średnie kursy nbp 2011

Patrycja Maciejewicz

Bank centralny z wielką rezerwą walutową

Bank centralny z wielką rezerwą walutową

Bank centralny nie powinien już zwiększać poziomu rezerw walutowych państwa, bo ich utrzymywanie jest bardzo kosztowne - zaleca Najwyższa Izba Kontroli.

Złoty paradoks? Gospodarka w dół, a złoty mocniejszy. Gdzie interwencje?

Ostatni kwartał poprzedniego roku był rekordowy pod względem interwencji NBP na rynku złotego. NBP kupował złotego za setki milionów euro, by wzmocnić jego kurs. To ostatni taki rok, bo rząd chce zmienić sposób liczenia długu publicznego.

Gastel Żurawie kupił 4 żurawie od Liebherr Werk Ehingen za 13,69 mln zł

średniego kursu NBP wynosi 13.699.854 zł (3.402.000 euro)" – czytamy w komunikacie. Firma Gastel Żurawie zanotowała 23,68 mln zł przychodów w I kw. 2011. Narastająco w I-IV kw. 2010 roku spółka miała 1,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach

NBP: co piąta firma w Polsce jest nierentowna

NBP: co piąta firma w Polsce jest nierentowna

Autorzy raportu "Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2011 r." poinformowali, że na kondycję dużych przedsiębiorstw niefinansowych wpływ miały trzy istotne czynniki: powoli, ale wyraźnie zwiększający się popyt, silny wzrost cen surowców i towarów oraz wahania kursu złotego

Obstawiłeś stabilne euro, mogłeś zarobić prawie 9 proc. w skali roku

Obstawiłeś stabilne euro, mogłeś zarobić prawie 9 proc. w skali roku

, czyli w dniu zakończenia inwestycji znajdować się w przedziale 3,8058 - 4,0858 zł. Kto wygrał? Szczęście mieli ci klienci, którzy obstawili wariant stabilizacji, ponieważ kurs średni NBP z 15 marca 2011 r. wyniósł 4,0618 zł. Zarobili 4,49 proc. za okres sześciu miesięcy, czyli 8,98 proc. w skali roku

Spółka zależna Protektora ma umowę wartości 12,9 mln zł z czeskim MON

netto wynosi 12,9 mln zł. „Wartość przedmiotowego zamówienia na dostawę obuwia wynosi 75 711 100 CZK netto (90 853 320 CZK brutto), co w przeliczeniu zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 16.08.2011 r. wynosi 12 916 314 PLN netto (15 499 576 PLN brutto)" - podano w komunikacie. Umowa będzie

Projekt budżetu 2011: RPP rozpocznie podwyżki stóp w 2010 r., złoty będzie mocny

. Umocnieniu polskiej waluty powinny w tym okresie sprzyjać również podwyżki stóp procentowych NBP w ramach cyklu zacieśniania polityki pieniężnej" - napisano też w dokumencie. Średni kurs złotego w 2010 r. założono w wysokości 3,88 PLN/EUR i 2,93 PLN/USD, a w 2011 r. na poziomie 3,75 PLN/EUR i 2,88 PLN

Będą pozwy za spread? "Frankowi" klienci walczą z bankami

Będą pozwy za spread? "Frankowi" klienci walczą z bankami

Kursów Walut Obcych Banku. Podstawą do ustalenia kursów (...) jest kurs bazowy stanowiący średnią arytmetyczną z ofert kupna i ofert sprzedaży (...) podanych na stronie serwisu Reuters (...). Wartości kursu kupna i wartości kursu sprzedaży z Tabeli Kursów Walut Obcych mogą odbiegać od kursu bazowego o

Do banku z frankami w kieszeni. Ile możesz zaoszczędzić?

Do banku z frankami w kieszeni. Ile możesz zaoszczędzić?

. Przykład? W 2011 roku na rozliczaniu po zawyżanych kursach rat kredytów hipotecznych, zaciągniętych głównie we frankach, banki zarabiają miliard złotych rocznie. Gdy w NBP franki można było dwa lata temu kupić po 3,52 zł, np. klienci Getin Banku musieli spłacać raty po 3,72 zł. Wysokość spreadów nie była

'Minutes': Na posiedzeniu RPP we wrześniu nie zgłoszono wniosku o podwyżkę stóp

;), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). RPP uważa, że dokonane od początku br. istotne zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. "Rada pozostawiła podstawowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 4,50%, stopa

Centralna ścieżka projekcji NBP: Inflacja wyniesie 3,2% w 2011 i 2,8% w 2012 r.

