秝iadczenia niepieni昕ne pit

PIT 2017. Trzy 砤twe sposoby na rozliczenie PIT-a przed maj體k

Po co sta w kolejce na poczcie w samym 秗odku d硊giego weekendu majowego, 縠by wys砤 PIT? Lepiej skorzysta z program體 do wype硁ienia PIT-a

Przyj阠ie przez rz眃 projektu noweli ustawy o VAT planowane jest na III kw.

. 秝iadczy us硊g budowlan B2B obecnie stosuje dwa r罂ne kursy (dla VAT w dacie z dania przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem us硊gi). Po zmianie przepis體 b阣zie m骻 ustali jeden wsp髄ny kurs do rozliczenia transakcji w VAT oraz w PIT/CIT. MF chce te wyd硊縴 termin

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef mo縠 obni縴 mi pensj? Co z podatkiem za niewyp砤cane pensje moich pracownik體?

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef mo縠 obni縴 mi pensj? Co z podatkiem za niewyp砤cane pensje moich pracownik體?

stosunku s硊縝owego, stosunku pracy, pracy nak砤dczej oraz sp蟪dzielczego stosunku pracy uwa縜 si wszelkiego rodzaju wyp砤ty pieni昕ne oraz warto舵 pieni昕n 秝iadcze w naturze b眃 ich ekwiwalenty, bez wzgl阣u na 紃骴硂 finansowania tych wyp砤t i 秝iadcze. S to w szczeg髄no禼i: wynagrodzenia

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, d硊g sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

z, * program Emerytura+ przyj阾y jako coroczne dodatkowe 秝iadczenie pieni昕ne dla emeryt體 i rencist體. Koszt przewidziany przez ustawodawc w 2020 r. to 11,7 mld z, * program Mama 4+ (przewidywany w ustawie bud縠towej koszt to 0,7 mld z, jednak szacuje si, 縠 faktyczny koszt powinien

Zmiany w programie 500 plus. Teraz wszystkim rodzicom przys硊guje 500 z na dziecko

Zmiany w programie 500 plus. Teraz wszystkim rodzicom przys硊guje 500 z na dziecko

. urodzin. Je秎i 16-latka urodzi dziecko, to 秝iadczenie b阣zie przys硊giwa zar體no jej na nowo urodzone dziecko, jak i jej rodzicom. Od wyp砤canego na dziecko 500 z miesi阠znie nie trzeba p砤ci podatku i odprowadza sk砤dek. Nie wpisuje si go do rozliczenia PIT. Uwaga! Rodzic sk砤daj眂y wniosek b阣zie

RPP: Deficyt 'general government' wzro秐ie, ale wyniesie poni縠j 1,7% PKB w 2019

Pieni昕nej (RPP). "W ocenie NBP, bie勘ce dane o sytuacji bud縠tu pa駍twa i innych jednostek sektora pozwalaj jednak oczekiwa, 縠 deficyt ukszta硉uje si na ni縮zym ni przewidziano w Aktualizacji Programu Konwergencji poziomie" - czytamy w "Opinii Rady Polityki Pieni昕nej do projektu

APK: Skutki finansowe dzia砤 zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld z w br.

2019 r. zostanie wyp砤cone jednorazowe 秝iadczenie pieni昕ne dla emeryt體 i rencist體 w wysoko禼i 1100 z. Koszt 秝iadczenia dla emeryt體 i rencist體 wyniesie 10,8 mld z. Wzrost wydatk體 na renty i emerytury b阣zie r體nie rezultatem zmiany zasad ich waloryzacji (od 1 marca 2019 r. wysoko舵 najni縮zej

MPiT: Rz眃 przyj背 projekt ustawy dot. zator體 p砤tniczych

s眃u. - Zr罂nicowanie wysoko禼i rekompensat za poniesione koszty zwi眤ane z odzyskiwaniem nale縩o禼i (obecnie taka rekompensata wynosi 40 euro od ka縟ej niezap砤conej wierzytelno禼i lub jej cz甓ci). Po zmianach b阣 wyznaczone trzy progi: 40 euro - gdy 秝iadczenie pieni昕ne nie przekracza 5000 z; 70

FPP i CALPE: Nowa ustawa o zatorach p砤tniczych zapewnia lepsz ochron M

- wzorem rozwi眤a francuskich - wprowadzono kary finansowe dla podmiot體, kt髍e nadmiernie op蠹niaj si w spe硁ieniu swoich 秝iadcze pieni昕nych wobec kontrahent體. W ten spos骲 powstanie realny mechanizm wymuszaj眂y dokonywanie p砤tno禼i w terminie w obawie przed sankcj. Zestaw mechanizm體

