łączenie zamówień publicznych

Agata Hryc - Ląd

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Zakazane jest łączenie zamówień na usługi o charakterze niepriorytetowym z innymi zamówieniami, ale tylko w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

jednocześnie w kilku projektach finansowanych z funduszy unijnych czy też innych środków publicznych. Powyższe oznacza, że szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia wyłącznie łączną wartość wszystkich jego części, udzielanych w ramach jednego projektu. Katarzyna Bełdowska Więcej na ten temat na

DataWalk ma umowę na swój system do zastosowań wywiadowczych w Ameryce Północnej

bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka

Czy umowa podpisana przed rozstrzygnięciem skargi na wyrok KIO jest nieważna ?

Czy umowa podpisana przed rozstrzygnięciem skargi na wyrok KIO jest nieważna ?

łączy zakończenie okresu  standstill, a tym samym przestaje obowiązywać zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego , o którym mowa w art. 183 ust. 1 ustawy PZP . Wniesienie skargi do sądu okręgowego na  orzeczenie KIO nie uchyla możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Volvo Buses dostarczy 157 autobusów szwedzkiemu operatorowi Transdev

transportu publicznego. Wyróżnia nas systemowe podejście obejmujące pojazdy, usługi i infrastrukturę ładowania. Koncentrujemy się na rozwiązaniach zapewniających wysoką niezawodność i wysoki poziom usług świadczonych zarówno operatorom, jak i pasażerom. Otrzymanie tak dużego zamówienia potwierdza, że

DataWalk sprzedał do RPA platformę do zastosowań inwestygacyjnych

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - DataWalk otrzymał zamówienie w ramach partnerskiej umowy pomiędzy z TechFINIUM (Pty) Ltd z siedzibą w Boksburg w RPA, integratorem systemów operującym na rynku RPA i Wielkiej Brytanii, na sprzedaż licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy

Szacowanie wartości zamówień

Szacowanie wartości zamówień

oraz narzędzia powinny być traktowane jako tożsame rodzajowo przedmioty zamówienia, a tym samym jest konieczność łączenia ich wartości. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Szacowanie wartości zamówień Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

T-Mobile zbuduje sieć dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

jakościowe postawione przez ministerstwo w warunkach zamówienia: najwyższe standardy dotyczące niezawodności działania połączenia zagwarantowane umowami SLA, czas reakcji na zgłoszenie do 30 minut, a także gwarantowaną przepustowość łączy w wysokości 100% dostarczonego pasma. Sieć zostanie także objęta

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

zamówień publicznych w ogóle, albo odnośnie do konkretnego zamówienia – ze względu na jego przedmiot, rozmiar czy zakres, mogą skorzystać z zasobów, infrastruktury, kadry, wiedzy i doświadczenia innej jednostki.   Na co uważać?  Granicą możliwości łączenia przedmiotów zamówienia do

Netia ma umowę z Pocztą Polską na budowę sieci transmisji za ok. 72 mln zł

zawarta na okres 48 miesięcy po przeprowadzonej wcześniej procedurze przetargowej wg. standardów zamówień publicznych. Przewiduje ona połączenie 4 794 placówek własnych Poczty Polskiej, a w każdej z nich zostaną zestawione dwa porty transmisji danych, co w sumie daje 9 588 portów. W placówkach

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

pkt 2 lit. b ustawy z 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw. Spełniamy wszelkie przesłanki ustawowe warunkujące możliwość dokonania takiej zmiany. Problematyczne jest to, że termin obowiązywania podstawowej umowy w sprawie zamówienia publicznego już minął (w

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). Większość przepisów weszła w życie 28 lipca br.Nowelizacja nakłada na zamawiających zakaz łączenia zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy, jak również podziału zamówień na odrębne zamówienia w

Postępowanie z ofertami częściowymi. Czy można zwiększyć szansę na uzyskanie lepszych cen?

Postępowanie z ofertami częściowymi. Czy można zwiększyć szansę na uzyskanie lepszych cen?

, choć łączy je tożsame wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne (jedno ogłoszenie o zamówieniu) i pewne jego elementy, a ich wartość szacuje się łącznie na potrzeby ich odniesienia do progów stosowania odpowiednich przepisów ustawy Pzp.

