ścigania sprawców

Maciej Samcik

Złodzieje pieniędzy z kart płatniczych przykładnie ukarani. Ukradli... 27 zł

Złodzieje pieniędzy z kart płatniczych przykładnie ukarani. Ukradli... 27 zł

Okazuje się, że kradzieże pieniędzy z kart zbliżeniowych bywają błyskawicznie wykrywane, skutecznie ścigane, z całą powagą piętnowane przez sądy, zaś sprawcy - stawiani przed obliczem Temidy, a tam surowo i przykładnie karani. Nawet jeśli chodzi o... 27 zł

Art. 160 KK

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Koniec z bezkarnością za drobne kradzieże. Policja uruchomi... rejestr złodziei

Koniec z bezkarnością za drobne kradzieże. Policja uruchomi... rejestr złodziei

popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osobach poszukiwanych bądź usiłujących ukryć swoją tożsamość, a także o zgubionych lub skradzionych rzeczach. Do rejestru złodziei będą trafiały informacje na temat wykroczeń, osób podejrzanych o ich popełnienie i ich sprawcach oraz osób i

Art. 287 KK

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 287. §

Art. 338 KK

dłużej niż 14 dni, sprawca podlega karze ograniczenia wolności, aresztu wojskowego do roku albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 następuje na wniosek dowódcy jednostki. § 4.  Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do żołnierzy

Art. 303 KK

wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w § 1podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 303

Art. 288 KK

Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Karze

Oszustwa korporacyjne - białe kołnierzyki nadal grasują

) status społeczny sprawców, fikcja braku pokrzywdzonych, ścisła specjalizacja sprawców czy w końcu wysoka stopa zwrotu.Służby dwoją się i trojąW wielu sprawach o podłożu gospodarczym brakuje bezpośrednich dowodów prowadzących do sprawcy. Organy ścigania muszą opierać się na poszlakach, których ocena

Art. 157 KK

dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w

Art. 289 KK

Art. 289. § 1. Kto zabiera w celu krótkotrwałego użycia cudzy pojazd mechaniczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego użyciem przez osobę nieupoważnioną, pojazd stanowi

Art. 343 KK

Art. 343. § 1. Żołnierz, który nie wykonuje lub odmawia wykonania rozkazu albo wykonuje rozkaz niezgodnie z jego treścią, podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa wspólnie z innymi żołnierzami lub w

Art. 286 KK

wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 4. Jeżeli czyn

Art. 278 KK

wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. § 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży

Art. 268 KK

. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do

Art. 60 KK

wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. § 4. Na wniosek

Prokurator przedstawił 2 pracownikom KGHM zarzuty korupcji w latach 2014-2016

korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 150 tys. zł i przyjęcia co najmniej dwukrotnie korzyści majątkowej w łącznej kwocie nie mniejszej niż 65 tys. zł oraz kilkukrotnie przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 4 tys. zł. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego sprawcy

Art. 212 KK

rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 3. W

PwC: Rośnie liczba postępowań karnych skarbowych wobec polskich menedżerów

, które mogą zostać na nich nałożone. Mowa tu o karach w wysokości nawet do kilkudziesięciu milionów złotych. Dodatkowo, organy ścigania znacznie częściej stosują zabezpieczenia na majątku osobistym właścicieli i członków zarządów, takie jak zajęcie hipoteki na nieruchomości lub blokada rachunków

Wyższe kary za wyłudzanie fikcyjnych faktur

mln zł. grozi kara pozbawienia wolności do nawet 25 lat.Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa fałszowania faktur o wartości przekraczającej 10 mln zł, jeżeli:- sprawca zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw,- ujawnił wszystkie istotne

Art. 101 KK

- gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata, 4) 5 - gdy chodzi o pozostałe występki. 5) 3 - gdy czyn jest zagrożony karą ograniczenia wolności lub grzywną. § 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od

Telefon z niespodzianką. Kupił aparat za 2,5 tys. zł. Plus mu go zablokował. To może spotkać i ciebie

