łącznej kwocie

Bank Pekao objął obligacje BGK na łączną kwotę 3 mld zł 

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Bank Pekao, jako jeden z pierwszych podmiotów na rynku, wspomógł Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 poprzez objęcie obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na łączną kwotę 3 mld zł. Obligacje te znajdą się w ofercie banku 27 kwietnia, podał Bank Pekao. BGK

Łączna kwota składek banków na BFG wyniesie 3 175 mln zł w 2020 r.

" - czytamy w komunikacie. W 2019 r. łączna kwota składek wyniosła 2 791 mln zł, z czego 791 mln zł przypadało na fundusz gwarancyjny banków, a 2 000 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Poziomy składek i terminy zostały określone następująco: Fundusz gwarancyjny banków

Echo Investment wyemitowało obligacje na łączną kwotę 100 mln zł

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Echo Investment wyemitowało obligacje na łączną kwotę 100 mln zł w ramach programu o wartości do 1 mld zł. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 10 000 zł, podała spółka.  "(...) w ramach podpisanego z mBankiem S.A. z

Getin Noble Bank utworzył rezerwy w łącznej kwocie 24,6 mln zł

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie, podała instytucja. Rezerwa w łącznej kwocie 24,6 mln zł brutto pomniejszy wynik odsetkowy o łączną

GTC zrefinansowało trzy projekty biurowe kwotą łącznie 94,6 mln euro

Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - GTC podpisało umowy refinansowania na łączną kwotę 94,6 mln euro dla trzech budynków biurowych - GTC White House w Budapeszcie, FortyOne w Belgradzie i Artico w Warszawie, podała spółka. Nowe umowy znacznie poprawiają profil zapadalności długu i amortyzacji

KNF zdjął z Alior Banku bufor w wys. 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła decyzję o nałożeniu na Alior Bank bufor (na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej) innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. "Zarząd

GetBack ma zobowiązania na łączną kwotę 3,32 mld zł

Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji ma zobowiązania na łączną kwotę 3 322 mln zł, według aktualizacji spisu wierzytelności z dnia 21 czerwca, wobec kwoty 2 815,6 mln zł wykazanej w treści wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego z 2 maja, podała

KNF nałożyła na Alior Bank kary na łączną kwotę 10 mln zł

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Alior Bank kary na łączną kwotę 10 mln zł, wynika z komunikatu urzędu. "Komisja nałożyła na Alior Bank S.A. kary pieniężne za naruszenia między innymi przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

GK Boryszew skupiła 25 446 149 akcji własnych za łączną kwotę 164,39 mln zł 

średniej cenie 6,46 zł, tj. za łączną kwotę 164 390 381,14 zł.  "Nabyte akcje, stanowią 10,60% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 25 446 149 głosom na WZA, tj. 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów" - czytamy w komunikacie.  Boryszew podał, że akcje nabyte w ramach

KNF nałożyła na Altus TFI kary na łączną kwotę 1,2 mln zł

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) kary na łączną kwotę 1,2 mln zł, wynika z komunikatu urzędu. "I. Karę pieniężną w wysokości 600 tys. zł w związku z naruszeniem przez

LC Corp przeprowadził emisję obligacji na łączną kwotę 60 mln zł

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - LC Corp dokonał emisji czteroletnich niezabezpieczonych obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka. Data wykupu przypada 22 maja 2023 r. Wartość nominalna jednej obligacji to 1000 zł, czytamy w

JSW dokonała odpisu aktualizacyjnego na łączną kwotę 189,8 mln zł

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakończyła analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów w segmencie Koks, podała spółka. W związku ze zmianą niektórych parametrów techniczno-ekonomicznych, stanowiących przesłanki do ujęc

Wittchen rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 18,18 mln zł za 2018

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Wittchen rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 18,178 mln zł za 2018 r., podała spółka. "Zgodnie z podjętą uchwałą zarząd emitenta rekomenduje przeznaczyć zysk netto spółki za rok 2018 w wysokości 30 540 362,39 zł na: wypłatę

PGE zdecydowała o emisji dwóch serii obligacji na łączną kwotę 1,4 mld zł

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) podjęła decyzję o emisji dwóch serii obligacji na rynku polskim na łączną kwotę 1,4 mld zł w ramach programu obligacji krajowych do maksymalnej kwoty 5 mld zł, podała spółka. "Łączna wartość nominalna obu serii