Limit akcji w IKE powsta硑ch z OFE: 90% aktyw體 do ko馽a 2020; 67,5% do 2029

) obligacjach, bonach i innych papierach warto禼iowych, emitowanych przez rz眃y lub banki centralne pa駍tw, o kt髍ych mowa w art. 26h ust. 1; 3) obligacjach i innych d硊縩ych papierach warto禼iowych, opiewaj眂ych na 秝iadczenia pieni昕ne, gwarantowanych lub por阠zanych przez Skarb Pa駍twa lub Narodowy Bank

Przegl眃 prasy

przedsi阞iorc體 --Ko禼i駍ki: Do 秗ody z podatku PIT wp硑n瓿o 10 mld z, czyli tyle, ile przez ca硑 czerwiec. Dane dotycz眂e VAT z czerwca by硑 dobre -- Tona tworzyw sztucznych, kt髍e nie trafi do recyklingu, tylko do spalarni lub na sk砤dowisko b阣zie kosztowa 3,5 tys. z  Puls Biznesu 

Przegl眃 prasy

. dotychczasowego portfolio kredyt體 i gwarancji dla Pesy oraz uelastycznienia ich warunk體 --BFF Banking Group jest bardzo zadowolona z wynik體 polskiego rynku i wi笨e z nim wielkie nadzieje ISBnews --Rz眃 przyj背 nowel o dodatkowym 秝iadczeniu pieni昕nym dla emeryt體 i rencist體 --Ipopema zak砤da

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

, Fundusz Gwarantowanych iadcze Pracowniczych oraz szkolenia BHP. Co istotne, pracodawca powinien te liczy si z mo縧iwo禼i wyp砤ty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz 秝iadczenia chorobowego (do momentu przej阠ia obowi眤ku przez ZUS). - Nale縴 wspomnie, 縠 wraz z up硑wem sta縰 pracy pracownik

Od stycznia wi阠ej dostaniemy za prac w nocy. Ale te wi阠ej pieni阣zy zabierze nam komornik

Od stycznia wi阠ej dostaniemy za prac w nocy. Ale te wi阠ej pieni阣zy zabierze nam komornik

ko馽a wrze秐ia 2019 r.) doch骴 w rodzinie oblicza si na podstawie zezna PiT za 2017 rok. Podniesienie p砤cy minimalnej od 2019 r. do 2250 z brutto nie b阣zie wi阠 mia硂 wp硑wu na przyznawane 秝iadczenia. Samotna matka czy samotny ojciec z jednym dzieckiem, gdy b阣 pobiera od stycznia wy縮z pensje

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsi阞iorc體

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsi阞iorc體

wi阠ej ni o 50 proc., ale nie ni縮zego jednak ni w wysoko禼i minimalnego wynagrodzenia za prac, przy czym jest ono dofinansowywane ze 秗odk體 Funduszu Gwarantowanych iadcze Pracowniczych do wysoko禼i 50 proc. minimalnego wynagrodzenia z uwzgl阣nieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie

P砤ca minimalna w g髍! Sprawd, jakie jeszcze 秝iadczenia b阣 wy縮ze od przysz砮go roku

P砤ca minimalna w g髍! Sprawd, jakie jeszcze 秝iadczenia b阣 wy縮ze od przysz砮go roku

zlecenia i us硊gi (umowy o 秝iadczenia) zwi眤ane np. z dzia砤lno禼i firmy. Je秎i natomiast Kowalski niemaj眂y firmy dogada si z Nowakiem, te nieb阣眂ym przedsi阞iorc, na okre秎ony zakres prac, 縜dna minimalna stawka nie b阣zie mia砤 znaczenia. Przyk砤d 1. Rodze駍two – pan Adam i pani Barbara

Miliardy wydawane "na wy禼igi". Wszystko, co chcesz wiedzie o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile s warte [PODSUMOWANIE]

Miliardy wydawane "na wy禼igi". Wszystko, co chcesz wiedzie o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile s warte [PODSUMOWANIE]

czasu pracownika o wi阠ej ni 20 proc., a g髍n granic jest tutaj p蟪 etatu. Pieni眃ze na t cz甓 „tarczy” gwarantuje Fundusz Gwarantowanych iadcze Pracowniczych. To nie koniec finansowych ulg. Dla podatnik體 CIT i PIT przewidziano mo縧iwo舵 odliczenia sobie straty poniesionej w wyniku

Co si nale縴 po zmar硑m pracowniku

Co si nale縴 po zmar硑m pracowniku

Odprawa po秏iertna to jednorazowe 秝iadczenie pieni昕ne, kt髍e z regu硑 wyp砤ca pracodawca, chyba 縠 z w砤snych 秗odk體 wykupi pracownikowi polis ubezpieczeniow. Wtedy odpraw po秏iertn wyp砤ca ubezpieczyciel. Uwaga! Je縠li kwota z ubezpieczenia jest mniejsza ni wynika ze sta縰 pracy

Rz眃 przyj背 projekty ustaw uszczelniaj眂ych system podatkowy

PIT-28 za 2015 r. wynika, 縠 秗edni deklarowany przych骴 z najmu wyni髎 18 240 z. Uregulowano tak縠 kwestie odpisywania w koszty podatkowe bank體 – rezerw i odpis體 na oczekiwane straty kredytowe. "Chodzi o dostosowanie przepis體 ustawy podatkowej do zmieniaj眂ych si

Wk砤d konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityk體

obecnych poziomach w tym i co najmniej przysz硑m roku" - g丑wna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek "Szybki wzrost odnotowa砤 w lipcu sprzeda d骲r trwa硑ch (m.in. meble, RTV i AGD), co 秝iadczy o utrzymywaniu si bardzo dobrych nastroj體 konsumenckich. Warto te zaznaczy wyra糿ie

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Du縠 firmy maj szybciej p砤ci ma硑m

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Du縠 firmy maj szybciej p砤ci ma硑m

znaczy nadmiernie? Gdy w okresie trzech kolejnych miesi阠y suma warto禼i 秝iadcze pieni昕nych niespe硁ionych oraz spe硁ionych po terminie wynosi co najmniej 2 mln z (w okresie przej禼iowym w 2020 i 2021 – 5 mln z). Przedsi阞iorcy nie skacz z rado禼i Du縴m firmom nie podoba si jednak

Skarb體ka wbrew s眃owi 勘da podatku od odszkodowa. Mo縩a wyst眕i o zwrot

Opisali秏y niedawno histori mieszka馽a Tych體, kt髍y podczas rozwodu z硂縴 skarg na przewlek硂舵 post阷owania. Rozpatruj眂y j s眃 przyzna, 縠 s阣ziowie dzia砤li opieszale, i przyzna m昕czy糿ie 2 tys. z odszkodowania. W lutym tyszanin otrzyma z s眃u PIT-8C z "informacj o przychodach z

Konsumpcja gosp. domowych mo縠 przyspieszy w III kwartale wg analityk體

sprzeda detaliczna poprawi si w kolejnych miesi眂ach dzi阫i silnemu wzrostowi p砤c, bardzo pozytywnym nastrojom konsument體 i dzi阫i wsparciu fiskalnemu (rozszerzone 500+, ci阠ia w PIT)" - Marcin Luzi駍ki i Grzegorz Ogonek, ekonomi禼i Santander Bank Polska Poni縠j przedstawiamy najciekawsze

Jak dosta zasi砮k pogrzebowy?

trzeba go ujawnia w zeznaniu rocznym PIT i p砤ci podatku. Przys硊guje, gdy zmar硑 mia ubezpieczenie, pobiera emerytur lub rent (albo spe硁ia warunki do uzyskania tych 秝iadcze), by na zasi砶u chorobowym, 秝iadczeniu rehabilitacyjnym lub zasi砶u macierzy駍kim. Wyp砤ca si go temu, kto pokry

Przegl眃 prasy

potrzeby rozwoju rynku us硊g 秝iadczonych przez bezza硂gowe statki powietrzne, poda砤 grupa. Sp蟪ka zawar砤 umow z Polsk --RED DEV Studio, warmi駍ki producent gier na platformy stacjonarne i mobilne, przygotowuje si do wej禼ia na rynek NewConnect, poda砤 sp蟪ka. Po dw骳h udanych kampaniach

Przegl眃 informacji ze sp蟪ek

rozwoju rynku us硊g 秝iadczonych przez bezza硂gowe statki powietrzne, poda砤 grupa. Sp蟪ka zawar砤 umow z Polsk RED DEV Studio, warmi駍ki producent gier na platformy stacjonarne i mobilne, przygotowuje si do wej禼ia na rynek NewConnect, poda砤 sp蟪ka. Po dw骳h udanych kampaniach crowdfundingowych

Tygodniowy przegl眃 wiadomo禼i ISBtech z sektora TMT

monopolu taks體ek, wynika z badania przeprowadzonego przez firm Quality Watch na zlecenie Fundacji Forum Konsument體. 瑀骴硂: ISBnews E-administracja: Polacy z硂縴li oko硂 16 mln rocznych PIT-體 przez internet wobec nieca硑ch 11,4 mln e-PIT-體 rok wcze秐iej, poda硂 Ministerstwo Finans體, powo硊j眂 si

Podatkowe bonusy i gad縠ty

finans體 trafi te projekt obj阠ia zwolnieniem podatkowym bon體 towarowych i wyp砤t pieni昕nych dla pracownik體 finansowanych z zak砤dowego funduszu 秝iadcze spo砮cznych lub funduszy zwi眤k體 zawodowych. Dzi tym zwolnieniem obj阾e s jedynie 秝iadczenia rzeczowe (bilety do kina, karnety na basen itp

MF skierowa硂 do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysoko禼i 9%

wirtualnymi do przychod體 z kapita丑w pieni昕nych, nawet wtedy, gdy osi眊ane b阣 w ramach prowadzonej dzia砤lno禼i gospodarczej. Do przychod體 z obrotu walutami wirtualnymi nie b阣 zaliczane przychody podmiot體 prowadz眂ych dzia砤lno舵 gospodarcz polegaj眂 na 秝iadczeniu us硊g np. w zakresie wymiany walut

Tygodniowy przegl眃 informacji ISBtech z sektora TMT

termin dotyczy m.in. bran縴 gastronomicznej, hotelarskiej. 瑀骴硂: ISBnews Legislacja: Podatnicy z硂縴li dotychczas 4 mln zezna podatkowych za 2019 r., korzystaj眂 z us硊gi e-PIT, poinformowa硂 Ministerstwo Finans體.瑀骴硂: ISBnews 5G: Post阷 technologiczny, zwi阫szony popyt na us硊gi cyfrowe, w

Jak zarobi na emerytur pod palmami? Oto najlepsze sposoby

Za kilkadziesi眛 lat emerytury Polak體 nie b阣 przekracza硑 po硂wy dotychczasowej pensji. W przypadku kobiet b阣zie to jeszcze mniej - ich 秝iadczenia mog by ni縮ze ni jedna trzecia obecnych zarobk體. To o po硂w mniej ni teraz - obecni emeryci dostaj ok. 60 proc. wynagrodzenia. Obni縠nie

Tygodniowy przegl眃 informacji ISBtech z sektora TMT

kwarta w listopadzie. Play Communications oczekuje skorygowanej EBITDA na poziomie 2,1-2,2 mld z w 2018 roku przy 2-3% wzrostu przychod體 operacyjnych, poda砤 sp蟪ka w raporcie. Wolne przep硑wy pieni昕ne (FCFE) spodziewane s na poziomie 750-800 mln z. Play podj背 decyzj o przyspieszeniu

S眃: S硊縝owe auto, kom髍ka, komputer itd to... przych骴. Podatek?

, czyli m.in. mened縠r體 i pracownik體, jest wsp髄na. S to otrzymane lub postawione do dyspozycji 秗odki pieni昕ne oraz warto舵 otrzymanych 秝iadcze - m體i Jacek Bajson. Jego zdaniem to by oznacza硂, 縠 praktycznie ka縟y ma jak倍 zaleg硂舵 podatkow wobec fiskusa. - Zgodnie z interpretacj s眃u, je縠li

Zmiana zasad opodatkowania PIT odpraw i odszkodowa w sp蟪kach Skarbu Pa駍twa

(秝iadcze) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieni阣zy lub warto禼i pieni昕nych ze wskazanych wy縠j tytu丑w.Omawiana nowelizacja ma zastosowanie do dochod體 osi眊ni阾ych od 1 stycznia 2016 r. Autorem jest:Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuj眂a si w przeciwdzia砤niu bezprawiu urz阣niczemu i w

Emerytura? We sprawy w swoje r阠e

pieni阣zy nie wycofaj przed przej禼iem na emerytur. Jednak wyp砤caj眂 uzbierane oszcz阣no禼i, zap砤cimy podatek dochodowy. Dzisiaj jest to 18 lub 32 proc. Ile mo縩a wycisn辨 z ulgi? Osoba zarabiaj眂a 3,5 tys. z brutto b阣zie mog砤 odk砤da ok. 120 z miesi阠znie. Potem, rozliczaj眂 PIT, odliczy te