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Z planu zamówień publicznych na roboty budowlane na rok 2015 nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie pozycje (remont dźwigu-windy, modernizacja magazynu w odrębnej od siedziby zamawiającego lokalizacji). Ich łączna wartość przekracza kwotę 30.000 euro. Dodatkowo planujemy jeszcze inne

Zamawiający ma prawo udzielić zamówień wielorodzajowych

Zamawiający ma prawo udzielić zamówień wielorodzajowych

przypadku nie ma podstaw do sumowania wartości robót budowlanych oraz dostaw stanowiących wyposażenie szkoły. Możliwe jest przeprowadzenie jednego postępowania polegającego na budowie i wyposażeniu, lecz należy w tym przypadku zastosować art. 6 ustawy Pzp W przypadku gdy udzielono już zamówienia publicznego

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

lit. b ustawy z 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw. Spełniamy wszelkie przesłanki ustawowe warunkujące możliwość dokonania takiej zmiany. Problematyczne jest to, że termin obowiązywania podstawowej umowy w sprawie zamówienia publicznego już minął (w kwietniu 2016

FPP i PZPB będą współpracować m.in. w obszarze waloryzacji w zamówieniach publ.

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) nawiązały strategiczną współpracę, w ramach której priorytetowe będą działania w obszarze waloryzacji w zamówieniach publicznych, podała Federacja. Jednocześnie PZPB

Kiedy możemy mówić, że zamówienie zostało udzielone?

publicznego. Z wykładni powołanego przepisu wynika, że udzielenie zamówienia łączy się jedynie z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie ma natomiast związku z wykonaniem tej umowy. W takim wypadku, nawet jeżeli zamawiający musi odstąpić od umowy i nie dochodzi do realizacji zamówienia, należy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Publicznej na swojej stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia. Art. 5b. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy: 1) łączyć zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy; 2) dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, w celu

Famur: Potencjalna skala spadku przychodów może obniżyć o 16% przychody w 2020r.

emitenta na rynku chińskim, które ze względu na czas i okoliczności ich wystąpienia również należy łączyć w pośredni sposób z panującą globalnie pandemią. Na dzień przekazania niniejszego raportu do informacji publicznej brak jest wystarczających przesłanek świadczących o tym, że wpływ powyższych

Tauron zamawia aplikację do oceny inwestycji w fotowoltaikę przez klienta

publicznego i firm. Przy jego realizacji współpracuje Urząd Zamówień Publicznych. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

wiązałoby się to z chęcią uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące konieczności łączenia zamówień tego samego rodzaju i traktowania ich jako jedno zamówienie, należy przeanalizować kwestię, czy przedmiotowe zamówienie może być wykonane w tym

Zamówienia nieplanowane

planem finansowym na kolejny rok (prognozowanym, bo realne środki przychodzą ok luty marzec w danym roku). Na podstawie tych cząstkowych planów pracownik ds. zamówień publicznych sumuje wydatki tego samego rodzaju i przeznaczenia i ustala tryb w jakim wydatek ma być realizowany (do 15.000 zł brutto

DataWalk ma memorandum z Research Innovation Inc. w USA

globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć

PKP Intercity nie kupi 10 Dartów w ramach umowy uzupełniającej

punktu widzenia nie jest to wystarczające do tego, aby PKP Intercity mógł z tej możliwości skorzystać. Prawo zamówień publicznych i regulacje unijne wymagają bowiem przy tym spełnienia określonych warunków" - czytamy w stanowisku zarządu spółki. Po pierwsze, nabycie nowych EZT powinno być związane

Złe doświadczenia z wykonawcą. Czy możesz wykluczyć go z nowego postępowania?

Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Powinieneś wykluczyć wykonawcę z postępowania, nawet jeżeli umowa, którą rozwiązałeś z winy oferenta dotyczyła zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro. Masz obowiązek wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, z którymi rozwiązałeś albo

Warunki podziału zamówienia na części

2016 r., to kolejne postępowanie tożsame w 2016 r. łączyć z tym wszczętym w 2015 r.? Odpowiedź: Jeżeli zamawiający uruchomił zapytanie ofertowe na bieżącą obsługę prawną w grudniu 2015 r. i zawrze umowę też w 2015 r., to zamówienie na zastępstwo procesowe (wg informacji z pytania jest jedynie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3

Wykluczenie wykonawcy z powodu nierzetelnej realizacji wcześniejszej inwestycji

powszechnego. Przesłanki wykluczenia Z kolei okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują, że zamawiający wyklucza wykonawcę z postępowania, wtedy gdy: - łączyła go z tym konkretnym wykonawcą umowa w sprawie zamówienia publicznego, którą zamawiający

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

tymi podmiotami. Rozdział 4a Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i

Comarch odczuwa spadek na rynku zamówień publicznych

spadł z 40,7 mln zł w I połowie 2015 r. do 19,5 mln zł w pierwszych 6 miesiącach tego roku. Niższe zamówienia publiczne Od kilku miesięcy firmy i ekonomiści sygnalizują spadek inwestycji w Polsce. Wynika on m.in. z zakończenia poprzedniej perspektywy unijnej i opóźnień we wdrażaniu projektów z nowej

PIE: Z powodu koronawirusa obroty w gastronomii spadły o ok. 80-90%

" - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE". Przedsiębiorstwa gastronomiczne realizują obecnie zamówienia online, przez telefon, z różnymi ścieżkami odbioru zamówionego posiłku, np. w punkcie gastronomii, w postaci darmowej dostawy do klienta czy dostawy za pośrednictwem serwisów dostawy

Barter to też zamówienie publiczne

, że często może to być działanie mało efektywne. Zamiast jednego postępowania mamy dwa: o udzielenie zamówienia publicznego i o zbycie majątku. Drugą opcją może być wariant łączony. Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty w pieniądzu albo w naturze, przy czym wybór tej drugiej opcji jest premiowany

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

, ani akty wykonawcze nie definiują pojęcia zamówienia tego samego rodzaju. Zamówień nie łączy się również według kodu CPV. Dla uzasadnienia powyższego przypadku można posłużyć się natomiast opiniami Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącymi szacowania wartości zamówienia (opinie UZP pt.: "Szacowanie

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

2014.7.25 zm. Dz.U.2014.915 art. 19 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 13 2014.09.13 zm. Dz.U.2014.1146 art. 83 2014.10.19 zm. Dz.U.2014.1232 art. 1 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych

GUS: Dostęp do internetu szerokopasmowego ma 95% firm, stronę internetową 67%

łącza stałego w 2017 r. korzystało 83,3% firm. W przypadku dostępu do szerokopasmowych łączy mobilnych (modem lub smartfon) wzrost odsetka przedsiębiorstw wykorzystujących tego typu połączenia w porównaniu z 2016 r. wyniósł 4,8 pkt proc., a z 2014 r. - 8,5 pkt proc." - czytamy w komunikacie. Z

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego

Przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

tę inwestycję. Odpowiedź W świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający udzielając zamówienia publicznego w przedmiocie sporządzenia dokumentacji projektowej obiektu budowlanego oraz wykonania robót budowlanych (tj. budowy tego obiektu) ma możliwość zlecenia prac w odrębnych

SAP ma w Polsce 100 tys. użytkowników globalnej platformy Ariba

. Znacząco poprawiliśmy również pokrycie naszych faktur zamówieniami dzięki wdrożeniu rozwiązania Guided Buying, które dostarcza zupełnie przełomowe doświadczenie zakupów użytkownikom. Wdrożyliśmy wszystkie moduły SAP Ariba od potrzeby zakupowej do płatności. Efekty to chociażby skok

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

;Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa stanowi coraz poważniejsze zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymaga stanowczych reakcji. Z zaistniałą sytuacją wiążą się także zagrożenia dla sfery realnej polskiej gospodarki. […] Uwzględniając powagę sytuacji oraz zagrożenie dla sfery realnej gospodarki zarząd

Zwolnienia grupowe w Skanska

potrzeby dopasowania firmy do otoczenia rynkowego - utrzymania konkurencyjności Skanska i zachowania pozycji rynkowej. Od kilku miesięcy obserwujemy zmniejszenie liczby przetargów publicznych oraz generalnie gorszą koniunkturę budowlaną. Naszym priorytetem są dobre, rentowne i stabilne projekty oraz

Kiedy możliwa jest zmiana umowy?

wykonana z kostki. Odpowiedź W przedmiotowym przypadku trzeba mieć na uwadze zwłaszcza art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, który zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość

Jak udzielić zamówienia na usługi telekomunikacyjne i internetowe?