Dom Development zwiększy łączną kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy

zwiększyć łączną kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development ze 189 000 007,2 zł do 189 760 007,2 na którą składają się: - zysk netto Dom Development za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 186 112 545,02 zł oraz - część kapitału zapasowego pochodzącą z zysku z lat

R22 przejmuje trzy spółki w Rumunii za łączną kwotę 4,2 mln euro

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Grupa R22 przejmuje kolejne rumuńskie spółki i umacnia się na pozycji lidera rumuńskiego rynku hostingu i domen, podała spółka. R22 za łączną kwotę 4,2 mln euro przejmuje trzy podmioty obsługujące łącznie ponad 20 tys. klientów. Dzięki transakcji R22 jest

FO Dębica udzieliła Goodyearowi dwóch pożyczki na łączną kwotę 185 mln zł

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębica udzieliła Goodyear S.A. dwóch pożyczek o łącznej wartości 185 mln zł, podała spółka. "Pierwsza umowa pożyczki została zawarta w wysokości 45 mln zł, a jej termin spłaty został ustalony na dzień 2 stycznia 2019 r. Druga umowa pożyczki

Mennica Polska nabędzie akcje Enei do łącznej kwoty 80 mln zł

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Mennica Polska podjęła decyzję - warunkowaną wyrażeniem zgody przez radę nadzorczą - o realizacji inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale

Aktualna łączna kwota roszczeń PFRON wobec Grupy Impel wynosi 34,4 mln zł

niepełnosprawnych i zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu 2 216 118 zł tytułem nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, podała spółka. Obecnie łączna kwota roszczeń PFRON wobec spółek Grupy Impel wynosi 34 401 723 zł. Pisma otrzymane przez Impel Facility

WB Electronics wyemituje obligacje do łącznej kwoty 110 mln zł

Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - WB Electronics podjął decyzję w sprawie emisji obligacji zwykłych do łącznej kwoty 110 mln zł, podała spółka. "Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji spółki wymagalnych w 2017 roku jak również na finansowanie

Kruk odstąpił od emisji obligacji do łącznej kwoty 30 mln zł

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzenia publicznej oferty obligacji o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, serii AJ2, w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju, podała spółka. "Decyzja została podjęta w związku z rozwijającą

Spółka in.ventus wniosła pozew przeciw Tauronowi na łączną kwotę ok. 48 mln euro

powstać w przyszłości, a wynikające z czynów niedozwolonych, o łącznej wartości szacowanej na kwotę 35 705 848,71 euro (tj. 155 734 629,73 zł), podał Tauron. Według spółki, wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na całkowitą bezzasadność dochodzonych roszczeń. "Przedmiotowym

BZ WBK ustanowił program emisji euroobligacji do łącznej kwoty 5 mld euro 

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku Zachodniego WBK podjął uchwałę wyrażającą zgodę na ustanowienie programu emisji euroobligacji, w ramach którego łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji w żadnym czasie nie przekroczy 5 mld euro (lub równowartości tej

Redan odwrócił odpis aktualizujący na łączną kwotę 10,3 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Redan dokonał odwrócenia odpisu aktualizującego na łączną kwotę 10,3 mln zł za ub.r., co zostanie wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za 2017 r. w przychodach finansowych, tym samym podnosząc o tę kwotę wynik przed opodatkowaniem, podała spółka

Echo Investment wyemitowało obligacje na łączną kwotę 100 mln zł

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Echo Investment wyemitowało obligacje kuponowe na łączną kwotę 100 mln zł w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1 mld zł, podała spółka. „Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 10 000 zł. Obligacje zostały

Sygnity ma umowę z PGE Dystrybucja na łączną kwotę ok. 10,7 mln zł

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Sygnity zawarło z PGE Dystrybucja umowę na świadczenie usług serwisowych oraz rozwojowych w zakresie systemów informatycznych za łącznie ok. 10,7 mln zł brutto, podała spółka. "Umowa została zawarta na czas określony dwóch lat. Strony umowy ustaliły

BGK zaczyna nabory w dwóch programach mieszkaniowych na łączną kwotę 1,05 mld zł

istniejących budynków, również w ramach projektów rewitalizacyjnych. W trzech dotychczasowych edycjach programu SBC bank podpisał 50 umów na łączną kwotę 227 mln zł, obejmujących budowę ponad 2,1 tys. mieszkań. 665 najemców w kilkunastu miastach w całej Polsce otrzymało już klucze, przypomniano. Juro

BIK: Połowa Polaków spłaca obecnie kredyty na łączną kwotę 584,2 mld zł

Polsce 27,6 mln zobowiązań kredytowych na kwotę 584,2 mld zł. Polacy solidnie spłacają swoje kredyty, biorąc pod uwagę fakt, że tylko 8% kredytobiorców spóźnia się z regulowaniem rat powyżej 90 dni, co stanowi 6% łącznej kwoty pozostającej do spłaty" - czytamy w komunikacie. Najliczniejszą grupą

Energa dokonała odpisów aktualizujących na łączną kwotę 247 mln zł

Warszawa, 28.06.2016 (ISBnews) - W związku z wystąpieniem zmian regulacyjnych (ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych) Energa zidentyfikowała przesłanki skutkujące utratą wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych grupy na łączną kwotę 247 mln zł, podała Energa. „W wyniku

PARP rozłoży na 3 raty płatności od Biomed-Lublin w łącznej kwocie 30,8 mln zł

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Biomed - Lublin podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) porozumienie w przedmiocie odroczenia i rozłożenia na 3 raty płatności w łącznej kwocie 30,79 mln zł, wynikającej z układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w ramach

Cube.ITG uplasował akcje serii C za łączną kwotę 19,73 mln zł

Warszawa, 25.08.2017 (ISBnews) - Cube.ITG zawarł z 42 podmiotami (w tym 13 osobami prawnymi) umowy objęcia 4 934 246 akcji serii C po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19 736 984 zł, podała spółka. „Akcje pokrywane są wkładem pieniężnym, w tym głównie poprzez

MI zrealizuje zadania drogowe w 8 województwach za łączną kwotę ok. 262 mln zł

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 10 programów inwestycji i 3 aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to prawie 262 mln zł, podało Ministerstwo Infrastruktury (MI). Są to zadania związane z

AmRest wyemituje instrumenty dłużne na łączną kwotę ok. 316 mln zł

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - AmRest Holdings SE podpisał umowę, której przedmiotem jest emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen (SSD) pod prawem niemieckim na łączną kwotę 75 mln euro (ok. 316 mln zł), podała spółka.  "Przewidywany termin zaciągnięcia zobowiązania to

Marvipol zdecydował o emisji obligacji serii Y na łączną kwotę do 60 mln zł

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Marvipol Development zdecydował o emisji do 6 000 szt. niezabezpieczonych obligacji serii Y o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 60 mln zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. W kwietniu 2019 r. Marvipol Development ustanowił

Trakcja PRKiL dokona odpisów w zw. z Kauno Tiltai na łączną kwotę 35 mln zł

. utworzenie odpisów aktualizujących wartość: - inwestycji wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego za rok 2018 oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w jednostkowym bilansie spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku o kwotę 10 746 tys. zł. - firmy wpłynie na obniżenie

KSF za nałożeniem na BZ WBK bufora wysokości 0,5% łącznej kwoty na ryzyko

skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. "Bank otrzymał postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) z dnia 10 sierpnia 2016 r., wydane na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF

KNF może nałożyć na Pekao bufor wysokości 0,75% łącznej kwoty na ryzyko

% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. "Bank jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF, w przedmiocie identyfikacji banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o

KNF chce nałożyć na mBank bufor w wysokości 0,5% łącznej kwoty na ryzyko

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej wydał opinię w przedmiocie identyfikacji mBanku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank

KNF chce nałożyć na Bank Handlowy bufor wysokości 0,25% łącznej kwoty na ryzyko

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) chce uznania Banku Handlowego za instytucje o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na bank na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty

KNF chce nałożyć na GNB bufor wys. 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko

indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.   "Bank jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w sprawie zidentyfikowania banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i

KNF chce nałożyć na Bank Millennium bufor wys. 0,25% łącznej kwoty na ryzyko

indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013, podał bank. "Bank jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w przedmiocie identyfikacji

KNF chce nałożyć na Raiffeisen bufor w wysokości 0,25% łącznej kwoty na ryzyko

skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, podał bank. "Bank jest stroną postępowania administracyjnego

