łączne sprawozdanie finansowe

Tauron: Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto o 838 mln zł

wartość utworzonych odpisów netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi 1 035 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 838 mln zł. "Wartość przedmiotowych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu

CCC: Przewidywany wpływ rezerw i odpisów na wynik Grupy w 2018 to ok. 68 mln zł

rezerw i odpisów. Przewidywany wpływ na wynik finansowy za 2018 r. spowodowany ujęciem ww. rezerw i odpisów w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyniesie ok. 79 mln zł, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CCC wyniesie łącznie ok. 68 mln zł. "Utworzenie rezerw i

BoomBit dokonał odpisu aktualizacyjnego na łączną kwotę 5,9 mln zł

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Zarząd BoomBit podjął uchwałę o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 5,9 mln zł (w tym 3,9 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym), podała spółka. "Na

Energa utworzy odpisy, których wpływ na skons. wynik netto wyniesie -131 mln zł

zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkości odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2019 rok oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Energa SA za 2019 rok, podsumowano. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w

Enea: Jednorazowe operacje zwiększą skons. wynik netto za 2019 o 43,7 mln zł

poziomie skonsolidowanym. Łącznie opisane wyżej operacje wpłyną na poprawę zysku przed opodatkowaniem GK Enea o 66,2 mln zł oraz 43,7 mln zł na zysk netto okresu sprawozdawczego, a także na poprawę o 129 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA GK Enea. "Wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe

Energa i Enea: Elektrownia Ostrołęka dokonała odpisów na 1 027 mln zł

komunikacie. Uwzględnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa udziału w stracie spółki ujmowanej metodą praw własności, spowodowało obniżenie wartości inwestycji do 0 zł. Stanowiło to jednocześnie przesłankę do dokonania całkowitego odpisu wartości udziałów w jednostkowym sprawozdaniu

Herkules zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego na łącznie 3,1 mln zł

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - W trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdania finansowego Herkulesa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Herkules stwierdzono konieczność utworzenia trzech odpisów aktualizujących, podała spółka. Łącznie ujemny

KNF nałożyła na Mediatel kary finansowe w łącznej wysokości 1 mln zł

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Mediatel trzy kary pieniężne w łącznej kwocie 1 mln zł, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie nałożyła na Mediatel z siedzibą w Warszawie: I. karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł za naruszenia w

CCC: Efekt przeszacowania wartości instrumentów finans. na wyniki to 2,9 mln zł

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - CCC w wyniku prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej dokonało istotnych przeszacowań, podała spółka. Przeszacowanie wartości instrumentów finansowych z tytułu nabycia opcji będzie miało dodatni wpływ na wynik finansowy grupy i wyniesie

Tauron zakończył testy na utratę wartości aktywów, wpływ na wynik: 218 mln zł

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej Tauron 30 czerwca 2019 r., podała spółka. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmie utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości

Grupa PKO BP oczekuje 'istotnego' spadku r/r zysku netto w I kw. 2020 r.

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Decyzje banku centralnego z marca i kwietnia, zmiany w sprawozdaniu finansowym związane z ubiegłorocznymi wynikami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz wpływ epidemii koronawirusa będą miały łączny wpływ na zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego w

Develia ujmie w raporcie za I kw. zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik brutto

brutto w okresie z tytułu: - otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za I kwartał 2020 roku wyniosła 131 300 tys. zł. Powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Develia. Develia - dawniej LC Corp

PKP Cargo dokona odpisu w zw. z Grupą AWT w wysokości 51,2 mln zł

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - PKP Cargo podjął decyzję o dokonaniu odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT, podała spółka. Łączna wartość powyższego odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018 jest szacowana na 51,2 mln zł (41,5 mln zł po uwzględnieniu efektu

CI Games utworzy odpis aktualizacyjny wys. 12,2 mln zł

nowy łączny nakład będący podstawą do wyliczania amortyzacji od 2019 r." - czytamy w komunikacie. Odpis zostanie ujęty w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2018 oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CI Games za rok 2018 w pozycji "Pozostałe koszty operacyjne

