砤godzenie polityki pieni昕nej

'Minutes' RPP: Dzia砤nia NBP to ni縮ze bezrobocie i mniej upad硂禼i firm

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieni昕nej (RPP) 16 czerwca br. cz硂nkowie RPP uznali, 縠 dokonane poluzowanie polityki pieni昕nej 砤godzi negatywne skutki pandemii, ograniczaj眂 skal spadku aktywno禼i gospodarczej oraz wspieraj眂 dochody gospodarstw

RPP: Pozostaje ryzyko spadku inflacji poni縠j celu w horyzoncie polityki pien.

pieni昕nej. Bior眂 to pod uwag, Rada zdecydowa砤 o ponownym obni縠niu st髉 procentowych. "Poluzowanie polityki pieni昕nej NBP 砤godzi negatywne skutki pandemii, ograniczaj眂 skal spadku aktywno禼i gospodarczej oraz wspieraj眂 dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie, przyczynia si do

n z RPP: Nale縴 si阦n辨 do dzia砤 niestandardowych i ci阠ia st髉

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Nale縴 si阦n辨 do dzia砤 niestandardowych i obni縦i st髉 procentowych w obecnej sytuacji, by wesprze polityk gospodarcz rz眃u, uwa縜 cz硂nek Rady Polityki Pieni昕nej (RPP) Eryk n. "Nale縴 by jednak bardzo czujnym, aby nie przegapi momentu, w kt髍ym

RPP: Kurs z硂tego mo縠 ogranicza tempo o縴wienia gospodarczego

banki. "Poluzowanie polityki pieni昕nej NBP 砤godzi negatywne skutki pandemii, ograniczaj眂 skal spadku aktywno禼i gospodarczej oraz wspieraj眂 dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie, przyczynia si do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszenia sytuacji finansowej firm

NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 13 i 27 maja

, zastrze縪no tak縠. "Zasilaj眂e w p硑nno舵, operacje dostrajaj眂e repo zostan przeprowadzone w przypadku, je縠li NBP uzna, i na rynku mi阣zybankowym wyst阷uj warunki wymagaj眂e skorzystania z tych instrument體 polityki pieni昕nej. Okresy zapadalno禼i tego rodzaju operacji zostan dostosowane do

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

; Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej.  Podczas konferencji prasowej po

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej.  Na konferencji

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej.  Na konferencji

'Minutes' RPP: Ci阠ie st髉 w maju ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji z硂tego

;Wi阫szo舵 cz硂nk體 Rady wskazywa砤, 縠 wszystkie podejmowane przez NBP dzia砤nia 砤godz negatywne skutki pandemii, ograniczaj眂 skal spadku aktywno禼i gospodarczej oraz wspieraj眂 dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie, polityka pieni昕na NBP przyczynia si do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej.  Na konferencji

Citi Handlowy obni縴 prognoz wzrost PKB o ok. 2 pkt proc do 0,9% w 2020 r.

j o ponad 2%" - czytamy w "Komentarzu specjalnym". Szacunki negatywnego wp硑wu pandemii na gospodark ekonomi禼i banku oceniaj jako konserwatywne i dopuszczaj ryzyko po stronie s砤bszego wyniku. "W przypadku polityki pieni昕nej oczekujemy obni縦i stopy referencyjnej o 50pb

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

; Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej.  Na konferencji prasowej po

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej.  Na konferencji

PKO BP: Stopy procentowe mog pozosta bez zmian do 2022 roku

pieni昕nej na bezprecedensow stymulacj fiskaln, ceny 縴wno禼i, zmiany regulacyjne i administracyjne. Jak wskazali ekonomi禼i banku, w秗骴 czynnik體 wzbudzaj眂ych niepok骿 dotycz眂y perspektyw inflacji na pierwszym planie s rozbudowane programy ilo禼iowego 砤godzenia polityki pieni昕nej - w Polsce

