinformował wiceprezes Marek Kasicki. W przypadku dwóch postępowań spółka planuje kasacje od wyroków sądowych, siedem spraw jest na

Polenergia zwiększyła kwotę kredytów dla Farmy Wiatrowej Szymankowo

konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Energa Obrót ma siódmą ugodę z farmą wiatrową ws. praw majątkowych

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Energa Obrót - spółka zależna Energi - i jeden z pozwanych przez nią kontrahentów, w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące trzech ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała spółka. Warunki ugody wpływają

Polenergia ma umowę na budowę Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW

- jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)  

Energa ma ugodę z szóstą farmą wiatrową ws. praw majątkowych

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Energa-Obrót - spółka zależna Energi - i jedna z pozwanych przez nią farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała grupa. Warunki ugody są neutralne dla wyniku

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 41,4% r/r do 23,7 mld zł w lipcu

majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w lipcu 1,9 TWh, co oznacza spadek o 20,5% r/r" - czytamy także. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw

Kogeneracja miała 15,45 mln zł straty netto, 18,13 mln zł straty EBIT w III kw.

i białych o 5 921 tys. zł, głównie z powodu zmiany ustawodawstwa w zakresie świadectw pochodzenia z produkcji w skojarzeniu. Dotychczasowy system wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oparty na świadectwach pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji wygasł z końcem 2018 roku

URE: Produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła 6,81 TWh w I poł. 2019 r.

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł (OZE) potwierdzonej świadectwami pochodzenia wyniosła 6,81 TWh w I poł. 2019 r. wobec 19,35 TWh w całym 2018 r., wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W instalacjach

Polenergia odpisze 16 mln zł wartości projektu farmy wiatrowej Bądecz

dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Energa ma ugodę z kolejną farmą wiatrową ws. praw majątkowych

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Energa Obrót - spółka zależna Energi - i jedna z 22 pozwanych przez nią farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała Energa. Warunki ugody są neutralne dla

Polenergia zaoferowała 111 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2024 r.

dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)  

Energa szacuje wpływ wyroków w 3 sprawach z farmami wiatrowymi na ok. 16 mln zł

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Energa szacuje, że potencjalny wpływ oddalenia powództw spółki zależnej Energa-Obrót w trzech postępowaniach o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia na wyniki finansowe to

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii

świadectw pochodzenia, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem ustawy, jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk nr 1733), jest wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego zrównoważony rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii, poprzez zmianę wysokości jednostkowej opłaty, będącej elementem

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 28,6% r/r do 21,7 mld zł w maju

wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w maju o 0,9% r/r do 13,6 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 4,6% do poziomu 1,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 1,6% r/r do poziomu 11,9 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw

Spółka zależna Energi zawiązała 31,2 mln zł rezerwy w związku z wyrokiem sądu

wynikających ze świadectw pochodzenia, podała Energa. "Rezerwa została zawiązana w celu zabezpieczenia środków finansowych na ewentualną konieczność zapłaty w przyszłości wszelkich kar umownych wynikających z ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Na dzień

Tauron: Spółka zależna PKH odwoła się od wyroku sądu dot. umów z Amon

wypowiedzeniu umów długoterminowych zawartych pomiędzy PKH i Amon na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia są bezskuteczne i nie wywołują skutku prawnego w postaci rozwiązania obu umów, podał Tauron. Zgodnie z wyrokiem, skutkiem tego umowy te po okresie

URE: Cena energii na rynku konkurencyjnym wyniosła 213,60 zł/MWh w III kw.

elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Polenergia: Termin sprzedaży Polenergii Bałtyk I przesunięty do 31 XII

, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)  

Polenergia ma umowy na dostawę i serwis turbin wiatrowych od Vestas-Poland

źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)  

Polenergia: MFW Bałtyk III ma decyzję środowiskową dot. farm wiatrowych

na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews

URE: Aukcja na premię kogeneracyjną zakończy się 10 VI o 16:15

nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracji, w ramach którego nowe i znacznie zmodernizowane jednostki mogą uczestniczyć w konkurencyjnej procedurze aukcyjnej. Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji. (ISBnews)

Polenergia ma umowę na prace przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW

elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 65,1% r/r do 26,72 mld zł w czerwcu

spot wolumen obrotu wzrósł o 40,7% do poziomu 0,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 36,9% r/r do poziomu 7,4 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty

URE: Produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła 9,53 TWh w okresie I-IX 2017

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł (OZE) potwierdzonej świadectwami pochodzenia wyniosła 9,53 TWh w okresie styczeń-wrzesień 2017 r., wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W instalacjach wykorzystujących energię z

Obrót energią elektryczną na TGE spadł r/r do 126,65 TWh w 2016 r.

prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 50,66 TWh w 2016 r. wobec 58,93 TWh rok wcześniej. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z

Polenergia: Wind Power AS zapłaciła 34 mln zł za 50% Polenergii Bałtyk I

specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 44,5% r/r do 10,9 TWh w styczniu

pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty), na rynku spot wyniósł w styczniu 2018 r. 3,0 TWh, co oznacza spadek o 10,3% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 108% r/r do 18,2 TWh w maju

rynku spot wzrósł o 5,2% do 11,57 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w maju 2018 r. 10,7 TWh, co oznacza wzrost o 33,5% r/r. Wolumen

HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, podał Tauron. Spółka wstępnie ocenia roszczenia jako bezzasadne. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez spółkę zależną na rzecz powoda łącznej kwoty 232 878 578,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

Duże zmiany w kodeksie pracy [INFORMATOR]

;jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, A TAKŻE ZE WZGLĘDU NA zatrudnienie na czas

Polenergia przygotowuje projekty o łącznej mocy 42 MW do tegorocznej aukcji OZE

energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)  

Tauron podpisał z Lotte Wedel umowę na sprzedaż energii wyłącznie z OZE

Maciej Herman, cytowany w komunikacie. Największa ilość energii, która jest przedmiotem sprzedaży w ramach Eko Premium, pochodzi z elektrowni wodnych i farm wiatrowych należących do Grupy Tauron. Produkt jest całkowicie niezależny od funkcjonującego Systemu Świadectw Pochodzenia. Przy zakupie Eko

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 164,4% r/r do 20,5 TWh w marcu

TWh. W okresie styczeń-marzec br. obrót na rynku spot wzrósł o 6,1% do 7,26 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty), na rynku spot wyniósł w marcu 2018 r. 6,9 TWh

Polenergia ma umowy z Siemens Gamesa na serwis farm wiatrowych za 131,3 mln zł

obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)  

URE: Produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła 6,35 TWh w I poł. 2018 r.

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł (OZE) potwierdzonej świadectwami pochodzenia wyniosła 6,35 TWh w I poł. 2018 r. wobec 21,17 TWh w całym 2017 r., wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W instalacjach

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 9,9% r/r do 13,2 TWh w październiku

;Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,6 TWh w październiku 2017 r., co oznacza wzrost o 30,1% r/r. Wolumen obrotu prawami

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 32,2% r/r do 6,4 TWh w sierpniu

spadł o 8,5% do 16,69 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,6TWh, co oznacza wzrost o 20,3% w stosunku do

Sąd arbitrażowy oddalił powództwa Energi w 3 postępowaniach z farmami wiatrowymi

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydał wyroki częściowe w trzech postępowaniach o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, na mocy których

Energa ma ugodę z drugą farmą wiatrową, brak negatywnego wpływu na wynik

wiatrowych podjęły decyzję o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia" - czytamy w komunikacie. Strony ugody uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energa-Obrót S.A. za definitywnie

URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż dot. cen energii w 2020 r. (aktual.)

chodzi o koszty własne, koszty zakupu świadectw pochodzenia i koszty energii elektrycznej. "Ustalając cenę uzasadnioną braliśmy pod uwagę wszystkie okoliczności" - zapewnił prezes. Od 1 stycznia trzy przedsiębiorstwa, których taryfy nie zostały zatwierdzone, muszą stosować taryfy

URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż dot. cen energii w 2019 r.

Tauron. Natomiast koszty przedstawione w pozostałych wnioskach taryfowych zostały uznane za nieuzasadnione" - powiedział prezes URE Rafał Gawin podczas konferencji prasowej. Wyjaśnił, że chodzi o koszty własne, koszty zakupu świadectw pochodzenia i koszty energii elektrycznej. "

Energa ma ugodę z jedną z farm wiatrowych, brak negatywnego wpływu na wynik

. farm wiatrowych podjęły decyzję o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia" - czytamy w komunikacie. Strony uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energa-Obrót za definitywnie

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 129,7% r/r do 18,1 TWh w kwietniu

do 2,21 TWh. W okresie styczeń-kwiecień br. obrót na rynku spot wzrósł o 6,5% do  8,89 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku

Polenergia uważa cenę w wezwaniu PGE za nieodpowiadającą wartości godziwej

realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Polenergia zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży 50% Polenergii Bałtyk I

. Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 8,8% r/r do 10,7 TWh w listopadzie

75,62 TWh, natomiast na rynku spot spadł o 9,1% do 22,72 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł w listopadzie 2017 r. 3,8 TWh

Polenergia oczekuje 418 mln zł wyniku EBITDA w 2024 r. 

konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)  