Atal przydzielił obligacje serii O oraz serii P na łączną kwotę 80 mln zł

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - Atal przydzielił łącznie 80 tys. obligacji serii O oraz serii P na kwotę 80 mln zł, podała spółka. Przeznaczeniem środków z emisji jest finansowanie działalności bieżącej, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów

Atal przyjął program emisji obligacji do łącznej kwoty 80 mln zł

Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Atal przyjął program emisji obligacji do łącznej kwoty 80 mln zł, podał deweloper. "Podstawowe założenia programu emisji przewidują m.in.: - emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 80 000 000,-zł […] - propozycje nabycia

Unibep zbuduje w Warszawie dwa budynki za łączną kwotę ok. 61,9 mln zł netto

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Unibep podpisał z Home Invest Poborzańska I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dwie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowych przy ulicy Poborzańskiej w Warszawie o łącznej wartości około 61,9 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiotem pierwszej z umów

MCI Capital wyemituje obligacje do łącznej kwoty 20 mln zł

Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - MCI Capital podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 20 tys. obligacji serii O o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez GPW i/lub BondSpot. "

Akcjonariusze IMS zdecydowali o skupie akcji za łączną kwotę 6 mln zł

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze IMS zdecydowali o upoważnieniu zarządu do nabycia do 3,33 mln akcji własnych spółki za maks. 4 zł za sztukę, na co przeznaczono łącznie 6 mln zł, wynika z uchwał walnego. "Upoważnia się zarząd spółki do nabycia nie więcej niż 3 333 333

Asseco Poland ma dwie umowy z ZUS na łączną kwotę ok. 374,5 mln zł brutto

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - Asseco Poland podpisało umowę ramową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na modyfikację i rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) o wartości niemal 350 mln zł brutto, podała spółka. Firma podpisała również umowę na modyfikację KSI ZUS w związku z no

ZM Henryk Kania wyemitują obligacje serii I na łączną kwotę do 30 mln zł

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania podjęły uchwałę w sprawie emisji do 30 tys. szt. obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka. "Środki z emisji w wysokości 24 000 000 zł (lub, jeżeli wartość emisji będzie niższa niż 24 000 000 zł

ARP udzieliła dwóch pożyczek branży kosmicznej w łącznej kwocie ok. 3,9 mln zł

Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) -  Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) udzieliła firmie Jakusz i Adaptronica, działających w branży kosmicznej, pożyczki w łącznej wysokości prawie 3,9 mln zł, poinformowała Agencja. Środki pozwolą firmom m.in. zakończyć projekty realizowane dla Europejskiej

Grupa Azoty obejmie akcje PDH Polska za łączną kwotę 22,8 mln zł

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty wyraził zgodę na nabycie akcji imiennych nowej emisji spółki PDH Polska serii C w drugim terminie poboru, za cenę emisyjną wynoszącą 10 zł każda, tj. za łączną wartość 22,82 mln zł. "Zarząd Grupy Azoty wyraził zgodę na nabycie 2 282 125

Pragma Faktoring wyemituje obligacje serii J na łączną kwotę do 12 mln zł

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Pragma Faktoring zdecydowała o emisji obligacji czteroletnich serii J o łącznej wartości nominalnej do 12 mln zł, podała spółka. "Podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, celem emisji obligacji serii J jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej

Polnord wyemitował obligacje serii O na łączną kwotę 20 mln zł

Warszawa, 27.07.2016 (ISBnews) - Polnord wyemitował 20 tys. niezabezpieczonych obligacji serii O o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. "Ostateczny termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 27 lipca 2019 roku z możliwością wcześniejszego wykupu obligacji przez

Enea kupiła 64,57% akcji LW Bogdanka za łączną kwotę 1,48 mld zł

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Enea nabyła od akcjonariuszy spółki Lubelski Węgiel Bogdanka 21 962 189 akcji na podstawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego 14 września po cenie 67,39 zł za jedną akcję. Łączna cena za nabyte akcje wyniosła 1 480 031 916,71 zł, podała

Duon ustanowił program emisji obligacji do łącznej kwoty 60 mln zł

Warszawa, 04.05.2015 (ISBnews) - Duon ustanowił program emisji obligacji zdematerializowanych denominowanych w złotych, w ramach którego spółka może dokonać emisji dwóch serii obligacji o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł, podała spółka. Emisja pierwszej transzy o wartości do 30 mln zł