% r/r. W krótkim horyzoncie projekcji za wzrost inflacji odpowiada zmiana stawek VAT od 1 stycznia 2011 r. oraz czynniki podażowe, wpływające na wysoki wzrost cen żywności i energii" - głosi dokument. W ocenie NBP, w dłuższym horyzoncie projekcji stopę inflacji powyżej celu podtrzymywać będą

Wartość początkowa środka trwałego w walucie obcej

skorelowane z zasadami ustalania różnic kursowych, wedle których kurs średni NBP ustala się również na dzień poprzedzający datę poniesienia kosztu (art. 15a ust. 6 updop).Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i 4e, art. 15a ust. 6, art. 16g ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst

Avia miało 3,31 mln LTL zysku netto w I kw. 2011 r., wzrost o 89,2% r/r

mln LTL wobec 2,82 mln LTL zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 74,91 mln LTL wobec 54,52 mln LTL rok wcześniej. Wg kursów średnich NBP z 31 marca 2011 r. 1 lit litewski (LTL) kosztował 1,1619 zł.          

Centralna ścieżka projekcji NBP: Inflacja wyniesie 4,0% w 2011 i 2,7% w 2012 r.

wysokości celu inflacyjnego" - głosi dokument. W ocenie NBP, stopę inflacji w średnim i długim horyzoncie projekcji zwiększać będą rosnące koszty pracy, natomiast ograniczony popyt wewnętrzny oraz obniżająca się dynamika cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych będą czynnikami

Krakchemia miała 2,39 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wzrost o 115,7% r/r

kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2011 roku wyniósł: 1 EUR=3,9742 PLN, a za 3 miesiące 2010 roku wyniósł: 1 EUR=3,9669 PLN. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk

Lotos ma umowę z Eminent Energy na dostawę ropy w kwietniu na 84,82 mln USD

względem wartości spośród ww. umów jest umowa z dnia 6 kwietnia 2011 r. na dostawę dla Grupy Lotos w miesiącu kwietniu 2011 r. ropy naftowej typu REBCO, której szacunkowa wartość netto wynosi 84,82 mln USD (tj. 237,38 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 6 kwietnia 2011 r.)"

Raport NBP: złoty się osłabi

przewidywali, ma być też spadek inflacji w 2010 r. Ceny wzrosną zaledwie o 1,5 proc. Dla porównania we wrześniu tego roku inflacja sięgała 3,4 proc. Według NBP wzrost gospodarczy w 2010 i 2011 r. mają w coraz większym stopniu napędzać inwestycje. W tempie powyżej 2 proc. ma też rosnąć konsumpcja.- Taki wzrost

'Minutes': Podwyżka stóp w styczniu początkiem zacieśniania polityki pieniężnej

inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. "W ocenie Rady, wymaga to zacieśnienia polityki pieniężnej i - biorąc pod uwagę pewną poprawę nastrojów na rynkach finansowych - powinno ono nastąpić na bieżącym posiedzeniu Rady. Jednocześnie niektórzy członkowie Rady podkreślali, że mniejsza

Ankieta NBP: Przedsiębiorcy oczekują wyraźnej poprawy koniunktury w I kw. 2011

odnotował natomiast trwały komponent wskaźnika (z 5,4 pkt w IV kw. 2010 r. do 3,7 pkt w I kw. 2011 r.)" - podano w raporcie. NBP zauważa, że poprawie nastrojów w obszarze popytu towarzyszył wzrost wartości wskaźnika prognozowanej produkcji (po korekcie sezonowej) na I kw. 2011 r., który zwiększył się o

Przegląd mediów

nastroje na rynkach przed spotkaniem Rady Europy, złoty słabnie --Zdecydowana większość zdecydowała w głosowaniach RPP o podwyżkach stóp w IV i V --Centralna ścieżka projekcji NBP: Bezrobocie wyniesie 8,4% w 2011 i 7,6% w 2012 --Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r

Znalezione w projekcie budżetu na 2013 rok

Znalezione w projekcie budżetu na 2013 rok

2,7 proc. - stwierdza Ministerstwo Finansów. Stopy procentowe Spadek presji inflacyjnej, jak to się fachowo nazywa, ma za sobą pociągnąć obniżki stóp procentowych NBP. - Tempo i skala obniżek stóp procentowych NBP będą determinowane przez kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i kursu walutowego