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

; Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, do

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,6% w 2020 z 4,2% w 2019

strategii polityki pieni昕nej, kt髍y prawdopodobnie zaowocuje wprowadzeniem symetrycznego celu inflacyjnego wok蟪 2%, konsolidacj Rady Zarz眃zaj眂ej EBC oraz przegl眃em skutk體 ubocznych polityki 砤godzenia ilo禼iowego (w tym ujemnej stopy depozytowej), co b阣zie oznacza 砤godn polityk pieni昕n w

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

; Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, do

PKO BP: Decyzje RPP obni勘 wynik netto grupy o 75-100 mln z kwartalnie

. "Decyzja Rady Polityki Pieni昕nej o obni縞e st髉 procentowych oraz o zmianie parametr體 rezerwy obowi眤kowej b阣 mie negatywny wp硑w na wynik netto grupy na poziomie od 75 do 100 mln z kwartalnie. Wp硑w ten b阣zie si materializowa stopniowo w kolejnych kwarta砤ch. Z kolei decyzja Ministerstwa

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

; Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, do

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. (ISBnews)

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, do pierwszej zmiany poziomu st髉 procentowych - podwy縦i - mo縠 doj舵 najwcze秐iej w ostatnim kwartale 2018 r. Po listopadowym posiedzeniu RPP jej przewodnicz眂y i prezes

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych

PKO BP: Inflacja przej禼iowo przekroczy 3,5% r/r w I kw. 2020 r.

. "Na pocz眛ku 2020 roku inflacja przekroczy przej禼iowo 3,5%, ale p蠹niej zacznie wyhamowywa. Ale ca硑 czas podkre秎amy, 縠 rysuj眂 bilans ryzyka, wykre秎amy 砤godzenie polityki pieni昕nej i jedynym scenariuszem jest zacie秐ienie polityki - ale ta perspektywa mocno pozostaje oddalona"

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Po lipcowym posiedzeniu RPP

B. Millennium: CPI wzro秐ie, ale RPP pozostawi stopy proc. bez zmian w 2020 r.

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) -  Bank Millennium oczekuje mocniejszego wzrostu inflacji na pocz眛ku przysz砮go roku, ale s砤bn眂y wzrost gospodarczy i dalsze luzowanie polityki monetarnej przez EBC i Fed spowoduje, 縠 Rada Polityki Pieni昕nej (RPP) nie b阣zie sk硂nna do zmian w poziomie

Ebury: Kolejne dzia砤nia pomocowe w Europie mog wspiera wzrost pary EUR/USD

szwajcarskiej waluty bank centralny pozostanie aktywny na rynku. W trakcie wydarzenia organizowanego przez UBS w poprzednim tygodniu, prezes SNB, Thomas Jordan po raz kolejny okre秎i franka mianem "wysoko wycenianego" i nie wykluczy silniejszego 砤godzenia polityki pieni昕nej – nawet w formie

NBP wp砤ci ponad 7,4 mld z z wypracowanego zysku do bud縠tu pa駍twa

rezerwami dewizowymi w kwocie 7,6 mld z oraz dodatni wynik z r罂nic kursowych w wysoko禼i 5,6 mld z. Na wynik finansowy NBP mia硑 wp硑w r體nie m.in: koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z硂tego do walut obcych (2,8 mld z), koszty prowadzenia polityki pieni昕nej (1,4 mld z), a tak縠

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Po czerwcowym posiedzeniu

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

analityk體.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. (ISBnews)  

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Po kwietniowym posiedzeniu

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. W lutowym posiedzeniu po raz pierwszy uczestniczy硂 5 nowych cz硂nk體 RPP. Kolejni

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Analitycy bankowi spodziewali si, 縠 obni縦 poziomu st髉 procentowych mo縠 wprowadzi

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Podczas konferencji prasowej

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej.  Podczas konferencji

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g "minutes" z

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Po wrze秐iowym posiedzeniu

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej.  Podczas konferencji

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej.  Podczas konferencji

BO Bank: Dane z USA i Chin w centrum uwagi w tym tygodniu

si oczekiwa rynkowych na 砤godzenie polityki pieni昕nej g丑wnych bank體 centralnych. Te oczekiwania ograniczy硑 negatywny wp硑w publikacji raczej s砤bych danych ze sfery realnej USA oraz strefy euro" - podano r體nie. (ISBnews)  