Pytanie Czy istnieją podstawy do łączenia usług telekomunikacyjnych z usługami internetowymi? Czy należy je zrealizować w jednym postępowaniu? Odpowiedź Obie z wymienionych przez Ciebie usług mają charakter powtarzających się okresowo. W związku z powyższym, do szacowania wartości zamówienia

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

, na podstawie faktycznie zrealizowanych usług sprzątania, o ile w siwz wprowadzono odpowiednie postanowienia. Zapytanie o cenę - kiedy można zastosować ten tryb? Stosownie do treści art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych można udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli kumulatywnie

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

wypełnisz przesłanki z art. 5 ustawy Pzp, jeśli przeprowadzisz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia niepriorytetowe jako przetargi unijne, ale bez stosowania terminów i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Słuszne jest również to, że nie łączysz

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

Pytanie Uprzejmie proszę o opinię prawną dotyczącą konieczności stosowania procedur zamówień publicznych przez starostwo powiatowe w przypadku zatrudniania kadry pedagogicznej dla zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

, określone w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowisko UZP Urząd Zamówień Publicznych wydał opinie prawne dotyczące zastosowania trybu zapytania o cenę pt.: "Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę" oraz "Niedopuszczalność nabywania oprogramowania w trybie zapytania o cenę"

Pomorskie chce wprowadzić wspólny bilet na wszystkich przewoźników do 2020 r.

wyposażenie autobusów przewoźników prywatnych). Budżet programu został określony na postawie wstępnych wywiadów rynkowych, a więc jego wartość może się zmienić w ostatecznym trybie udzielenia zamówienia publicznego. Założono, iż poziom dofinansowania ze środków zagranicznych wyniesie 85%" - czytamy

Dostawy powtarzające się okresowo

art. spożywcze też jest woda mineralna, to trzeba łączyć ten asortyment i wodę dla pracowników szacować łącznie z tą wymienioną w art. spożywczych i przeprowadzać oba zakupy w formie przetargu czy nie? Odpowiedź: Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia na artykuły spożywcze zamawiający nie

Konsekwencje upadłości wykonawcy

żądać od zamawiającego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, która łączy go z upadłym wykonawcą. Syndyk może również od umowy takiej odstąpić, ale tylko wtedy, gdy wynikające z niej zobowiązania nie zostały wykonane w całości albo w części. Jeżeli więc jedna ze stron wykonała swe

Uważaj! Dzielenie zamówienia i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP

zamówienia (każde poniżej wartości 14.000 euro), nie narażając się przy tym na zarzut dzielenia zamówienia w celu ominięcia przepisów ustawy Pzp? Odpowiedź Nie musisz łączyć wszystkich elementów zamówienia i dokonać zakupu z wykorzystaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie Na wstępie należy

NCBR: W Jaworznie powstanie strefa testowa dla autonomicznych autobusów

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), miasto Jaworzno oraz Ministerstwo Infrastruktury (MI) podpisały list intencyjny o współpracy, w ramach którego powstanie w Jaworznie specjalna strefa do testów jazdy prototypów autonomicznych pojazdów transportu publicznego

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

opinią Urzędu Zamówień Publicznych), iż dokonując takich rozważań, pod uwagę powinniśmy brać: - tożsamość przedmiotową zamówienia - zamówienia tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu - tożsamość czasową zamówienia - możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie - możliwość realizacji

Przegląd informacji ze spółek

oczekujących na premierę gry "Alaskan Truck Simlulator", podała spółka. Produkcja będzie łączyła symulator kierowcy ciężarówki z grą survivalową. Łączna liczba graczy, która zapisała się na wishlisty czterech gier, nad którymi pracuje obecnie Movie Games, wyniosła ponad 175 tys. osób. Erbud

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą"

Asseco dostarczy systemy bezzałogowe dla administracji w Nigerii

odpowiedzialne za dostawę systemu przeznaczonego do wykonywania długotrwałych nalotów fotogrametrycznych, składającego się z autorskiego oprogramowania Asseco GCS (Ground Control Station), sterującego dwiema platformami bezzałogowymi o maksymalnej masie startowej do 25 kg. Rozwiązanie zamówiło Ministerstwo