Odpisy zw. m.in. z PGG obniżą wynik netto Grupy Energa za 2019 r. o 451 mln zł

czym mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkości odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2019 rok oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Energa SA za 2019 rok, podsumowano. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu

Bioton dokonał korekty kwot nakładów na projekt rozwojowy analogów insuliny

wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za rok 2018, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany powyższych

Polnord odpisze kwotę 13,8 mln zł w wynikach za 2018 r.

działki na łączną kwotę 6 mln zł - w ocenie spółki jest znacznie zaniżona. Dlatego spółka złożyła od w/w decyzji odwołania, które do dnia dzisiejszego nie zostały rozpoznane" - czytamy dalej. Odpis został ujawniony w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki i grupy

KNF dopuszcza wypłatę na dywidendę nawet 100% zysków domów maklerskich

wysokości dywidendy powinny uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, a także bieżącą sytuację finansową domu maklerskiego w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za

PKN Orlen dokonał odpisów na łączną kwotę około 2,5 mld zł w I kw. 2020 r.

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - PKN Orlen zakłada ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i wartość zapasów do aktualnych cen realizacji o łącznej wartości ok. - 2,5 mld zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kw.  2020 r. podała spółka.  "Odpisy to

Redan dokonał odpisu aktual. wartość udziałów w TXM w wys. 12,5 mln zł

łączną kwotę 1,3 mln USD" - czytamy także. Jednocześnie spółka podała, że odpis ten zostanie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Redan za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. obciążając pozostałe koszty operacyjne, a tym samym obniżając o tą kwotę wynik przed opodatkowaniem

PHZ Baltona sprzedała wszystkie udziały w dwóch spółkach zależnych

. Przeniesienie własności udziałów LAS nastąpi w dacie zawarcia ww. umów, podano także. "W związku z finalizacją transakcji sprzedaży CDD, emitent oczekuje rozpoznania w bieżącym okresie sprawozdawczym straty w wysokości ok. 2,9 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz zysku z transakcji w

Tauron: Zmiany odpisów obniżą skons. wynik finansowy za 2018 r. o 377,9 mln zł

odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 321,9 mln zł. "Nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (wartość netto odpisów) wynosi 466,5 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik netto za I półr. o 303 mln zł

a także odwrócenia wcześniej utworzonych odpisów w segmencie Wytwarzanie. Łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 303 mln zł. a jednostkowego - na ok. 976 mln zł, podała spółka. "W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tauron

Elemental Holding: Rezerwy i odpisy mogą obniżyć wynik za 2019 r. o 6,06 mln zł

aktywów" - czytamy w komunikacie. Ostateczny wpływ zawiązania rezerwy i utworzenia odpisów aktualizacyjnych na wyniki zostanie szczegółowo określony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 r., zastrzeżono. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu

Echo Investment wypłaci warunkowo 0,5 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019

jednostkowe sprawozdania finansowe spółki za rok obrotowy 2018 wykazało zysk netto w wysokości 42 431 650,15 zł; postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019 (dalej zaliczka dywidendowa) na następujących zasadach: 1. Łączna kwota

Polnord szacuje, że dwa zdarzenia zwiększą wynik brutto za 2017 r. o 26,1 mln zł

spółek 100% zależnych od emitenta, zarząd w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przeszacowaniu in minus wartości tych nieruchomości na łączną kwotę ok. 64,7 mln zł, co zostanie uwzględnione w księgach i sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej Polnord za 2017 r." - czytamy w komunikacie. 

ZPC Otmuchów dokonał odpisów księgowych, które obniżą wyniki w 2016 r.

Warszawa, 07.04.2017 (ISBnews) - ZPC Otmuchów zdecydował, że po dokonaniu operacji księgowych ich łączny wynik będzie skutkować pomniejszeniem wyniku finansowego za 2016 r. odpowiednio: o 2,2 mln zł na poziomie jednostkowym oraz 5,6 mln zł poziomie skonsolidowanego sprawozdania grupy

MLP Group wypłaci 0,22 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019 r.

art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH i stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe

Ciech utworzył 36,8 mln zł odpisu na Ciech Soda Romania w III kw. br.