Kolejne 8 mld zł na polski transport. Czy te pieniądze udławią kolej?

przydzieliła nam 8 mld zł (z łącznie dostępnych 22 mld zł) na projekty w ramach drugiego z trzech naborów. Na pierwszy otrzymaliśmy tyle samo. Największa pula wsparcia przypadła spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce. Na 10 inwestycji spółka otrzyma w sumie 1,6 mld euro

Korporacje kontra państwa. Czy arbitraże inwestycyjne zagrażają krajom?

z Makau prowadzący hotele i kasyna wytoczyli ubogiemu Laosowi dwie sprawy przed arbitrażem - każda opiewała na kwotę 1 mld dol. We wrześniu 2016 r. łączna suma roszczeń inwestorów wobec malutkiej wyspiarskiej Grenady czterokrotnie przekraczała roczne wydatki konsumpcyjne państwa. Żądania wobec Peru

Fundacja Lecha Wałęsy dostała sądowy nakaz zapłaty. Łącznie - 824 tys. zł

terminie dwóch tygodni ma obowiązek zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami lub powinien w tym terminie wnieść sprzeciw. Na zgłoszenie sprzeciwu fundacja ma czas do piątku. - Nie komentujemy tej sprawy - usłyszeliśmy w fundacji Lecha Wałęsy. Nakaz zapłaty opiewa łącznie na kwotę 824 100 zł

Skarbówka podsumowuje akcję. 458 mandatów na przeszło 121 tys. zł

wydawania paragonów przy każdej transakcji - informuje Maria Bojczuk, rzeczniczka prasowa Izby Skarbowej w Kielcach. Ponadto pracownicy urzędów skarbowych w województwie świętokrzyskim skontrolowali przeszło 2,7 tys. podmiotów gospodarczych. Po kontrolach nałożyli 458 mandatów karnych. Łączna kwota grzywny

Kto i ile zarobi na podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 6,6 tys. zł?

Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział w piątek w "Salonie politycznym Trójki": "Musimy zakończyć proces legislacyjny do końca listopada". Wówczas nowe przepisy obowiązywałyby już w 2017 roku. Trzy dni to mało na przegłosowanie ustawy? Kwota wolna zostanie więc zgłoszona nie

Warszawa stolicą kobiecych kredytów. Polki zaciągają kredyty rozsądniej niż ich partnerzy

ich udział w łącznej kwocie do spłaty wynosi 23 proc. Panie zaciągnęły 58,5 mld zł tego typu kredytów. Mniej liczniejsze kredyty mieszkaniowe opiewają, co jasne, na większe kwoty. W całej puli zaciągniętych pożyczek, mieszkaniowe stanowią blisko 75 proc. łącznej wartości zadłużenia pań. To, zdaniem

Koszty ratowania banku. Nagły skok na EUR/USD

Włosi poznają koszty wsparcia banku Znamy szczegóły ratowania Banca Monte dei Paschi di Siena. Jak się okazuje kreatywność włoskiego rządu po raz kolejny zaskoczyła obserwatorów. Okazuje się, że owszem nie można ratować banków bez obciążenia kosztami udziałowców i klientów. Można natomi

Próba wyłudzenia 10 mln zł kredytu na skradziony dowód. To rekord

, że w drugim kwartale 2010 roku udaremniono 1720 prób wyłudzenia kredytów przez osoby posługujące się kradzionymi dokumentami tożsamości na łączną kwotę ponad 71 mln zł. W analogicznym okresie 2009 roku oszuści próbowali wyłudzić w ten sposób 76 mln zł. W województwie mazowieckim średnia kwota

Warto zastrzegać dokumenty. Mniej wyłudzonych kredytów

Tak przynajmniej wynika z 13. edycji Raportu InfoDOK przygotowywanego przez Związek Banków Polskich. - Ostatni kwartał wpisuje się w generalny, bardzo pozytywny trend widoczny od dwóch lat. Regularnie maleje liczba oraz łączna suma kwot, jakie próbuje się wyłudzać w bankach. W ostatnich miesiącach