Przegląd informacji ze spółek

wyrażenie zgody na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW" i wybór konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy projektu, podały spółki.  CCC odnotowało 286,9 mln zł

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. 1.W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

Kiedy możliwe wykluczenie członka komisji przetargowej?

postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Przepis ten nie obejmuje sytuacji, gdy

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

Na posiedzenie rządu minister nauki przyniosła zdjęcia z Facebooka. Na każdym zdjęciu powiązani naukowcy i podpis "PZP wiąże ręce". To przekonało ministrów. Wczoraj rząd wyłączył uczelnie i instytuty naukowe spod działania prawa zamówień publicznych (PZP). Oznacza to, że badaczy obejmie

Morawiecki: Nawet 400 polskich firm będzie wspierane w ekspansji zagranicznej

minimis. Uważamy, że należy również zmienić ustawę o zamówieniach publicznych, aby udział polskich firm w przetargach był wyższy" - dodał.  Morawiecki podkreślił, że w ciągu 6-8 lat Polska wyda 120-130 mld zł na obronność. "Chcielibyśmy, aby część tych środków była wydana m.in. na rozwój

Konsorcjum z BZ WBK Leasing dostarczy 10 autobusów dla MZA w Warszawie

elektrycznym dla największego przewoźnika miejskiego w Polsce. Pierwsze 10 autobusów tego typu MZA zamówił w listopadzie 2014 roku. Jak podaje MZA, w Warszawie do 2020 roku po ulicach stolicy będzie kursowało 130 autobusów z napędem elektrycznym" - czytamy w komunikacie. "Cieszę się bardzo, że

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

kontroli sporządza się protokół. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 2. Protokół kontroli zawiera w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujących; 4) oznaczenie postępowania o udzielenie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

niemal 30 miliardów urządzeń/połączeń, z czego 45% będą stanowiły połączenia mobilne; średnia przepustowość łączy szerokopasmowych wzrośnie z 46 Mbps do 110 Mbps; w latach 2020 – 2023 liczba hotspotów Wi-Fi 6 wzrośnie trzynastokrotnie i będzie stanowiła 11% wszystkich publicznych hotspotów Wi-Fi

Orbán na energetycznej smyczy Putina

. Zlecenie na tę inwestycję bez przetargu dostała rosyjska korporacja Rosatom, a Budapeszt twierdzi, że nie złamał unijnego prawa zamówień publicznych, bo w tym przypadku chodzi o kontynuację umowy zawartej pół wielu temu ze Związkiem Sowieckim w sprawie budowy elektrowni atomowej w Pacs. - Potwierdziłem

Jedno zamówienie na robotę budowlaną czy kilka?

inżynieryjnych spełniać może samoistnie funkcję gospodarczą lub też techniczną (wyrok ETS z 5 października 1998 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej, C-16/98). Istotne są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a więc

Jakie dokumenty musi przedstawić podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie. Czy musi on być podwykonawcą?

niezbędne informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia powinny zostać zawarte w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 wskazanego rozporządzenia. Czy udostępniający zasoby musi być podwykonawcą? Po wejściu w życie przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię

Dziwny przetarg pod nosem marszałka

nie może się zajmować. - I tak się stało. Z drugiej strony wykluczenie czy ograniczenie dostępu WSP TWP z przetargu byłoby równoznaczne ze złamaniem ustawy o zamówieniach publicznych - wyjaśnia rzecznik. Grzegorz Wójkowski, szef stowarzyszenia Bona Fides, które śledzi poczynania samorządów zgadza się

Zasady dopuszczania ofert wariantowych

fakcie oraz opisu sposobu przedstawienia tych ofert oraz określenia minimalnych warunków, jakim muszą one odpowiadać. Oferta wariantowa to taka oferta, która przewiduje, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. (KIO/UZP

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, który finansowany jest z programu Polska Cyfrowa, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Projekt otrzyma na realizację dodatkowe 120 mln zł, w tym wkład unijny to 101,5 mln zł, a jego realizacja zostanie przedłużona do końca

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

Pomocy Dzieciom o wartości 175 000 zł, koncerty online oraz publiczna zbiórka środków finansowych na rzecz Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 to pomoc, jaką dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach szeroko zakrojonych działań pomocowych pod hasłem #PomagamyRazem organizują Ingka Centres

Podpis na dokumentach przetargowych

udzielanej odpowiedzi tego jednoznacznie przesądzić. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Podstawa prawna - art. 14, art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r

Przegląd prasy

spółce publiczny rating kredytowy, podała agencja. --mBank zakończył subskrypcje na obligacje o wartości 500 000 000 euro, podał bank. Subskrypcją objęto 500 tys. obligacji. --Portfel zamówień Mirbud S.A. wynosi obecnie ponad 800 mln zł, w tym na 2018 r. ok. 680 mln zł, a portfel PBDiM Kobylarnia

Przegląd informacji ze spółek

współpracy Hawe Telekom dostarczy łącza do Ełku, Gorzowa Wielkopolskiego, Konina, Olsztyna i Poznania, co stanowi 20% łączy objętych postępowaniem przetargowym. EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej spółki Alumetal i wycofała nadany spółce publiczny rating kredytowy, podała agencja. mBank

Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

przypadku zajścia okoliczności odpowiadających przesłankom ich stosowania. Podstawa prawna: art. 2 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), art. 3 pkt 1 i 7 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118). * Autorka jest radcą prawnym w

Inwestycyjny problem. Dlaczego firmy nie inwestują?

na Litwie, bo ten kraj bardzo dobrze wykorzystuje unijne programy na rolnictwo. Z naszych obserwacji wynika, że Polska, podobnie jak Słowacja i Czechy, spowolniła - mówi Daniel Janusz. Prawdziwa zapaść związana z wysychaniem unijnego źródełka nastąpiła w branży budowlanej. Zamówienia publiczne na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

% deklaruje chęć tego typu zakupów częściej przy niższych cenach produktów niż w sklepach stacjonarnych, wynika z drugiego raportu wchodzącego w skład cyklu badań opinii publicznej w projekcie Polski Monitor Opinii – wspólnej inicjatywy Banku PKO BP, Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Europie Centralnej. Rozwój tej technologii wpłynie w znaczny sposób na potencjał gospodarki, społeczeństwa i rozwój usług publicznych. Jak wynika z raportu, Stary Kontynent jest światowym prymusem i najlepiej przygotowuje się do wdrożenia SI. W pierwszej 10. zestawienia opracowanego przez Oxford 

Prokuratura jest przekonana o zmowie w magistracie. Przetargi były ustawiane

notowanej na giełdzie spółki Qumak. To wiodąca firma na polskim rynku technologii teleinformatycznych. Jarosław Ś., dyrektor handlowy filii Qumak w Bielsku-Białej, przyznał śledczym, iż w latach 2008-2012, składając oferty, "wielokrotnie wchodził w porozumienie z osobami pełniącymi funkcje publiczne

Koniec patologii na rynku pracy i stawek 3 zł za godzinę?

Madej, szef związku pracowników ochrony. W zamówieniach publicznych przez lata wyłącznym kryterium oceny ofert była cena. Efekt - wygrywały firmy, które zatrudniały ludzi jak najmniejszym kosztem, bez składek ZUS i gwarancji socjalnych. W styczniu 2016 r. każdy pracujący na umowę-zlecenie będzie musiał

Przegląd informacji ze spółek

Kossakowski. Portfel zamówień ZUE wynosi 327 mln zł w kontraktach podpisanych, zaś przewidywalna wartość wynagrodzenia wynikająca z przetargów, w których spółka złożyła oferty z najniższą ceną wynosi 874 mln zł. poinformowała spółka. Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na

Afera w Rębiechowie. Urzędniczka dała zlecenie firmie córki?

przetargowej i przygotowywała specyfikację przetargową. Po kilku dniach okazało się, że przetarg wygrała firma należąca do córki urzędniczki. Tymczasem szefowa referatu pod groźbą odpowiedzialności karnej napisała oświadczenie, że nie łączy ją nic z oferentami ubiegającymi się o zamówienie publiczne. Albin

Przegląd prasy

Warszawa, 24.03.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --W 2015 r. na prace w kopalniach oraz zakup maszyn i urządzeń węglowe spółki wydały łącznie 1,6 mld zł - to o 45% mniej niż przed rokiem --Prezes Sygnity: Zamówienia publiczne