'Minutes': Członkowie RPP różnili się co do tempa dalszych podwyżek stóp w IV

Warszawa, 21.04.2011 (ISB) - Podczas kwietniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) różnili się co do tempa dalszych podwyżek stóp procentowych, wynika z "Opisu dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 kwietnia 2011 r." (tzw. "minutes

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 26.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6447 4.6473 -0.0559 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0961 0.0962 -0.1040 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3697 0.3694 0.0812 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 25.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6473 4.6411 0.1336 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0962 0.0966 -0.4141 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3694 0.3697 -0.0811 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 24.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6411 4.6416 -0.0108 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0966 0.0970 -0.4124 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3697 0.3683 0.3801 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 23.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6416 4.6621 -0.4397 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0970 0.0972 -0.2058 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3683 0.3713 -0.8080 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 22.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6621 4.6933 -0.6648 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0972 0.0982 -1.0183 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3713 0.3753 -1.0658 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 19.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6933 4.6121 1.7606 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0982 0.0963 1.9730 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3753 0.3690 1.7073 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 18.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6121 4.6411 -0.6249 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0963 0.0965 -0.2073 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3690 0.3694 -0.1083 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 17.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6411 4.6593 -0.3906 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0965 0.0971 -0.6179 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3694 0.3718 -0.6455 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 16.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6593 4.6917 -0.6906 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0971 0.0975 -0.4103 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3718 0.3744 -0.6944 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 12.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6917 4.6534 0.8231 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0975 0.0977 -0.2047 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3744 0.3743 0.0267 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 11.08.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.6534 4.5955 1.2599 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0977 0.0954 2.4109 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3743 0.3650 2.5479 % dolar

Po umocnieniu złotego, możliwa korekta jego kursu w piątek

umocnił się wobec euro testując poziom 3,89, przez większość środowych notowań obserwowaliśmy przejściowe wyhamowanie ruchu i konsolidację w rejonie 3,90. Wtorkowe spadki kursu nasiliły się po wypowiedzi szefa NBP, w której zasygnalizował on rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych dodając, że powinno

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 14.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5371 4.5446 -0.1650 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0940 0.0948 -0.8439 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3634 0.3678 -1.1963 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 13.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5446 4.5502 -0.1231 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0948 0.0955 -0.7330 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3678 0.3725 -1.2617 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 12.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5502 4.4359 2.5767 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0955 0.0928 2.9095 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3725 0.3614 3.0714 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 11.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4359 4.3946 0.9398 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0928 0.0911 1.8661 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3614 0.3535 2.2348 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 08.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3946 4.3957 -0.0250 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0911 0.0911 0.0000 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3535 0.3547 -0.3383 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 07.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3957 4.3751 0.4708 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0911 0.0904 0.7743 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3547 0.3537 0.2827 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 06.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3751 4.3619 0.3026 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0904 0.0896 0.8929 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3537 0.3506 0.8842 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 05.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3619 4.3593 0.0596 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0896 0.0892 0.4484 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3506 0.3490 0.4585 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 04.07.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3593 4.3880 -0.6541 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0892 0.0887 0.5637 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3490 0.3505 -0.4280 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 10.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3436 4.3641 -0.4697 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0896 0.0890 0.6742 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3496 0.3475 0.6043 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 09.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3641 4.3489 0.3495 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0890 0.0891 -0.1122 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3475 0.3469 0.1730 % dolar

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2011 r.

pozostanie ujemny, w latach 2012-2013, ze względu na spowolnienie dynamiki popytu krajowego, przy stabilnym poziomie kursu walutowego, będzie on ju? nieznacznie dodatni (średnio 0,2 pkt. proc.)" - wylicza NBP. Według centralnej ścieżki projekcji, produkt potencjalny wzrośnie o 3,1% w 2011 roku, a w

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 08.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3489 4.3571 -0.1882 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0891 0.0889 0.2250 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3469 0.3457 0.3471 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 07.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3571 4.3870 -0.6816 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0889 0.0895 -0.6704 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3457 0.3480 -0.6609 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 06.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3870 4.3918 -0.1093 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0895 0.0901 -0.6659 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3480 0.3514 -0.9676 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 03.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.3918 4.4125 -0.4691 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0901 0.0910 -0.9890 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3514 0.3546 -0.9024 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 02.06.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4125 4.4061 0.1453 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0910 0.0909 0.1100 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3546 0.3534 0.3396 % dolar

Próchnik miał 0,04 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wobec straty przed rokiem