Kredyty kuszą ceną, ale chętnych ubyło

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ten wynik jest gorszy o 5,4 proc. w ujęciu liczbowym i o 3 proc. w ujęciu wartościowym. "Dotychczasowe wyniki wskazują, że pierwsze półrocze na rynku kredytów mieszkaniowych najpewniej będzie słabsze niż rok wcześniej" - komentują analityc

Zachód sobie pomaga, Wschód nie

Kwota ta znalazła się w raporcie "Stan pomocy publicznej, wiosna 2009", który opublikowała w środę Komisja Europejska. Komisja ma dane na temat wszelkiego rodzaju pomocy, której udzielają kraje, bo sama musi się na nią zgodzić. Kwota jest astronomiczna. To 26 proc. łącznego PKB krajów

CBA: Superkontrola w 16 urzędach marszałkowskich z czasów rządów PO-PSL, w tle wydatkowanie 17,3 mld euro

W czwartek Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę urzędów marszałkowskich na terenie całego kraju. To pierwsza tego typu akcja podejmowana przez Biuro. Chodzi o sprawdzenie sposobu wydawania funduszy unijnych w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-13. - Łączna suma

Fitch ostrzega, że może obniżyć rating kredytowy USA

- Nieprzestrzeganie klifu fiskalnego zaostrzy, zamiast zmniejszyć, niepewność co do polityki fiskalnej i możliwości uniknięcia recesji - poinformował Fitch. Analitycy dodali, że brak porozumienia może naruszyć średnioterminowy potencjał wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej. - W tym scenari

Jak się kręci karuzela VAT?

zerową stawkę VAT jest dla niego podatkowo neutralne. Drugi krok polega na sprzedaży towaru w kraju, do którego towar przybył i która to sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu lokalną stawką VAT. Łatwo można dostrzec kolejny ruch: kwota podatku, którą zapłaci kontrahent nie trafia do krajowego fiskusa

Multikino wyemitowało obligacje za 125 mln zł

O swoich inwestycyjnych planach spółka poinformowała w poniedziałkowym komunikacie. Pieniądze mają dać firmie "stabilne podstawy rozwoju na najbliższe 5 lat". Jak czytamy w komunikacie, Multikino chce otwierać nowe kina i kupować cyfrowe projektory, które pozwalają na projekcję filmów w te

ZUS przekazał do OFE 118,67 mln zł

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 118,67 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w maju do OFE przekazano 232,48 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 1 379,99 mln zł.  W

Akcjonariusze PlayWay zdecydują 15 VI o wypłacie 9,46 zł dywidendy na akcję

łączna kwota dywidendy wynosi 62 436 000 zł, co daje łączną kwotę 9,46 zł na jedną akcję i obejmuje: 1) całość zysku wypracowanego przez spółkę w 2019 roku, tj. kwotę 60 842 953,74 zł przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ust. 1 powyżej, 2) kwotę 1 593 046,26 zł na którą składa się kwota zysku

ZUS przekazał do OFE 111,82 mln zł

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 111,82 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w maju do OFE przekazano 113,81 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 1 136,05 mln zł.  W

ZUS przekazał do OFE 190,1 mln zł

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 190,1 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w kwietniu do OFE przekazano 265,51 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 1 136,05 mln zł. 

ZUS przekazał do OFE 18,18 mln zł

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 18,18 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w kwietniu do OFE przekazano 25,15 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE

ZUS przekazał do OFE 60,51 mln zł

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 60,51 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w marcu do OFE przekazano 62,87 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 620,14 mln zł.  W 2019

Pepees rekomenduje 0,06 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2019 w kwocie 19 181 930,51 zł na: 1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,06 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 5 700 000 zł; 2. kapitał zapasowy spółki pozostałą kwotę w wysokości 13 481 930,51 zł" – podała spółka w komunikacie

BIK: Wartość pożyczek od firm pożyczkowych spadła o 66,7% r/r w kwietniu

pierwszych miesiącach 2020 r. firmy pożyczkowe udzieliły finansowania na kwotę niższą o (-26,3%) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Łącznie w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 752,2 tys. pożyczek na łączną kwotę 1,757 mld zł" - czytamy w komunikacie

ZUS przekazał do OFE 192,54 mln zł

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 192,54 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w lutym do OFE przekazano 304,51 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 557,28 mln zł.  W

ZUS przekazał do OFE 109,84 mln zł

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 109,84 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w lutym do OFE przekazano 111,97 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 364,74 mln zł.  W

Stalexport Autostrady chce przeznaczyć 12,36 mln zł na dywidendę za 2019 r.

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Stalexport Autostrady podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia radzie nadzorczej oraz zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 12,363 mln zł, podała spółka. "

BAH: Szacunkowa wartość odpisów aktualizac. za 2019 r. to łącznie 80,27 mln zł

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Zarząd British Automotive Holding (BAH) ustalił wstępną szacunkową wartość odpisów aktualizacyjnych aktywów poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 na łączną kwotę

ZUS przekazał do OFE 147,31 mln zł

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 147,31 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w grudniu do OFE przekazano 246,13 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 3 198,81 mln zł. 

ZUS przekazał do OFE 49,17 mln zł

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 49,17 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w grudniu do OFE przekazano 98,82 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 3 051,5 mln zł.  W

GPM Vindexus: Zakupy portfeli wierzytelności wyniosły 53,6 mln zł w I-IX br.

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus dokonała zakupów nowych portfeli wierzytelności za łączną kwotę 53,6 mln zł i o łącznej wartości nominalnej w wysokości 517 mln zł w okresie styczeń-wrzesień br., podała spółka. Dla porównania, w całym 2018 r. GPM Vindexus nabyła

ZUS przekazał do OFE 44,89 mln zł

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 44,89 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w grudniu do OFE przekazano 49,65 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 3 002,32 mln zł.  W

ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

akcjonariuszy pomiędzy wszystkimi stronami" - czytamy w komunikacie. Na podstawie dokumentacji transakcyjnej Grupa Lotos zobowiązała się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty w wysokości 500 000 000 zł (inwestycja Lotos) poprzez: (a) wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 300 000 000 zł na

ZUS przekazał do OFE 119,46 mln zł

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 119,46 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w listopadzie do OFE przekazano 238,81 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 2 952,68 mln zł. 

ZUS przekazał do OFE 117,31 mln zł

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 117,31 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w listopadzie do OFE przekazano 119,36 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 2 833,22 mln zł. 

CCC wezwało Gino Rossi do zapłaty wierzytelności regresowych

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Gino Rossi otrzymało od CCC wezwanie do zapłaty wierzytelności regresowych w łącznej kwocie 1 010 094,91 zł i 543 069,73 euro w terminie do 31 grudnia br., podała spółka. W grudniu 2018 r. PKO Bank Polski zbył na rzecz CCC swoje wierzytelności wobec Gino Rossi

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 280 mld zł

. "Do 3 maja 2020 podpisano z beneficjentami 61 624 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 459 mld zł. W kwocie udział grupy UE do 280 mld zł, czyli 83,7% całej puli" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z danymi wygenerowanymi z systemu teleinformatycznego SL2014

ZUS przekazał do OFE 166,98 mln zł

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 166,98 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w październiku do OFE przekazano 245,18 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 2 707,22 mln zł

Apator rekomenduje wypłatę łącznie 1,3 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

dywidendę kwoty w wysokości 42 745 646,4 zł, tj. łącznie 1,3 zł na akcję. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Rośnie suma niespłaconych długów. Już ponad 34 mld zł

jest przeciętny dłużnik? To mężczyzna w wieku 30-39 lat mieszkający w Katowicach lub w Warszawie. Jest zadłużony na 15,6 tys. zł - tysiąc złotych więcej niż trzy miesiące temu. Rekordzista, mieszkaniec Mazowsza, jest zadłużony na 95 mln zł. Przez trzy miesiące kwota ta wzrosła o 5 mln zł - to odsetki

ZUS przekazał do OFE 53,48 mln zł

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 53,48 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w październiku do OFE przekazano 78,2 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 2 540,25 mln zł. 

ZWZ Neuki zdecydowało o 8,65 zł dywidendy na akcję i buy-backu do 200 tys. akcji

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 37,09 mln zł - tj. 8,65 zł na akcję - z zysku wypracowanego w 2019 roku, wynika z podjętych uchwał. Zwyczajne walne zdecydowało także o skupie do 200 000 akcji własnych za kwotę łączną nie wyższą niż

ZUS przekazał do OFE 21,12 mln zł

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 21,12 mln zł w gotówce, podał ZUS.  Łącznie w październiku do OFE przekazano 24,72 mln zł.  Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 2 486,77 mln zł.