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r. dodatkowy odpis aktualizacyjnego w wysokości 36,8 mln zł, związany z utratą wartości aktywów spółki Ciech Soda Romania, który łącznie z odpisem utworzonym w I

Mostostal Zabrze miał wstępnie 4,7 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

netto wyniósł 21,6 mln zł. "Istotny wpływ na jednostkowe wyniki finansowe za prezentowany okres miały dywidendy uzyskane od spółek zależnych w łącznej wysokości 28,5 mln zł, które podlegają wyłączeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym" - czytamy w komunikacie. Mostostal Zabrze

Rezerwy mBanku zw. z klauzulami w umowach CHF wzrosły do 132,2 mln zł w III kw.

sprawozdania finansowego Grupa nie jest w stanie wiarygodnie oszacować kwoty zobowiązania warunkowego wynikającego z przyszłych spraw sądowych związanych z kredytami w CHF. [...] Niemniej jednak zarząd banku postanowił podnieść poziom rezerw związanych z klauzulami indeksacyjnymi w umowach kredytowych w CHF z

ZE PAK dokona odpisów, które zmniejszą skonsolidowany wynik netto o 540 mln zł

odniesieniu do jednostkowego sprawozdania ZE PAK wynik testu na utratę wartości aktywów oraz wyżej wspomniany odpis aktualizujący na projekcie gazowo-parowym spowoduje łącznie obniżenie wyniku finansowego netto o 125 mln zł. Podobnie jak w przypadku sprawozdania skonsolidowanego obie pozycje nie wpłyną na

Grupa Żywiec wypłaci 15 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019 r.

. "Zarząd spółki oświadcza, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za 2018 rok wykazało zysk, a łączna kwota 154 070 055 zł przeznaczonych na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez spółkę od końca roku obrotowego 2018, wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki

Grupa Azoty dokona odpisów na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Grupy Azoty zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość aktywów akcji Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" jako korekty wyniku lat ubiegłych w łącznej kwocie -24,6 mln zł oraz

PHZ Baltona chce ująć efekt ugody z Flemingo w wynikach za 2018 r.

rok ze względu na ujęcie retrospektywne w IV kw. 2018 r. odpisów amortyzacyjnych w łącznej kwocie ok. 3 364 tys. zł. "W toku sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 rok […] podjęta została […] decyzja o rozpoznaniu w bilansie odpowiednio spółki oraz grupy kapitałowej emitenta

Getin Noble Bank sygnalizuje brak możliwości uzyskania dodatnich wyników w 2019

także. "Na datę zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego bank jest w trakcie opracowywania Planu Naprawy, w którym przedstawiony zostanie zestaw działań, które zapewnić mają osiągnięcie w horyzoncie czasu uzgodnionym z KNF poziomu współczynników

Bank Pekao nie ma jeszcze rekomendacji ws. dywidendy za 2019 r.

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Banku Pekao nie podjął jeszcze decyzji w sprawie rekomendacji odnośnie wypłaty dywidendy za rok 2019, podał bank. "Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego zarząd Banku Pekao S.A. nie podjął decyzji w sprawie

Boryszew utworzył odpisy na wartość udziałów w Grupie BAP na 181,8 mln zł

transakcji wzajemnych w ramach grupy kapitałowej Boryszew, dlatego też nie będzie miał on wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok" - czytamy w komunikacie. Dokonany odpis ma charakter księgowy i nie będzie miał wpływu na płynność finansową, wynik skonsolidowany (w tym EBITDA) oraz

Getin Noble Bank: Odpisy obniżą wynik brutto IV kw. 2018 r. o 72 mln zł

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank dokona odpisów, które obniżą wynik finansowy brutto za IV kwartał 2018 r. o kwotę 72 mln zł. Kolejne odpisy i korekty wpłyną na zmniejszenie kapitałów własnych o 59 mln zł, podała instytucja. "W trakcie przygotowywania sprawozdań