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Ministrów spośród osób spełniających wymagania, o których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych 2. Członkiem Izby może być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim; 2) posiada wyższe wykształcenie

Przegląd informacji ze spółek

dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Próchnik złożył do sądu rejonowego w Łodzi wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Zarząd nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki.  Portfel zamówień APS Energia do

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.  Źródło: spółka IT: 2020 rok może być kluczowy dla sektora IT pod względem zamówień publicznych.  Panujący od 2016 roku marazm w obszarze dostarczania oprogramowania dla administracji państwowej zaczął topnieć. Wprowadzenie RODO wymusiło aktualizacje

Jak z uczelni wycisnąć bardziej innowacyjne projekty?

medycynie. Polska właśnie weszła do Unii Europejskiej i na takie badania były środki unijne. Wydawano je w ramach sieci naukowo-gospodarczych, czyli wiązania nauki i biznesu. Dziś nazywa się to klastrami. Nie mam wykształcenia technicznego i moje zadania polegały na łączeniu problemów informatycznych z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rozwiązania Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) w prywatnej opiece medycznej, podał KIR.   Źródło:ISBnews COIG: Spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich Radosław Kędzia. Źródło: ISBnews Cloud: Chmura to model przetwarzania, a nie miejsce samo w sobie i dlatego będzie strategiczna dla sektora publicznego w kolejnych latach, wskazał dyrektor Dell EMC w Polsce Dariusz Piotrowski.  Źródło

Kaczyński: Do najnowszej rewolucji przemysłowej nie trzeba tyle kapitału. To szansa dla Polski

tego, żeby państwo budowało fabryki. Prezes Kaczyński podkreślił "pozytywną siłę państwa". Jarosław Gowin przypomniał, że za sukcesem Elona Muska (założyciela m.in. Tesli produkującej samochody elektryczne) stoją m.in. zamówienia publiczne. - Nie chodzi o etatyzm, by odtwarzać gospodarkę

Przegląd informacji ze spółek

najkorzystniejsza w zorganizowanym przez Elektrownię Ostrołęka postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C, podał Torpol. Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 219,9 mln zł

Tomasz Cudny przejmuje stery w Katowickim Holdingu Węglowym

zamówieniami publicznymi na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Z Katowickim Holdingiem Węglowym związany był przez lata. Swoją karierę zawodową rozpoczął w kopalni Kazimierz - Juliusz, dawnym zakładzie KHW. Tam piął się po kolejnych szczeblach drabinki zawodowej - od stażysty do zastępcy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

fakturowania w zamówieniach publicznych niewątpliwie przełoży się na wzrost wykorzystania e-faktur w obrocie gospodarczym. Standaryzacja e-fakturowania i procesów rozliczania zamówień publicznych może przynieść Polsce wiele korzyści. Automatyzacja procesów księgowych – możliwych dzięki e-fakturze &ndash

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

i praktycznej znajomości przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych; 2) rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Postępowanie kwalifikacyjne na członków Izby ogłasza Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa Urzędu, jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia składu

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych; 2) rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Postępowanie kwalifikacyjne na członków Izby ogłasza Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa Urzędu, jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia składu Izby. 3. Ogłoszenie, o którym

Są pieniądze na walkę z plagiatami. Państwo chce przejąć rynek antyplagiatowy i zbudować swój system

. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (która dostanie 312 tys. zł), inne łączyły się w konsorcja, jak Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (1,9 mln zł). Każda z uczelni może kupić abonament dowolnego programu antyplagiatowego lub stworzyć własny. Konkurs

UZP: ZUS chciał, by przetarg na informatyzację wygrało Asseco

musi bowiem co miesiąc wypłacać świadczenia blisko 7 mln Polaków. Musi też zbierać od 14 mln pracujących Polaków składki. Tylko 23 ekspertów Co na to ZUS? "Podtrzymujemy swoje zastrzeżenia, które wnieśliśmy do wyników kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, i oczekujemy na werdykt Krajowej Izby

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, wynikających z rozporządzenia unijnego w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Sankcje nakładane będą za nieprzekazywanie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (UKE) informacji wskazanych w rozporządzeniu oraz publicznych cenników opłat za doręczanie pojedynczych paczek.Źródło: ISBnews Informatyka