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

analityk體.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej.  Podczas

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Po majowym posiedzeniu RPP

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Z "minutes" z

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, poziom st髉 procentowych nie zmieni si w ci眊u najbli縮zych

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Jak wynika z "minutes

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, poziom st髉 procentowych nie zmieni si w ci眊u najbli縮zych

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, poziom st髉 procentowych nie zmieni si w ci眊u najbli縮zych

Bank Anglii zdecydowa, 縠 nie zmienia st髉

Jednocze秐ie bank poinformowa, 縠 nie zmieni swego programu ilo禼iowego 砤godzenia polityki pieni昕nej wartego 275 mld funt體. R體nie ta decyzja by砤 zgodna z oczekiwaniami analityk體.

NBP: Za obni縦 st髉 proc. o 25 pb w lutym g硂sowali Bratkowski i Osiaty駍ki

i podkre秎i砤 w komunikacie, 縠 ta decyzja oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Jednak縠 w opublikowanym dzi "minutes" z marcowego posiedzenia NBP napisa, 縠 wi阫szo舵 cz硂nk體 RPP oceni砤, 縠 takie stwierdzenie nie uniemo縧iwia硂by dostosowania st髉 procentowych w

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,50%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, poziom st髉 procentowych nie zmieni si w ci眊u najbli縮zych

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,50%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g analityk體 bankowych, poziom st髉 procentowych nie zmieni si w ci眊u najbli縮zych

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

秗ednim okresie - na co wskazuje marcowa projekcja - Rada postanowi砤 obni縴 stopy procentowe NBP. Jednocze秐ie podkre秎i砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej.  (ISBnews)

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

秗ednim okresie - na co wskazuje marcowa projekcja - Rada postanowi砤 obni縴 stopy procentowe NBP. Jednocze秐ie podkre秎i砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. (ISBnews)  

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Analitycy bankowi spodziewali si, 縠 zmiany poziomu st髉 procentowych mo縠 wprowadzi

Glapi駍ki: Do podwy縠k st髉 procentowych przejdziemy po 2017 roku

st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. (ISBnews)  

Jankowiak z PRB: RPP nie powinna obni縜 st髉 procentowych

obni縦a st髉 procentowych nie powinna nast眕i" - podkre秎i Jankowiak. "Z drugiej jednak strony, je縠li si oka縠, 縠 banki centralne w regionie b阣 nadal 砤godzi polityk monetarn i b阣zie ros砤 presja na 砤godzenie polityki pieni昕nej przez nasz bank, to nie mog wykluczy, 縠 w nowej

Minutes: Cz甓 RPP za obni縦 st髉, a cz甓 za podwy縦

Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia cz甓 cz硂nk體 Rady Polityki Pieni昕nej (RPP) sugerowa砤, 縠 mo縠 pojawi si przestrze dla dalszego 砤godzenia polityki pieni昕nej, natomiast inni cz硂nkowie Rady uwa縜li, 縠 w najbli縮zych miesi眂ach uzasadnione mo縠

Minutes: Cz甓 RPP za podwy縦, cz甓 za obni縦 st髉 w najbli縮zych miesi眂ach

砤godzenia polityki pieni昕nej w sytuacji wyst眕ienia silnych wstrz眘體 zewn阾rznych. Cz硂nkowie ci wyra縜li r體nie opini, 縠 przy braku podwy縠k st髉 procentowych polityka pieni昕na stanie si procykliczna, oddzia硊j眂 w kierunku pogorszenia salda na rachunku obrot體 bie勘cych oraz zwi阫szenia zobowi眤a

Rynki czekaj na odczyt sprzeda縴 detalicznej w eurolandzie

nieruchomo禼i b阣 si mia硑 dobrze. Niekoniecznie ruch Fed mo縠 te spowodowa wyprzeda USD, przynajmniej na razie. Dolar reprezentuje silniejsz gospodark ni ta w Strefie euro czy w Wielkiej Brytanii, a jednocze秐ie rynek b阣zie zak砤da, 縠 砤godzenie polityki pieni昕nej b阣zie nast阷owa硂 w skali

Glapi駍ki podtrzymuje, 縠 nie ma powodu do podnoszenia st髉 proc. w 2017 r.

, obecny poziom st髉 procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na 禼ie縞e zr體nowa縪nego wzrostu oraz pozwala zachowa r體nowag makroekonomiczn. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g

BofA Merrill Lynch: Stopy proc. w Polsce mog pozosta bez zmian do ko馽a 2016 r

; - czytamy w raporcie.  W marcu br. RPP obni縴砤 stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku g丑wnej stopy referencyjnej i podkre秎i砤 w komunikacie, 縠 ta decyzja oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. (ISBnews)

Minutes: Cz甓 RPP by砤 w marcu za obni縦 st髉, a cz甓 za zmian nastawienia

finansowych" - czytamy w "minutes". Wi阫szo舵 cz硂nk體 Rady wyra縜砤 tak縠 opini, 縠 w tych warunkach utrzymywanie obecnego poziomu st髉 procentowych pozwala zachowa przestrze do 砤godzenia polityki pieni昕nej w razie wyst眕ienia negatywnych wstrz眘體, kt髍e mia硑by prowadzi do

Ebury: Wska糿iki PMI w tym tygodniu mog da szans na odbicie na rynkach

d蟪 zdaje si 禼i眊a m.in. brak post阷u w negocjacjach dotycz眂ych Brexitu. Ostatnio rosn r體nie oczekiwania zwi眤ane z mo縧iwo禼i stosowania bardziej niekonwencjonalnych metod w kontek禼ie polityki pieni昕nej w Wielkiej Brytanii. G丑wny ekonomista BoE, Andy Haldane w wywiadzie dla The Telegraph

n z RPP: NBP m骻砨y by aktywny na rynkach obligacji korporacyjnych i akcji

opinie o mo縧iwych podwy縦ach st髉, warto zada sobie pytanie o warunki, w jakich mo縧iwy by砨y powr髏 do fazy 砤godzenia polityki pieni昕nej. Przede wszystkim jednak warto zadawa pytanie o to, na czym owo 砤godzenie mog硂by polega" - napisa n w swoim artykule w dzisiejszej "

Ebury: Spotkanie RPP i globalny sentyment zadecyduj o losach z硂tego w tym tyg.

polityki pieni昕nej w Polsce spadaj, co sprzyja silniejszemu z硂temu. EUR Euro w relacji do g丑wnych walut w zesz硑m tygodniu wspar砤 propozycja Niemiec i Francji dotycz眂a uruchomienia wsp髄nego europejskiego funduszu o warto禼i 500 mld euro, z kt髍ego 秗odki mia硑by zosta przeznaczone na odbudow

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Z "minutes" z

BofA Merrill Lynch podni髎 rekomendacj dla Polski na 2015 r. do 'neutralnej'

polityki pieni昕nej przez EBC, a spodziewane ci阠ie st髉 przez NBP wzmocni wzrost gospodarczy w 2015 r. Natomiast znacz眂e zasoby got體ki, jakie obecnie posiadaj fundusze emerytalne, powinny sk硂ni je do zakup體 akcji. „Lokalne fundusze emerytalne de facto nie uczestniczy硑 w rynku w ostatnim

Hardt z RPP: Mo縠 by potrzebna niewielka podwy縦a st髉 proc. na pocz眛ku 2018r.

RPP utrzyma砤 stopy procentowe bez zmian, co oznacza, 縠 g丑wna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Po wrze秐iowym posiedzeniu RPP Glapi駍ki podtrzyma swoj

RPP obni縴砤 stopy proc. o 50 pb, zapowiada koniec obni縠k

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieni昕nej (RPP) obni縴砤 stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku g丑wnej stopy referencyjnej, poda bank centralny. Rada w komunikacie podkre秎a, 縠 ta decyzja oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. "Bior眂 pod

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

analityk體.  Stopa lombardowa wynosi wi阠 nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Wed硊g "minutes

RPP utrzyma砤 stopy bez zmian, skala deflacji b阣zie stopniowo mala砤

pozwala zachowa r體nowag makroekonomiczn" - podsumowano w materiale. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Z "minutes" z poprzedniego, lipcowego posiedzenia RPP wynika, 縠 cz甓

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian; ryzyko przekroczenia celu CPI niewielkie

og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Podczas konferencji prasowej po styczniowym posiedzeniu RPP przewodnicz眂y Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapi駍ki podtrzyma swoje stanowisko, wed硊g kt髍ego nie nale縴 spodziewa si zmiany poziomu

Personnel Service: 73% Ukrai馽體 chce pracowa w Polsce d硊縠j ni p蟪 roku

kierunku dobrych zmian w polityce migracyjnej. Wprowadzono m.in. nowy typ zezwolenia na prac sezonow, co okaza硂 si 秝ietnym pomys砮m. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo砮cznej, tylko w I p蟪roczu 2018 roku z硂縪no a 157 tys. tego typu o秝iadcze. Bior眂 jednak pod

Develia mia砤 117,38 mln z zysku netto, 172,68 mln z zysku EBIT w 2019 r.

wcze秐iej. Skorygowany zysk netto, podstawa do wyp砤ty dywidendy wed硊g polityki dywidendowej, wyni髎 193,3 mln z, co stanowi wzrost o 16,6% w stosunku do 2018 r., podano.  "Rekordowy poziom zysku to wynik wysokiej mar縴 brutto ze sprzeda縴 segmentu deweloperskiego 33,2

BZ WBK oczekuje deflacji do ko馽a III kwarta硊 2015 r.

; - czytamy w raporcie comiesi阠znym BZ WBK. Ich zdaniem, oznacza to, 縠 deflacja w uj阠iu rocznym potrwa ponad rok, a inflacja nie wr骳i do celu wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski przed II kw. 2016 r. Rada Polityki Pieni昕nej mo縠 - wed硊g nich - pod wp硑wem danych dokona redukcji ju w marcu

RPP utrzyma砤 stopy bez zmian, oczekuje szybszego wzrostu PKB i CPI w 2017 r.

zr體nowa縪nego wzrostu oraz pozwala zachowa r體nowag makroekonomiczn" - podsumowano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Podczas konferencji prasowej po listopadowym posiedzeniu RPP

RPP utrzyma砤 stopy bez zmian; liczy, 縠 wzrost cen pozostanie umiarkowany

wzrostu oraz pozwala zachowa r體nowag makroekonomiczn" - podsumowano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Podczas konferencji prasowej po grudniowym posiedzeniu RPP

R罂nica mi阣zy polityk EBC a RPP nadal wp硑wa korzystnie na kurs z硂tego

Warszawa, 14.03.2016 (ISBnews/ Raiffeisen Polbank) - Pocz眛ek tygodnia przynosi kolejn pr骲 zej禼ia EURPLN pod barier 4,30, czemu wci笨 sprzyjaj wydarzenia ostatnich dni - dalsze 砤godzenie polityki pieni昕nej w strefie euro, przy neutralnym nastawieniu polskiej RPP, przez co r罂nica w

Wi阫sza zmienno舵 kursu z硂tego przed posiedzeniem RPP i aukcj obligacji

przedwyborczych zapowiedzi partii rz眃z眂ej, 縠 nowy sk砤d tej instytucji b阣zie d笨y do 砤godzenia polityki pieni昕nej, co mia硂by zapobiec pog酬bianiu si deflacji, szansa na taki ruch jest znikoma. G髍 bowiem bior obawy, i jakikolwiek go酬bi ruch ze strony RPP m骻砨y spowodowa gwa硉own przecen polskiej