;           XIX. średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. 3,9742 3,9669        

RPP podniosła stopy proc., by ograniczyć wzrost inflacji w średnim okresie

wzrost gospodarczy, który jej zdaniem w I kw. 2011 r. może być zbliżony do obserwowanego w poprzednim kwartale (kiedy wyniósł 4,4 r/r). "Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej; stopa lombardowa 5,50% w skali rocznej

Arctic Paper miał 8,46 mln zł straty netto w I kw., wobec zysku przed rokiem

;                   Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszonych przez NBP w okresie

Po dobrych wieściach z USA złoty pozostał mocny w środę

zniżkowała, schodząc poniżej poziomu wtorkowych minimów" - podsumowała Joanna Pluta. We wtorek, po godz.17:20 za jedno euro płacono średnio 3,8703 zł a za dolara 2,9414. Kurs euro/dolar wynosił 1,3159. Rano, ok. godz. 10:10 jedno euro kosztowało 3,9055 zł, a dolar 2,9442 zł. Euro/dolar kwotowany był na

'Minutes': Na posiedzeniu RPP w marcu zgłoszono wniosek o podwyżkę stóp o 25pb

inflacyjnego w średnim okresie. "W opinii tych członków Rady za szybkimi podwyżkami stóp przemawia także zmniejszona wrażliwość kursu złotego na dysparytet stóp procentowych" - napisał bank centralny. W marcu RPP utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, choć z opublikowanego po

Przegląd mediów

Rzeczpospolita --Solorz-Żak nie boi się, że nie wygra starań o Polkomtela przez zbyt dużą liczbę częstotliwości --Rząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe NBP za 2010 r. z 6,53 mld zł zysku   Parkiet --MSP zagłosuje za wyższą dywidendą niż proponowane przez zarząd 8 zł/ akcję - średnia

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 07.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4230 4.4684 -1.0160 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0926 0.0928 -0.2155 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3584 0.3598 -0.3891 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 06.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4684 4.4790 -0.2367 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0928 0.0940 -1.2766 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3598 0.3651 -1.4517 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 05.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4790 4.5087 -0.6587 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0940 0.0939 0.1065 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3651 0.3650 0.0274 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 04.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5087 4.4988 0.2201 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0939 0.0940 -0.1064 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3650 0.3657 -0.1914 % dolar

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r.

Warszawa, 11.07.2011 (ISB) - Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r., a w kolejnym roku gospodarka zwolni do 3,2%, by w 2013 r. osiągnąć 2,9% wobec 3,8% w 2009 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanym w "Raporcie o inflacji". "

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 01.04.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4988 4.4979 0.0200 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0940 0.0933 0.7503 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3657 0.3627 0.8271 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 31.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4979 4.4815 0.3659 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0933 0.0933 0.0000 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3627 0.3631 -0.1102 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 30.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4815 4.4959 -0.3203 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0933 0.0931 0.2148 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3631 0.3627 0.1103 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 29.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4959 4.4943 0.0356 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0931 0.0939 -0.8520 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3627 0.3645 -0.4938 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 11.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5830 4.5155 1.4949 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0960 0.0951 0.9464 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3749 0.3703 1.2422 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 10.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5155 4.5068 0.1930 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0951 0.0946 0.5285 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3703 0.3677 0.7071 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 09.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5068 4.4838 0.5130 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0946 0.0941 0.5313 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3677 0.3665 0.3274 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 08.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4838 4.4999 -0.3578 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0941 0.0933 0.8574 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3665 0.3644 0.5763 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 04.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5483 4.5322 0.3552 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0939 0.0943 -0.4242 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3678 0.3686 -0.2170 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 03.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5322 4.5254 0.1503 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0943 0.0946 -0.3171 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3686 0.3703 -0.4591 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 02.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5254 4.5042 0.4707 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0946 0.0938 0.8529 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3703 0.3678 0.6797 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 01.03.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5042 4.5350 -0.6792 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0938 0.0941 -0.3188 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3678 0.3695 -0.4601 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 28.02.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5350 4.5297 0.1170 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0941 0.0940 0.1064 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3695 0.3692 0.0813 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 18.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4799 4.4841 -0.0937 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0945 0.0954 -0.9434 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3703 0.3751 -1.2797 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 17.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.4841 4.5219 -0.8359 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0954 0.0954 0.0000 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3751 0.3735 0.4284 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 14.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5219 4.5452 -0.5126 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0954 0.0965 -1.1399 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3735 0.3775 -1.0596 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 13.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5452 4.5284 0.3710 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0965 0.0971 -0.6179 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3775 0.3791 -0.4221 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 12.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5284 4.5885 -1.3098 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0971 0.0984 -1.3211 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3791 0.3865 -1.9146 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 11.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5885 4.5983 -0.2131 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0984 0.0985 -0.1015 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3865 0.3895 -0.7702 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 10.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5983 4.5316 1.4719 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0985 0.0982 0.3055 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3895 0.3835 1.5645 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 07.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5316 4.5046 0.5994 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0982 0.0977 0.5118 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3835 0.3792 1.1340 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 05.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5046 4.5667 -1.3598 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0977 0.0980 -0.3061 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3792 0.3788 0.1056 % dolar

NBP: Tabela kursów średnich

Warszawa 04.01.2011 (ISB) --NBP: Tabela kursów średnich (w stosunku do złotego) Nazwa waluty Waluta Średni kurs Poprzedni średni kurs Zmiana procentowa SDR (MFW) 1 XDR 4.5667 4.5948 -0.6116 % bat (Tajlandia) 1 THB 0.0980 0.0992 -1.2097 % dolar Hongkongu 1 HKD 0.3788 0.3833 -1.1740 % dolar

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, ale nie wyklucza podwyżek w przyszłości

polityki pieniężnej NBP, w tym ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ± 1 punkt procentowy, realizowanej w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym. Żaden z trzynastu ankietowanych przez agencję ISB

Spółka zależna Synthosa ma umowę na katalizatora neodymowego za 139 mln zł

139.153.000 zł według średniego kursu NBP z dnia sporządzenia raportu). Cena uzależniona jest między innymi od notowań tlenku neodymu, metylocykloheksanu oraz kwasu dietyloheksylofosforowrgo" - czytamy dalej. Synthos miał 476,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Pieniądze w Europie: ceny w Polsce są o 40 proc. niższe niż w UE, ale zarabiamy o 70 proc. mniej niż inni

. Eurostat przelicza ceny na euro. Ogromne znaczenie ma więc kurs walutowy. - Jeśli złoty jest słaby, dla mieszkańców strefy euro jesteśmy tani. Jeśli mocny, stajemy się krajem droższym - tłumaczy Jakub Borowski, główny ekonomista Kredyt Banku. Gdy w 2008 r. złoty był bardzo silny (według NBP euro kosztowało

PEP uplasował emisję 1,57 mln akcji serii Y w ofercie po 28,5 zł

objętej prospektem emisyjnym. Według przyjętej uchwały, akcje serii Y zostały zaoferowane inwestorom, z których każdy nabywał walory o wartości co najmniej 50.000 euro, liczonej według ich ceny emisyjnej, po średnim kursie walut NBP. Środki pozyskane z emisji umożliwią spółce częściową realizację planu

Inpro miało 0,20 mln zł zysku netto w I poł. 2011 r., spadek o 97,1% r/r

AKTYWÓW I PASYWÓW - WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU OGŁOSZONEGO PRZEZ NBP NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 - 3,9866 PLN/EUR I NA DZIEŃ 31GRUDNIA 2010 ROKU - 3,9603 PLN/EUR, - POSZCZEGÓLNE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - WEDŁUG KURSU STANOWIĄCEGO ŚREDNIĄ ARYTMETYCZNĄ ŚREDNICH

Analitycy JP Morgan spodziewają się podwyżki stóp proc. w Polsce

Tym samym główna stopa procentowa NBP na koniec 2011 roku sięgnęłaby 4,0 proc. wobec 3,5 proc. obecnie.Wcześniej bank przewidywał łączną skalę zwyżek podstawowych stóp w Polsce na 50 bp do końca 2010 roku i dalsze podwyżki w 2011 roku.JP Morgan do niedawna przewidywał, iż główna stopa procentowa

RPP znów podniosła stopy proc., by ograniczyć wzrost presji inflacyjnej

posiedzeniu Rady. RPP nie obawia się natomiast o wzrost gospodarczy, który jej zdaniem w I kw. 2011 r. może być zbliżony do obserwowanego w poprzednim kwartale (kiedy wyniósł 4,4 r/r). "Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: * stopa referencyjna 4,25% w skali

NBP: Szansa na szybszy wzrost w 2010 r.

Citi Handlowego.Spowolnienie w polskiej gospodarce mocno za to ograniczy inflację. Już w 2010 r. według NBP spadnie ona do 1,9 proc., a w 2011 do zaledwie 0,9 proc. - Projekcja sugeruje, że może nawet dojść do deflacji - mówi Kalisz. W tym roku inflacja średnio ma być jeszcze na całkiem wysokim

Przegląd mediów

wzrostu przychodów i zysku netto o ponad 10% w 2011 r. --Trust planuje IPO na GPW kiedy poprawią się wyceny giełdowe, prospekt jest w KNF --Marża rafineryjna PKN Orlen spadła o 59,4% r/r do 1,30 USD/ b we wrześniu --NBP: Firmy będą nadal zmniejszać popyt na pracę w III kw. --Erste obniżyło rekomendację

"Mały podatnik" i rozliczenia VAT w kolejnym roku podatkowym

1,2 mln euro. Kwotę tą przelicza się po wskazanym przez NBP średnim kursie wspólnotowej waluty, jaki ogłaszany jest w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego. Dodatkowo, przeliczona kwota jest zaokrąglana do 1 tys. zł. W 2012 roku limit uprawniający do korzystania ze statusu

Próchnik miał 5,27 mln zł zysku netto w IV kw. 2010, wobec straty przed rokiem

. średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu miesięcznego w danym roku 2010 i 2009 4,0044

Jastrzębi ton Belki, chociaż bez decyzji o zmianie stóp

NBP. Jej przebieg w 2011 roku jest wyższy niż w tym. Zgodnie z czerwcową projekcją z 50-proc. prawdopodobieństwem można powiedzieć, iż inflacja w przyszłym roku będzie między 2,1 a 3,3 proc. W lutym mówiono o przedziale 1,7-3,1 proc. - Wyniki te zapewne nie uwzględniają ostatniego osłabienia złotego

Złoty osłabił się wobec głównych walut w czwartek

Warszawa, 31.03.2011 (ISB) – Złoty osłabiał się w czwartek na koniec sesji, a przez większość dnia był niestabilny ze względu na ważne informacje napływające na rynek, w tym dane NBP, oceniają analitycy. „Na dane, które Narodowy Bank Polski publikował o godz. 14:00 wielu inwestorów

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, obawia się osłabienia wzrostu gospodarczego

rynkach finansowych na kształtowanie się kursu złotego" - podsumowano w komunikacie. Żaden z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów nie oczekiwał podwyżki stóp procentowych na październikowym posiedzeniu RPP. Od czerwca 2011 r. główna stopa procentowa (referencyjna) wynosi 4,50%. (ISB

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kursy Wojskowe

, Mieczysław Ryś-Trojanowski, J. Oldakowski.W 1910 ZWC przekształcił się w Towarzystwo Sportowo-Gimnastyczne Strzelec, bez zmiany charakteru działalności. Strzelec był jawny i popierany przez Austriaków, co ułatwiało organizację Kursów, zakup broni i amunicji. Strzelec prowadził dalej Kursy średnie i wyższe

Stopa referencyjna NBP

równowagi płynnościowej w sektorze bankowym. Wysokość stopy referencyjnej wpływa na poziom WIBOR-u, który z kolei stanowi podstawę oprocentowania kapitału obcego.W Polsce stopa referencyjna NBP należy do podstawowych stóp procentowych ustalanych od 6 lutego 1998 przez Radę Polityki Pieniężnej.Od 4 lipca

Kaczki Średnie

Kaczki Średnie – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Turek. HistoriaJak podaje Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z 1882, Kaczki Średnie to wieś i folwark powiatu tureckiego, gminy Kowale Pańskie, parafii Turek

Wyższe Wojskowe Kursy Naukowe

Wyższe Wojskowe Kursy Naukowe gen. Nikołaja N. Gołowina (ros. ?????? ??????-??????? ????? ???????? ????????) - emigracyjna rosyjska uczelnia wojskowa w latach 20. i 30. XX w.Utworzenie Kursów wiąże się nieodzownie z postacią gen. lejtn. Nikołaja N. Gołowina, profesora nikołajewskiej akademii sztabu

Liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie

ukończenia gimnazjum (mała matura) oraz 177 matur licealnych. Siostry prowadziły katechizację, chór kościelny, "przechowalnie" dla dzieci, sierociniec, kursy kroju, szpital. Pałac w Szymanowie dawał schronienie 300 osobom z obozu koncentracyjnego w Pruszkowie, ukrywał Żydówki (przebrane za postulantki

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.