Telefon z niespodzianką. Kupił aparat za 2,5 tys. zł. Plus mu go zablokował. To może spotkać i ciebie

odpowiedzialności, to ja pozostanę dalej bez danych, zdjęć, kontaktów itp... Czy to tak powinno wyglądać? Czy Plus powinien ścigać pierwotnego oszusta, który przestał spłacać raty, czy osoby, które nieświadomie telefon odkupiły? – pyta pan Maciej. I dodaje: – Mnie naprawdę usatysfakcjonuje możliwość

Art. 177 KK

innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Nowelizacja ustawy o KAS zakłada m.in. prowadzenie spraw bez angażowania policji

przeprowadzenie sprawy w stosunku do wszystkich sprawców popełnianych przestępstw o charakterze korupcyjnym, bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do ścigania przestępstw np. policji.  "Celem nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS

Państwo będzie mogło przejmować prywatne firmy. We wtorek rząd przyjął specjalny projekt ustawy Zbigniewa Ziobry

tzw. winy anonimowej". A to oznacza, że ustawa pozwala na ukaranie firmy nawet wtedy, gdy nie uda się "ustalić konkretnej osoby fizycznej jako sprawcy przestępstwa". Podsumowując - nie musi być wyroku skazującego osoby fizycznej oskarżonej o przestępstwo. I na dodatek niekoniecznie

Bat na piratów drogowych. Minister Ziobro chce drakońskich kar dla niebezpiecznych kierowców

drogowych z policją - wtórował mu wiceminister Michał Wójcik. Zdaniem resortu obecne przepisy są nieskuteczne: zamiast ścigać i karać piratów drogowych, dają często odwrotny skutek, a - jak zaznaczył Ziobro - nic tak nie rozzuchwala sprawców jak bezkarność. Rechot Froga I powołał się na przykłady, które

Przepadek firmy? Nie sądzę! Przedsiębiorcy protestują przeciwko nowelizacji prawa karnego

sprzeciwiła się zmianom w obecnym kształcie, wskazując, że mogą one naruszać konstytucję i prawo unijne. Nie zachowałeś ostrożności? Stracisz firmę Nowy artykuł, który miałby zostać włączony do kodeksu karnego, zakłada bowiem możliwość orzeczenia przez sąd w przypadku skazania sprawcy przestępstwa, przepadku

Art. 114 KK

z którym nastąpiło przekazanie ścigania lub wydanie sprawcy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, § 4. Jeżeli nastąpiło przejęcie obywatela polskiego, skazanego prawomocnie przez sąd obcego państwa, do wykonania wyroku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sąd określa według polskiego

Popek - Pudzian. Polsat chce pozywać za nielegalne streamingi internautów

sygnału. Ponadto po szczegółowym przeanalizowaniu każdego przypadku naruszenia do odpowiednich organów wystosujemy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z żądaniem naprawienia szkody przez sprawcę - mówi Olga Zomer, rzeczniczka prasowa Polsatu. Streaming wydarzeń sportowych jest niestety w

Gra o VAT. Przeciwko wyłudzeniom

. Teoretycznie taka konstrukcja prawna ma pozwolić na skuteczne ściganie aferzystów i konfiskowanie majątków pochodzących z nielegalnej działalności. - Wprowadzamy takie rozwiązania, aby organy ścigania mogły orzec przepadek majątku również wtedy, kiedy sprawca ukrywa się, zmarł bądź uciekł przed

Art. 299 KK

dobrowolnie ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia, jeżeli zapobiegło to popełnieniu innego przestępstwa; jeżeli sprawca czynił starania zmierzające do ujawnienia tych informacji i

Alimenty na dzieci - będą surowsze kary dla niepłacących. Czy dziadkowie też muszą płacić? Kiedy fundusz alimentacyjny?

trzymiesięcznego opóźnienia, a inne – że dopiero sześciomiesięcznego. Udowodnienie uporczywości było trudne. Z jednej strony trzeba było dowieść, że świadczy o niej liczba niezapłaconych rat alimentacyjnych, a z drugiej – wykazać złą wolę po stronie sprawcy. Alimenciarze do perfekcji opanowali metody

Nowa ustawa Ziobry pozwoli ukarać firmę bez znajdowania winnego i czekania, aż sąd go skaże

„ustalić konkretnej osoby fizycznej jako sprawcy przestępstwa”. Resort tłumaczy to tym, że we współczesnej gospodarce zachodzą bardzo skomplikowane działania korporacyjne i niekiedy trudno ustalić jedną osobę odpowiedzialną za przestępstwo. A to powoduje, że nie można pociągnąć całej firmy do

Zbigniew Ziobro chce walczyć z pijanymi kierowcami

ciężko rani lub zabije: w zeszłym roku na 112 wyroków za to aż 26 wymierzono w zawieszeniu. Inne przykłady? Na niemal 1,4 tys. osób skazanych za jazdę po odebraniu uprawnień sądowy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono zaledwie wobec czterech. A ponad 1 tys. sprawców groźnych wykroczeń uniknęło kary, bo

UKNF ma projekt ochrony uczestników rynku korzystających z usług przez internet

, sprawca przestępstwa stypizowanego jako przestępstwo skutkowe, będzie mogło być ścigane każdorazowo, gdy w obszarze polskiej jurysdykcji karnej wystąpi skutek w postaci niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego" - podsumowano w informacji.  (ISBnews)   

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych dokumentów

dotacji uzyskanych w sposób określony w § 1 lub 2 albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. Przestępstwo określone art. 297 § 1 Kodeksu karnego jest przestępstwem formalnym. Z jego popełnieniem będziemy mieli do czynienia już wówczas, gdy sprawca przedłoży fałszywe lub stwierdzające nieprawdę

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

obowiązujących przepisów) - wyodrębnienia samodzielnej części budżetowej z Szefem KAS jako jej dysponentem, 3) zasad nadzoru ministra właściwego do spraw finansów publicznych nad KAS, 4) poszerzenia katalogu w tym w odniesieniu do ścigania sprawców przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i

Drastyczne podwyżki kar za przestępstwa podatkowe. Nawet 25 lat więzienia

podwyżki kar za oszustwa podatkowe. I to drastyczne. W przypadkach, gdy szkody wynikające z fałszowania faktur nie są znaczne, zagrożenie karą nadal będzie wynosić od sześciu miesięcy do ośmiu lat. W sytuacji jednak, gdy wartość szkody jest wielka, dotyczy kwoty miliona złotych albo sprawca uczyni z

Atak hakerów na instytucje finansowe. Włamanie na stronę KNF, na celowniku także systemy banków

sektor bankowy walczy z bardzo skutecznymi włamywaczami. Nieznani sprawcy uzyskali jakiś czas temu dostęp do stacji roboczych oraz serwerów w co najmniej kilku bankach i wykradli z nich dane” - czytamy na stronie. Autorzy dodają, że jest to najpoważniejszy atak w historii polskiego

Kancelaria prawnicza zażąda odszkodowań od kilkudziesięciu tysięcy internautów, którzy udostępniali film o Wałęsie

"Drogówki", ale też takich filmów jak "Czarny Czwartek", "Obława", "Last minute" i "Być jak Kazimierz Deyna" czy też amerykańskich "Witaj w klubie" i "Najwyższy wyrok". Podstawą do ścigania jest art. 116 ustawy o prawie autorskim i

Messi skończy w więzieniu?

Becker i Arantxa Sánchez Vicario, piłkarze Maradona, Figo, Romário i ostatnio Javier Mascherano oraz kierowca motocyklowy Valentino Rossi byli ścigani za oszustwa podatkowe. Jeszcze podczas procesu Messi uregulował zaległości podatkowe z lat 2007-09 i wraz z rekompensatą wpłacił fiskusowi

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

wykonywanie zadań. NIK popiera także propozycję uregulowania w kodeksie karnym szczególnego typu przestępstwa - oszustwa finansowego o charakterze piramidy finansowej, aby możliwe było ściganie sprawców, gdy piramida jest jeszcze wypłacalna" - czytamy dalej.  Niezależnie od tego NIK sformułowała w

Ostrzejsze kary dla kierowców i wyższe mandaty. Za jazdę po alkoholu albo bez prawa jazdy więzienie bez zawieszenia? Jak odzyskać zabrane prawko?

Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że dotychczasowe przepisy nie pozwalają na skuteczne ściganie sprawców groźnych przestępstw i wykroczeń drogowych. Resort wylicza, że w 2015 r. ponad 1 tys. sprawców groźnych wykroczeń drogowych (w tym 150 kolizji i 320 przekroczeń prędkości) nie spotkała kara, bo ich sprawy

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych został skierowany do podkomisji

, przestępstwom ściganym na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości oraz wykonania zadań w zakresie

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych skierowany został do Sejmu

takie umowy. "Możliwość ta miałaby zastosowanie jedynie w razie konieczności skutecznego zapobieżenia przestępstwom skarbowym lub przestępstwom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14–16 ustawy o KAS, przestępstwom ściganym na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, lub ich wykrycia

Odpowiedziała na fałszywy e-mail i straciła 20 tys. zł

inne osoby. Jestem dowodem na to, że nigdy dość ostrzegania. Sprawę wyjaśnia policja, choć przy tego typu przestępstwach sprawców bardzo trudno namierzyć. Jak się zabezpieczać? - Generalnie phishing skierowany jest nie tylko do klientów banków, ale dotyczy również innych firm oferujących usługi on-line

Plaga sfałszowanych umów na drogie telefony. Operator nie interweniuje

transportowej w Radomiu. Ktoś wykorzystał dane jego firmy i podpisał umowy z firmą Orange na usługi telekomunikacyjne i zakup kilku telefonów komórkowych. Sprawca zrobił to w dniu, gdy pan Zdzisław odleciał do Sztokholmu. Dowodem są m.in. bilety lotnicze. Operator domaga się od niego zapłaty ok. 10 tys. zł

Ustawili przetarg w starostwie myszkowskim. Pozostaną bezkarni?

sprawie) o ściganie sprawców. Do sądu okręgowego taki wniosek też nie wpłynął, zaś w dniu rozprawy apelacyjnej nie pojawił się żaden reprezentant starostwa. Jak podkreślił sąd, powiat mający osobowość prawną nie jest instytucją Skarbu Państwa - a tylko w przypadku państwowych jednostek ściganie za

Kierowcy w autach na kredyt nie będą już bezkarni

były kłopoty z ukaraniem sprawców, to kradzież paliwa na stacjach i ucieczka z miejsca kolizji drogowej. - Dotychczas banki nie godziły się na udzielanie informacji o tych osobach na użytek postępowania w sprawach o wykroczenia, powołując się na tajemnicę bankową. Policja odnotowała kilka tysięcy odmów

Konsekwencje podrobienia dokumentu

do czynienia już wówczas, gdy sprawca przedłoży fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne pisemne oświadczenia, nawet gdy powyższe przedłożenia nie doprowadziły do uzyskania zamówienia publicznego. W przypadkach, gdy sprawca przedłoży dokumenty fałszywe lub stwierdzające

Ziobro wydaje wytyczne w sprawie walki z lichwiarzami

stwierdziła, że jeżeli każda sprawa prowadzona indywidualnie była umarzana, to o przestępstwie nie można mówić. Oddaliła wniosek o ściganie. Akt notarialny na rękę prokuratorom . W bardzo wielu uzasadnieniach umorzeń postępowań przeciwko lichwiarzom prokuratorzy powołują się na to , że ofiary podpisywały

"Czyściciel" kamienic zniesławia lokatorów

Anastazja Molga, lokatorka jednej z "czyszczonych" kamienic. W tym roku nieznani sprawcy dwa razy zalewali jej mieszkanie, a niedawno właściciel kamienicy chciał zamurować do niej wejście. Na plakacie nazwana została "prezeską". Od kilku miesięcy kieruje Wielkopolskim Stowarzyszeniem

Przyłapani na nielegalnej wycince dalej pracują w Lasach Państwowych

wycinki drzew, ale nie powiadomił o tym organów ścigania, co mogłoby wstrzymać inwestycję. Naczelnikowi kadr Bolesławowi B. - niedopełnienie obowiązków oraz to, że mógł wpływać na podległych pracowników, by nie interweniowali w tej sprawie. Z kolei szefowi Nadleśnictwa Zdroje, na terenie którego

Przedsiębiorca na wojnie z lichwiarską mafią [WIDEO]

;(...) Postępowanie w sprawie [w prokuraturze - przyp. red.] toczy się zresztą już dwa lata i nie wyszło poza sferę postępowania przygotowawczego, co rodzi pytanie o skuteczność sprawowanego nadzoru. Takie tempo postępowania karnego stwarza doskonałe możliwości dla sprawcy czynu, który korzystając z nieskuteczności

Polityka antynarkotykowa? Jest coraz gorzej. "Narkotyki to dla państwa dogodny wróg". "Potraktujcie nas poważnie" [RAPORT]

ścigania w przypadku 10-15 proc. spraw. Żeby to zrobić, muszą być spełnione trzy przesłanki: niecelowość ukarania osoby (ponieważ wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne), nieznaczna ilość posiadanych narkotyków i to, że były przeznaczone na użytek własny. - Trudno oprzeć się pokusie nadużywania

Hazardziści przegrywają pieniądze pracodawców i klientów

drogi. Bo pojawia się kolejny problem: czy chorobliwy nałóg wyłącza poczytalność sprawcy. A do tego potrzebna jest opinia biegłych. - Niestety, specjalistów w kwestii uzależnienia od hazardu nie jest zbyt wielu. Brakuje też publikacji na temat objawów. Mieliśmy problem ze znalezieniem biegłych - mówi

Karta Praw Ofiary

przysługującymi oskarżonemu. Ofiara powinna mieć np. prawo do bezpłatnego pełnomocnika w tych samych przypadkach, w których przyznaje się prawo sprawcy do obrońcy z urzędu. 19. Ofiara w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Od

Grobelny: pierwszy aferzysta III RP [CYKL WYBORCZEJ - CZ. 1]

nie były zamknięte, choć zawsze tego przestrzegał, a więc prawdopodobnie znał sprawcę. Wpuścił, pili alkohol, posprzeczali się. - Przewidywałem, że źle skończy: zemsta bądź takie czy inne układy - mówi mecenas Dubois. Chciał czy nie chciał oszukać klientów BKO? Wiedział to tylko sam Grobelny. Jednak

Jak bronić się przed spamem

detektywistycznych umiejętności. Doskonały opis z przykładami, jak czytać nagłówki poczty elektronicznej, znajdziecie na stronie: http://ddi.digital.net/~gandalf/trachead.html Opanowanie umiejętności śledzenia w Internecie nie gwarantuje, że uda nam się unieszkodliwić sprawcę. Wiedzą oni o możliwości

Komornik ostatni gasi światło

gospodarczych jestem zazwyczaj cyniczny, bo dłużnik nie jest stroną pokrzywdzoną, tylko sprawcą. To wierzyciel ma przez niego problemy. Godzina 11.00 Ulica Środkowa pachnie melinami. Wchodzimy do najbrzydszej chyba kamienicy, podwórko studnia, po prawej śmietnik, po lewej klatka schodowa, drewniane schody

Komornik podbierał odzyskane miliony, bo lubił życie na bogato

ktoś celowo spali swój samochód. Ale prezes sądu się nie poddaje. – Naszym obowiązkiem jest próba odzyskania pieniędzy od sprawcy. Sąd pozywa więc Michała R. o zapłatę. R. nawet nie próbuje się bronić, nie odpowiada na pozew. Inny komornik próbuje teraz wyegzekwować pieniądze, ale na razie bez

Prokuratura ściga Emila Wąsacza za prywatyzację PZU

postępowanie, rozszerzono zarzuty o par. 2: "Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w par. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10". W akcie oskarżenia sporządzonym dopiero 27 stycznia 2010 r. wciąż jest mowa o par. 2, lecz