Bank iatowy: Polska gospodarka odporniejsza na efekty wirusa ni kraje regionu

Narodowego Banku Polskiego dostarczy硑 potrzebn p硑nno舵 dla sektora bankowego poprzez program ilo禼iowego 砤godzenia polityki pieni昕nej - warto舵 zakup體 obligacji wynios砤 blisko 4% PKB. Dodatkowa p硑nno舵 w sektorze bankowym mo縠 pobudzi kredyty konsumenckie i dla przedsi阞iorstw, co b阣zie kluczowe w

Belka: Deflacja ust眕i nieco p蠹niej, przez wi阫szo舵 2016 inflacja b阣zie niska

, 縠 sytuacja na rynku skarbowych papier體 warto禼iowych jest bardzo stabilna, co 秝iadczy o tym, 縠 os砤bienie nie wynika z czynnik體 lokalnych, tylko globalnych. "Bardzo niska inflacja intuicyjnie powinna kierowa wzrok w kierunku dalszego 砤godzenia polityki pieni昕nej. Z kolei turbulencje

BofA Merrill Lynch: Bez os砤bienia z硂tego do ko馽a br. mo縧iwe ci阠ie st髉

podkre秎i砤 w komunikacie, 縠 ta decyzja oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. "Podtrzymujemy prognozy dla wzrostu gospodarczego, ale jego tempo nie jest wystarczaj眂e, 縠by przywr骳i inflacj do celu NBP" - czytamy dalej w raporcie. Bank prognozuje, 縠 wzrost PKB Polski

RPP obni縴 g丑wn stop procentow o 25 pb do 1,75%, wg analityk體

砤godzeniem polityki monetarnej. Ostatnia redukcja st髉 procentowych mia砤 miejsce w pa糳zierniku ub.r. RPP napisa砤 wtedy w swoim komunikacie, 縠 ze wzgl阣u na niepewno舵 co do przysz砮j koniunktury, nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieni昕nej. Dwudniowe posiedzenie RPP rozpocz瓿o si we

RPP obni縴 g丑wn stop procentow o 25 pb do 1,75%, wg analityk體

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) - Rozpoczynaj眂e si dzi posiedzenie Rady Polityki Pieni昕nej (RPP) najprawdopodobniej przyniesie decyzj o redukcji st髉 procentowych o 25 pb - do 1,75% w przypadku g丑wnej stopy referencyjnej. Tak s眃z wszyscy (14) analitycy ankietowanych przez agencj

'Minutes' RPP: Deklaracja o ko馽u ci赕 nie zamyka drogi do ew. modyfikacji st髉

Warszawa, 19.03.2015 (ISBnews) - Podczas marcowego posiedzenia Rady Polityki Pieni昕nej (RPP) wi阫szo舵 jej cz硂nk體 opowiedzia砤 si za jednorazow obni縦 st髉 procentowych o 50 pb oraz za zapisaniem w komunikacie stwierdzenia, taka decyzja stanowi zako馽zenie obecnego cyklu 砤godzenia

Goldman Sachs: RPP nie zmieni st髉, podtrzyma decyzj o zako馽zeniu cyklu

decyzj w sprawie st髉 procentowych w 秗od, 15 kwietnia. W marcu br. RPP obni縴砤 obni縴砤 stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku g丑wnej stopy referencyjnej. Rada w komunikacie podkre秎i砤, 縠 ta decyzja oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. (ISBnews)

Sura z RPP: Przewidywania dot. poziomu st髉 na 2020 u砤twi projekcja z listopada

projekcji inflacji pozwol poszerzy horyzont przewidywa, poinformowa ISBnews cz硂nek Rady Polityki Pieni昕nej (RPP) Rafa Sura. Wed硊g niego, inflacja 秗ednioroczna nie przekroczy 2% w tym i 2,5% w przysz硑m roku. "Je秎i sytuacja na rynku pracy zwi眤ana m.in. z sygnalizowanym przez pracodawc體

NBP: Banki oczekuj wzrostu popytu na kredyty w III kwartale

kryteri體 polityki kredytowej (z wyj眛kiem 砤godzenia polityki kredytowej w segmencie d硊goterminowych kredyt體 dla MSP) oraz oczekuj wzrostu popytu na kredyty dla przedsi阞iorstw. NBP poda, 縠 banki odczu硑 niewielki wzrost popytu na kredyty w II kwartale – wi阫szy ze strony du縴ch

Belka: Nie widz miejsca na dalsze obni縦i st髉 procentowych

zapomnieli秏y o czym takim" - stwierdzi ponadto. Rada napisa砤 dzi w komunikacie, 縠 "decyzja o obni縠niu st髉 procentowych na obecnym posiedzeniu oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej". Wszyscy (14) analitycy ankietowani przez agencj ISBnews spodziewali si powrotu do

RPP utrzyma砤 stopy bez zmian, CPI ustabilizuje si na umiarkowanym poziomie

sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na 禼ie縞e zr體nowa縪nego wzrostu oraz pozwala zachowa r體nowag makroekonomiczn" - podsumowano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej

Podwy縦a st髉 procentowych raczej niepr阣ko

砤godzenia polityki pieni昕nej. - Od tego czasu prowadzona by砤 polityka stabilizacji st髉 procentowych, co nie zmienia faktu, i z up硑wem kolejnych miesi阠y coraz g硂秐iej zacz阾o zastanawia si nad terminem pierwszej podwy縦i - m體i analityk Grupy Emmerson. I dodaje, 縠 do tej pory rynek oczekiwa

RPP zako馽zy砤 cykl obni縠k, podwy縠k nale縴 oczekiwa w 2016 r. wg analityk體

poziom kursu z硂tego. Rada zar體no w komunikacie po swoim posiedzeniu, jak i podczas konferencji prasowej podkre秎a砤, 縠 ta decyzja oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Zdaniem analityk體, dopiero w kolejnym roku nale縴 oczekiwa ewentualnych podwy縠k st髉 procentowych. odowa

RPP zako馽zy砤 cykl obni縠k, podwy縠k nale縴 oczekiwa w 2016 r. wg analityk體

z硂tego. Rada zar體no w komunikacie po swoim posiedzeniu, jak i podczas konferencji prasowej podkre秎a砤, 縠 ta decyzja oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Zdaniem analityk體, dopiero w kolejnym roku nale縴 oczekiwa ewentualnych podwy縠k st髉 procentowych. odowa decyzja

RPP utrzyma砤 stopy proc. bez zmian, marcowe ci阠ie wystarczaj眂e

砤godzenia polityki pieni昕nej. (ISBnews)  

Hossa na rynkach akcyjnych trwa

detalicznej do 10.2% r/r z 10.6% r/r w czerwcu. Dane te wskazuj na dalsze spowolnienie chi駍kiej gospodarki i wpisuj si w scenariusz 砤godzenia polityki monetarnej przez Ludowy Bank Chin. Nadzieje na bardziej 砤godn polityk pieni昕n prowadzon przez najwi阫sza banki centralne stoj za wzrostem cen

RPP utrzyma砤 stopy bez zmian; deflacja coraz mniejsza, wzrost PKB stabilny

makroekonomiczn" - podsumowano w komunikacie. Po obni縠niu st髉 procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP og硂si砤, 縠 decyzja ta oznacza zamkni阠ie cyklu 砤godzenia polityki pieni昕nej. Z "minutes" z poprzedniego, wrze秐iowego posiedzenia RPP wynika, 縠 w opinii cz甓ci cz硂nk體 Rady, gdyby

Oczekiwania po szczycie OPEC oraz Rosji nie s wyg髍owane

zacie秐ienia polityki pieni昕nej, co powinno lekko pozytywnie przek砤da si na notowania USD. Na rynku walutowym warto zwr骳i uwag na rosn眂 dywergencj pomi阣zy Bankiem Rezerwy Australii, a Nowej Zelandii. Pierwszy stopniowo wycofuje si z 砤godzenia polityki pieni昕nej, drugi natomiast coraz g硂秐iej