Polimex: Odwrócenie odpisu na 34,5 mln zł zwiększy jedn. wynik netto w I półr.

odpisy z tytułu trwałej wartości" - czytamy w komunikacie. W związku z trwającym przeglądem przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2019 roku nie można wykluczyć, że ostateczna kwota odwrócenia odpisów może ulec zmianie, podano również. Polimex-Mostostal S.A. jest

Odpisy w jednostkowym sprawozdaniu Kopeksu za I półr. nie przekroczą 187 mln zł

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - Łączna wartość odpisów aktualizujących i rezerw w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Kopeksu za I półrocze 2016 r. nie powinna przekroczyć kwoty 187 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego), podała spółka. "W ramach prac nad programem

Sygnity: Ok. 73,9 mln zł one-off powinno zostać ujęte w wynikach z lat ubiegłych

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Sygnity zidentyfikowało konieczność ujęcia w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2016/2017 jednorazowych zdarzeń wpływających negatywnie na wyniki finansowe w łącznej kwocie ok. 119,9 mln zł, z której to kwoty w ocenie zarządu ok. 73,9 mln zł powinno zostać

LiveChat Software wypłaci 0,54 zł na akcję dywidendy zaliczkowej

na poczet przewidywanej dywidendy: 13 905 000 zł - która to kwota, łącznie z kwotą zaliczki na poczet dywidendy wypłaconej przez spółkę w styczniu 2019 roku, stanowi nie więcej niż połowę zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2019 roku i zbadanym przez

ZA Puławy: Spółka zależna dokonała odpisu na kwotę 6,39 mln zł

wpływ na wynik EBIT zarówno Puław, jak i całej Grupy Azoty. "Łączna wysokość dotychczas dokonanych odpisów aktualizujących w latach 2015-2018 wyniosła -56,26 mln zł. Bieżący odpis na kwotę -6,39 mln zł zostanie uwzględniony w rocznych sprawozdaniach finansowych spółki sporządzonych na dzień 31

Work Service miał 6,2 mln zł straty netto w działalności kont. w I poł. 2019 r.

dotyczą spółki zależnej Work Service Deutschland GmbH oraz tego, że w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazano należność od PROLOGICS (UK) LLP o łącznej wartości 23 676 tys. zł wynikającą z umowy sprzedaży 100 % udziałów w spółce ProService Worldwide (Cyprus) Limited. "Wobec istnienia opisanych

Cormay: Zmiana i utworzenie odpisu zmniejszy wynik brutto w 2017 o 0,96 mln zł

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - PZ Cormay zdecydował o zmniejszeniu odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 oraz utworzeniu drugiego odpisu, co łącznie będzie miało ujemny wpływ na wynik brutto okresu, zmniejszając go 0,96 mln zł, poinformowała spółka. "

Polnord dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę ok. 31,13 mln zł

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny wartości aktywów finansowych spółki. Aktualizacją wartości objęte zostały m.in. akcje spółki Korporacja Budowlana Dom w Kartoszynie w kwocie 28,45 mln zł oraz pożyczka wraz z należnymi odsetkami na łączną

Ciech utworzył 65 mln zł rezerwy na podatek dochodowy pięciu spółek zależnych

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za 2018 rok rezerwę na podatek dochodowy oraz dokonał odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego w łącznej wysokości ok. 65 mln zł oraz ujął rezerwę na odsetki za zwłokę, które na 31

LC Corp ujął kwoty wpływające na skons. wynik brutto za 2017 r.

kwocie 44,13 mln zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji "Przychody finansowe"; Łączny wpływ zmiany kursu euro na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za 2017 rok wyniósł 56,74 mln zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego

Spółki zal. PMPG utworzyły odpisy aktualizujące wartość należności od Ruchu

obniżenie o ww. kwotę skonsolidowanego wyniku finansowego, a także wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2018" - czytamy dalej. PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja

Polwax rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r.

, podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny radzie nadzorczej spółki wniosku w sprawie przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 17 560 056,91 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Polwax jest jednym z

Telefonia Dialog wypłaci Netii 151,34 mln zł dywidendy za lata 2015-2016

dywidendy jedynemu wspólnikowi Telefonii Dialog tj. Netii" - czytamy w komunikacie. Dywidenda zostanie ujęta w wyniku Netii w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2018 r. i nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Netia, podano także. Netia

Ciech: Organ odwoławczy utrzymał decyzję o 8,2 mln zł zaległości podatkowych

Skarbowego w Bydgoszczy, zgodnie z którymi zaległości podatkowe spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. wynoszą łącznie 8,2 mln zł, podał Ciech. Odsetki za zwłokę wynoszą łącznie ok. 2,3 mln zł. Spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za 2018 rok

Bioton miał 126,69 mln zł straty netto, 163,54 mln zł straty EBIT w 2019 r.

obiegu dokumentów jak i bieżącej komunikacji co między innymi przełożyło się na znacznie lepsze rozumienie kosztów funkcjonowania organizacji" - czytamy w liście zarządu, dołączonym do raportu rocznego. "W sprawozdaniu skonsolidowanym, grupa dokonała także odpisu w łącznej kwocie 146,4 mln zł

Echo Investment wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy wys. 0,5 zł na akcję

następujących zasadach: 1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki dywidendowej wyniesie 206 345 291 zł, tj. 0,5 zł na 1 akcję. Kwota zaliczki dywidendowej nie przekracza połowy zysku netto spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na

Agora ma umowę dot. nabycia udziałów Online Technologies HR za 7,7 mln zł

komunikacie. Agora ma również przyznaną opcję kupna (opcja call) wszystkich pozostałych udziałów w Online Technologies, która może zostać wykonana, (i) dla części udziałów sprzedających po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych Online Technologies za rok obrotowy 2022 (opcja call 1) oraz (ii) dla wszystkich

OT Logistics m warunkową umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 54 mln zł

 Krawczyk, cytowany w komunikacie. Grupa kapitałowa OT Logistics z tytułu przeprowadzonej transakcji w kolejnych okresach rozpozna przychód z pozostałej działalności operacyjnej w wysokości ok. 9 mln zł, podano również. Według skonsolidowanego sprawozdania rocznego grupy za 2018 r., łączna

Lokum Deweloper przydzielił obligacje o łącznej wartości nom. 65 mln zł

dywidenda wypłacana za rok obrotowy nie przekroczy 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy emitenta za rok obrotowy, za który wypłacana będzie dywidenda" - podsumowano. 12 listopada Lokum Deweloper informował, że podjął uchwałę w sprawie 

Redan odwrócił odpis aktualizujący na łączną kwotę 10,3 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Redan dokonał odwrócenia odpisu aktualizującego na łączną kwotę 10,3 mln zł za ub.r., co zostanie wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za 2017 r. w przychodach finansowych, tym samym podnosząc o tę kwotę wynik przed opodatkowaniem, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł 10,6 mld m3 w I kwartale 2020 r. wobec 9,9 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG. Herkules, w trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdań finansowych za

Ipopema TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie funduszem CF1 NS FIZ

funduszu wyrażającej zgodę na (i) zmiany do statutu funduszu [...], a także (ii) skrócenie terminu wejścia w życie ogłoszonych zmian statutu funduszu w związku z przejęciem zarządzania [...]; 2) Ipopema TFI doręczy Altus TFI oświadczenie, złożone w oparciu o sprawozdanie finansowe, że przejęcie

Sygnity: Operacje księgowe o wartości ok. 95,9 mln zł obniżą wyniki I półrocza

finansowo -księgowych oraz perspektyw realizacji kontraktów długoterminowych związanych z ww. przeglądem, w tym samym dniu została podjęta decyzja o ujęciu w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym jednorazowych operacji księgowych o szacowanej, łącznej wartości ok. 95,9 mln zł, które negatywnie wpłyną na

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

904 tys. zł Zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe 9 749 tys. zł" – podano w komunikacie. Jak podano, w toku prac nad rocznymi sprawozdaniami finansowymi emitenta oraz grupy kapitałowej emitenta za rok 2018, zarząd podjął decyzję o przeszacowaniu wartości aktywów netto i