Polenergia zaoferowała łącznie 113,8 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r.

dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Oferty Polenergii nie zostały wybrane w aukcji OZE 5 listopada

elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Polenergia przedłużyła umowy z Siemens Gamesa na serwis farm wiatrowych

począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 47,1% r/r do 9,2 TWh w lutym

% do 15,41 TWh, natomiast na rynku spot wzrósł o 0,4% do 4,69 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w lutym 2018 r. 3,5 TWh, co

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 69,4% r/r do 23,7 mld zł w kwietniu

odnotowano wzrost o 32,6% r/r do poziomu 11,7 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w kwietniu 2020 r. 2,2 TWh, co oznacza spadek o 63,7% r

Polenergia ma umowę na do 44,5 mln zł kredytów z ING BSK na farmy fotowoltaiczne

i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

W wezwaniu D. Kulczyk i Mansa na Polenergię zawarto transakcje na 655 286 akcji

realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)  

URE: Produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła 15,48 TWh w 2017 r.

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł (OZE) potwierdzonej świadectwami pochodzenia wyniosła 15,48 TWh w 2017 r. wobec 20,17 TWh rok wcześniej, wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W instalacjach wykorzystujących

Obrót energią elektryczną na TGE spadł r/r do 111,7 TWh w 2017 r.

obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynkach spot i terminowym wyniósł w grudniu 2017 r. 5,2 TWh, co oznacza wzrost o 29% r/r. W całym 2017 r. wolumen ten wyniósł 59,1

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 59,5% r/r do 26 mld zł w marcu

14,8% r/r do poziomu 11,7 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty) na rynku spot wyniósł w marcu 2020 r. 2,3 TWh, co oznacza spadek o 58,3% r/r. Marcowe dane w tej linii

ME: Moc zainstalowana w instalacjach OZE wyniosła 25 763 MW na koniec 2017 r.

. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. łączna ilość energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w instalacjach odnawialnego źródła energii określona na podstawie wydanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia biogazu

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 28,2% r/r do 8,7 TWh w czerwcu

spadł o 9,5% do 12,87 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,2 TWh, co oznacza spadek o 2,9% w stosunku do czerwca 2016 r

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 35,9% r/r do 7,5 TWh w styczniu

pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty' na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,3 TWh, co oznacza spadek o 11,4% w stosunku do stycznia 2016 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 12,9% r/r do 8,8 TWh w maju

11 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł 8,1 TWh co oznacza wzrost o 31,8% w stosunku do maja 2016 r. Wolumen obrotu

Spółka Polenergii otrzymała korekty kosztów osieroconych na ok. 39,8 mln zł

specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 8,8% r/r do 16,2 mld zł w czerwcu

majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w czerwcu 2019 r. 2,2 TWh, co oznacza spadek o 58,6% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia

Polenergia miała 14,6 mln zł zysku netto, 53,64 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)  

Energa-Obrót zawarła ugody z farmami stanowiącymi łącznie ok. 43% mocy pozwanych

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Energa-Obrót - spółka zależna Energi - oraz jedna z 22 pozwanych przez Energa-Obrót farm wiatrowych, w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała spółka. Łączna moc

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 27,3% r/r do 7,9 TWh w kwietniu

7,5% do 8,89 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") na rynkach spot i terminowym wyniósł 5,7 TWh co oznacza wzost o 44,5% w stosunku do kwietnia 2016 r

NIK: Cel 15-proc. udziału OZE w zużyciu energii w 2020 r. jest zagrożony

lokalizacji farm wiatrowych; - zakaz modernizacji lub remontów, zwiększone obciążenie podatkiem od nieruchomości liczonym od wartości wszystkich części turbin wiatrowych. Rynek OZE w Polsce kształtowały i będą kształtować do 2020 r. trzy podstawowe instrumenty wsparcia OZE: świadectwa pochodzenia (tzw

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 27,8% r/r do 7,7 TWh w marcu

TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł 8,1 TWh co oznacza wzrost o 21,2% w stosunku do marca 2016 r. Wolumen obrotu prawami

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,8% r/r do 16,9 mld zł w maju

ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w maju 2019 r. 12,8 TWh, co oznacza wzrost o 19,7% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia

Kulczyk Investments nie odpowie na wezwanie PGE na 100% akcji Polenergii

elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)  

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 42,4% r/r do 6,3 TWh w lutym

4,67 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,7 TWh co oznacza spadek o 25,4% w stosunku do lutego 2016 r. Wolumen obrotu

Obrót energią elektryczną na TGE wzrósł o 2,6% r/r do 8,6 TWh w VII (sprost.)

spadł o 9,2% do 14,79 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")3, na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,9 TWh, co oznacza wzrost o 59,9% w

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 2,6% r/r do 8,6 TWh w lipcu

9,2% do 14,79 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")3, na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,9 TWh, co oznacza wzrost o 59,9% w

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 3,1% r/r do 13,97 mld zł w kwietniu

96,1% r/r do 11,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 23,9% do poziomu 2,3 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 131,7% r/r do poziomu 8,9 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością

Rafako: PGE GiEK wydała świadectwo zakończenia budowy bloku nr 5 w Opolu

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Rafako otrzymało informację o wystawieniu przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółkę zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - świadectwa zakończenia realizacji bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole, co jest równoznaczne z

Tchórzewski: Ustawa ws.wsparcia dla kogeneracji powinna wejść w życie w tym roku

, istniejących jednostek i instalacji o mocy do 1 MW, podano w opisie projektu ustawy, przygotowanego w Ministerstwie Energii. Obecnie funkcjonujący mechanizm wsparcia kogeneracji, bazujący na formule świadectw pochodzenia, wygaśnie z końcem 2018 r. (ISBnews)  

GPW miała 43,5 mln zł zysku netto, 63,2 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

wyższych przychodów z tytułu obrotu energią elektryczną w transakcjach terminowych o 3,0 mln zł (o 64,4%) oraz z tytułu rozliczenia transakcji o 1,4 mln zł (o 5,9%). Nastąpił jednak spadek przychodów z obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia o 4,3 mln zł (o 21,6%) z uwagi na brak przychodów z

Polenergia przygotuje fotowoltaikę do aukcji OZE, możliwy udział farm wiatrowych

- jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

ME: Moc zainstalowana w instalacjach OZE wyniosła 8 538 MW na koniec III kw.

wydanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia biogazu wyniosła 9 532 469,19 MWh, podano także. Instalacje wykorzystujące energię wiatru wyprodukowały 7 992 274,38 MWh, instalacje biogazowe – 573 404,9 MWh, instalacje wykorzystujące hydroenergię

Obroty na rynku głównym GPW spadła o 14% r/r do 16,32 mld zł w marcu

spadł o 49,6% do poziomu 2,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 98,4% do poziomu 10,2 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty) na rynku spot

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 60,5% r/r do 9,8 TWh w listopadzie

% do 25 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,4 TWh co oznacza spadek o 10% w stosunku do listopada 2015 r. Wolumen obrotu

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 8,2% r/r do 18,7 mld zł w styczniu

wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w styczniu 2020 roku 2 TWh, co oznacza spadek o 36% r/r. Styczniowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne r/r z uwagi na zakończenie notowań

Obroty na rynku głównym GPW spadła o 5,1% r/r do 15,93 mld zł w lutym

odnotowano spadek o 4,7% do poziomu 5 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') , na rynku spot wyniósł w lutym 2019 r. 2,4 TWh, co oznacza spadek o 32,4% r/r. Wolumen

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 29,8% r/r do 12 TWh w październiku

o 10% do 22,55 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty) na rynkach spot i terminowym wyniósł 2,7 TWh, co oznacza spadek o 26,3% w stosunku do października 2015 r

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 12,1% r/r do 16,8 mld zł w lipcu

majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w lipcu 2019 r. 2,3 TWh, co oznacza spadek o 54% r/r. Lipcowe dane w tej linii biznesowej są jednak nieporównywalne r/r z

Polenergia: Segment obrotu miał 20,3 mln zł straty na trans. giełdowych w II kw.

także. Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami

Polenergia ma zgodę UOKiK na sprzedaż 50% udziałów w Polenergia Bałtyk I

GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 4,6% r/r do 20,3 mld zł w styczniu

wzrost o 37,0% do poziomu 6,5 TWh. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty), na rynku spot wyniósł w styczniu 2019 r. 3,1 TWh, co oznacza wzrost o 5,5% rdr. Wolumen obrotu

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 7,5% r/r do 14 mld zł w grudniu

odnotowano wzrost o 33,0% rdr do poziomu 11,9 TWh. "Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną, na rynku spot wyniósł w grudniu 2019 r. 2,7 TWh, co oznacza spadek o 26,1% r/r

Polenergia zaprzestała negocjacji ws. zbycia Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Spółka Taurona otrzymała pozew dot. zapłaty ok. 29 mln zł na rzecz spółki Amon

-PKH umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii – farmie wiatrowej w miejscowości Łukaszów w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., - odszkodowania (na łączną kwotę

Polenergia: PSE określiły warunki przyłączenia dla farmy Bałtyk Północny

specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)    

Polenergia: PSE określiły warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej

elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)

Michał Michalski zastąpił Jacka Głowackiego na stanowisku prezesa Polenergii

konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. (ISBnews)