P.A. Nova: Sprzedaż 4 parków handlowych da ok. 34 mln zł wpływów

prasowej. "Łącznie powinniśmy osiągnąć wpływy ok. 34 mln zł ze sprzedaży czterech parków" - dodał. Efekty finansowe mają być widoczne w sprawozdaniu po III kwartale. Spółka przeznaczy środki ze sprzedaży na trzy cele. "Pierwszym celem jest wykup obligacji o wartości 20 mln zł. Po

Spółka zależna Baltony sprzedała udziały w RAS i NAS za ok. 1,51 mln euro

& NAS nastąpiło w dacie zawarcia umowy. Emitent oczekuje rozpoznania w bieżącym okresie sprawozdawczym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zysku na transakcji w wysokości ok. 0,2 mln euro, co stanowi równowartość ok. 0,86 mln zł" - czytamy w komunikacie. Działalność prowadzona przez RAS

Zmiany wycen zwiększą wynik brutto LC Corp za I kw. o 18,25 mln zł

, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu: - otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za I kwartał 2018 roku wyniosła 42 827 tys. zł, - wyceny nieruchomości Retro Office House, która miała znaczący wpływ na

GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice

mln zł. "Warunkiem objęcia akcji jest zbadanie, na koszt Zremb, jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiednio Zremb oraz jej grupy kapitałowej za rok obrachunkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. przez zaakceptowaną przez spółkę firmę audytorską spośród

PKN Orlen: Odwrócenie odpisu na Orlen Lietuva zwiększy się o 1,15 mld zł w 2016

zaprezentowanymi w raporcie za IV kw. 2016 roku o 549 mln zł i łącznie w 2016 roku wyniesie 1 150 mln zł "W wyniku prowadzonego przez KPMG badania jednostkowego sprawozdania finansowego PKN Orlen za 2016 rok, szacunek wartości odzyskiwalnej akcji Orlen Lietuva ujęty w tym sprawozdaniu ulegnie zmianie w

Rawlplug zawrze umowę sprzedaży FPiN Wapienica i znaków tow. za 21 mln zł

finansowe emitenta - zysk netto ok. 1,3 mln zł, - znaki towarowe: cena sprzedaży 7,3 mln zł, wpływ na sprawozdanie finansowe Koelner Rawlplug IP sp. z o.o. - strata netto ok. 2,3 mln zł" - czytamy w komunikacie. Łączny wpływ sprzedaży znaków towarowych oraz sprzedaży udziałów i wyłączenia z

Dekpol chce sprzedać 400 lokali i zwiększyć marżę brutto do ponad 20% w 2020 r.

sprzedaży do poziomu ponad 20%.  Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym, wyniosła 490 w 2019 r. wobec 591 lokali rozpoznanych w 2018 r. (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu), podano. Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna liczba lokali

ETO: Niemal 40% sieci drogowej w Polsce wymaga napraw

nowych dróg w ramach sieci TEN-T, wynika ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). W Polsce niemal 40% sieci drogowej wymaga napraw, przy czym w przypadku 14% występuje pilna konieczność podjęcia działań. "Ponadto podróżowanie po drogach należących do sieci jest utrudnione ze

Szacunkowy skons. wynik netto Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r.

Finansowe została ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych. Kara finansowa nałożona na spółkę 4 lutego 2020 r. w wysokości 7 mln zł została ujęta zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości stosowanymi przez spółkę jako rezerwa w sprawozdaniu jednostkowym spółki za rok 2019, podkreślono. Grupa

Orange Polska sprzedaje nieruchomości w Warszawie za ok. 350 mln zł

., podano także. Wpływy z transakcji sprzedaży zasilą środki pieniężne spółki w III kw. 2019 r. Spółka w możliwie najkrótszym czasie poinformuje o spodziewanym wpływie transakcji na sprawozdania finansowe. Wpływ ten będzie uwzględniał odpowiednie ujęcie najmu zwrotnego zgodnie ze standardem MSSF 16

Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia

EFF na rzecz emitenta nie mniej niż 3 061 671 i nie więcej niż 4 162 900 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Elemental Asia [...]. Strony postanowiły, że po spełnieniu warunków określonych w umowie, tj. między innymi pozytywnego zakończenia procesu badania stanu prawnego, finansowego i

CCC miało wstępnie 96,9 mln zł zysku netto z dział. kontyn. w II kw. 2019 r.

sieci sprzedaży CCC na koniec II kw. 2019 wynosiła ponad 701,8 tys. m2 i liczyła 1 212 sklepów, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za I półrocze 2019 roku jest nadal w trakcie przygotowywania, a jego publikacja nastąpi 3 września 2019 roku po zweryfikowaniu wszystkich

Ronson sprzedał 278 lokali, przekazał 387 w I kw. 2020 r.

w Szczecinie, a 59 w projekcie Miasto Marina we Wrocławiu. Dla porównania, w analogicznym okresie 2019 r. spółka przekazała klientom łącznie 145 lokali, czytamy dalej. "W okres zawirowań wywołanych przez epidemię COVID-19 weszliśmy będąc w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Szybko

Akcjonariusze Archicomu zdecydowali o wypłacie 1,15 zł dywidendy na akcję

netto spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 19 083 697,04 zł, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki poprzez przekazanie go w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie. Na wypłatę dywidendy przeznaczono także część kapitału rezerwowego

Open Finance miał 5,49 mln zł straty netto, 3,53 mln zł straty EBIT w II kw.

. Open Finance podał w sprawozdaniu, że w I poł. 2019 r. przychody z pośrednictwa w sprzedaży kredytów wzrosły o 2% r/r, natomiast przychody z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz z pośrednictwa nieruchomości spadły o odpowiednio 35% i 50%. "Koszty

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

powyższą kwotę składają się poniższe wartości: - 2 174,3 mln zł netto – wartość umów zawartych i realizowanych wg stanu na koniec czerwca 2019 roku; - 1 795,3 mln zł netto – wartość umów i aneksów zawartych po 30 czerwca 2019 roku (do daty sprawozdania); - 157,3 mln zł netto – wartość

Wartość portfeli wierzytelności GetBack wynosi 1,32 mld zł na 30 czerwca br.

sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2017 r., podała spółka. W toku finalnych wycen przygotowanych na potrzeby wyceny certyfikatów funduszy własnych określono także i przyjęto na ich potrzeby, iż ERC, tj. niezdyskontowana suma oczekiwanych przyszłych spłat z własnych krajowych portfeli

EuroRating obniżył rating kredytowy Idea Banku do CCC, perspektywa negatywna

, skutkującym spadkiem regulacyjnych współczynników kapitałowych do krytycznie niskich poziomów. "EuroRating wskazuje, że po stopniowych spadkach wartości kapitału własnego banku, jakie następowały po kolejnych sprawozdaniach finansowych za trzy pierwsze kwartały 2018 roku, w sprawozdaniu rocznym za cały

KNF dopuszcza wypłatę dywidendy równej 100% zysków domów maklerskich za 2018 r.

2018 roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2018 rok nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.) oraz przepisów

Netia szacuje możliwy odpis aktualizacyjny na 150,7 mln zł za 2017 r.

Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Netia jest w trakcie przeprowadzania testu na trwałą utratę wartości aktywów i szacuje, że dokona odpisu aktualizacyjnego w wysokości 150,7 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2017, podała spółka. Spółka zakończyła przegląd założeń wyceny

Torpol odpisał 11,36 mln zł w związku z aktywami w Norwegii

straty podatkowej wpłynie jednocześnie na skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej za rok 2017, podano także. "Zarząd spółki wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Torpol pozostają w toku wykonywania czynności

Grupa WP rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

wnioskował do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 1 zł na jedną akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy, podano także. Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych

Trakcja PRKiI sprzedaje nieruchomość we Wrocławiu za 53 mln zł brutto

transakcja podlega zwolnieniu z zapłaty podatku od towarów i usług VAT, podano także. "Zarząd spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie umowy sprzedaży będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową spółki. Łączna wartość ewidencyjna ww. nieruchomości w

Pelion dokonał odpisu obniżającego wynik operacyjny o 8,9 mln zł w I kw. 2017

Warszawa, 02.05.2017 (ISBnews) - Pelion dokonał odpisu aktualizującego wartość towarów handlowych nabytych od Pharmapoint w łącznej kwocie 8,9 mln zł. Dokonanie odpisu aktualizującego wpłynie na obniżenie wyniku operacyjnego łącznie o 8,9 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kw

LW Bogdanka chce przeznaczać do 50% jedn. zysku na dywidendy w przyszłości

sprawozdaniu finansowym, podała spółka. "Priorytetem zarządu jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego spółki ze względu na dynamiczne zmiany na rynku węgla w Polsce i na świecie. W związku z tym wysokość każdorazowo rekomendowanej przez zarząd dywidendy będzie uzależniona od: 

Paged dokonał odpisów i korekt, które zmniejszą wynik za 2016 r. o 14,63 mln zł

środków trwałych w budowie, skutkujące łącznie zmniejszeniem wyniku netto za 2016 r. na kwotę 1 060 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Ponadto emitent dokonał odwrócenia uprzednio naliczonego uprzednio aktywa na podatek odroczony w skróconym skonsolidowanych sprawozdaniu finansowych za I półrocze

Kogeneracja miała wstępnie ok. 131,1 mln zł zysku netto w 2017 r.

wyniosły około 81,2 mln zł" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.,  dokonano weryfikacji ujęcia księgowego i sprawozdawczego rozliczeń z tytułu rekompensat kosztów

Strata netto Polimeksu Mostostalu zwiększyła się r/r do 137,41 mln zł w 2017 r.

analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy z konsolidacji alokowanej do segmentu operacyjnego energetyka. W efekcie wyniki dodatkowych testów wskazały na utratę wartości firmy w wysokości ok. 191,5 mln zł. W związku z powyższym stosowny odpis

Trakcja PRKiI miała wstępnie 35,82 mln zł straty netto w I poł. 2019

konsorcjantów). Udział w nowych przetargach w 2019 roku pozwoli Grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy, wskazano także. Ze względu na wstępny charakter informacji oraz trwający przegląd sprawozdań finansowych za I półrocze 2019 roku ostateczne wyliczenia

Ursus miał 104,6 mln zł jednost. straty netto w 2018 r. wg szacunkowych danych

ujęcie bezpośrednio w kapitałach własnych" - czytamy dalej. Społka podała, że badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na moment niniejszego raportu bieżącego nie zostało jeszcze zakończone. Ostateczne dane finansowe zostaną zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym

Agora: Negatywny wpływ odpisów aktualizujących wynosi 11,4 mln zł

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Agora, w trakcie weryfikowania wyceny swoich aktywów m.in. w oparciu o długoterminowe prognozy finansowe poszczególnych segmentów grupy, podjęła decyzję o dokonaniu odpisów w segmentach Prasa oraz Internet, podała spółka. Łączny negatywny wpływ wszystkich zdarzeń

Enea odpisała ok. 1,7 mld zł na poz. skons. oraz ok. 2,1 mld zł jednost.

, Woda). Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea w Segmencie Wytwarzania wyniki przeprowadzonych testów wskazują na utratę bilansowej wartości aktywów, która ujęta będzie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea na łączną kwotę 1.702,8 mln zł (Obszar

Tauron miał wst. 142 mln zł zysku netto w II kw. z uwzgl. ustawy o cenach prądu

związku z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G. W związku z tym w I półroczu 2019 r. grupa częściowo wykorzystała rezerwę w wysokości 101 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia. Rezerwa ta została ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 r. w łącznej wysokości 214 mln zł

KNF: Dywidendy PTE powinny uwzględniać potrzeby wz. z reformą systemu emeryt.

perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., wymieniono w informacji. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo powinno uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego